پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران وکامن لا

استاد راهنما:

دکتر محمد صالحی مازندرانی

استاد مشاور:

دکتر مهدی حسن زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 1

الف- اظهار موضوع………………………………………………………………………1

ب- ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………….. 2

ج- هدف پژوهش…………………………………………………………………………………. 3

د- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………….. 3

هم- مسائل پژوهش………………………………………………………………………. 3

و- فرضیات…………………………………………………………………………………….. 4

ز- شیوه ………………………………………………………………………………………… 5

ح- تقسیم بندی کلی مطالب …………………………………………………………….. 5

فصل اول- کلیات……………………………………………………………………………………….. 7

مبحث اول- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق…………………………………………………….. 8

گفتار اول- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران……………………………… 8

الف- مزاحمت……………………………………………………………………………………… 8

ب- ممانعت از حق…………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در کامن لا……………………………….. 11

الف- تعریف مزاحمت…………………………………………………………………11

ب- اقسام مزاحمت…………………………………………………………………………… 12

ج- تفاوت مزاحمت و تعرض…………………………………………………………………… 13

مبحث دوم- شرایط دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق…………………………………… 15

گفتار اول- شرایط دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران……………………….. 15

الف- مزاحمت………………………………………………………………………………….. 15

1- غیر منقول بودن مال موضوع مزاحمت……………………………………………………….. 15

2- سبق تصرف خواهان……………………………………………………………………… 16

3- لحوق مزاحمت خوانده………………………………………………………………… 17

4- عدم خروج مال از ید متصرف………………………………………………………………. 18

ب- ممانعت از حق………………………………………………………………………….. 18

1- غیر منقول بودن مال موضوع دعوای ممانعت از حق…………………………………….. 18

2- سبق بهره گیری خواهان از حق ( ارتفاق یا انتفاع )……………………………………. 19

3- ممانعت خوانده از حق ارتفاق یا انتفاع…………………………………………………… 19

4- عدم اقامه دعوی راجع به اصل حق ارتفاق یا انتفاع………………………………… 21

ج- تفاوت های بین مزاحمت و ممانعت از حق…………………………………………… 22

گفتار دوم- شرایط دعوای مزاحمت در کامن لا……………………………………….22

الف- مزاحمت عمومی…………………………………………………………………….. 22

1- ضرر اقتصادی…………………………………………………………………………. 24

2- ضرر تجاری…………………………………………………………………………. 24

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3- ایجاد ناراحتی………………………………………………………………………….. 25

ب- مزاحمت خصوصی……………………………………………………………………. 25

1- اقسام مزاحمت خصوصی در کامن لا…………………………………………………….. 25

1-1- اختلال در انتفاع به گونه کلی…………………………………………………………. 25

1-2- آسیب رساندن به حقوق انتفاع و ارتفاق……………………………………………. 25

2- معیار های مزاحمت خصوصی در کامن لا……………………………………….. 28

2-1- بر هم زدن تعادل خواهان ( عدم تناسب )…………………………………………….. 28

2-2- موقعیت محلی………………………………………………………………………….. 29

2-3- سوء نیت یا انگیزه شرورانه…………………………………………………………. 30

2-4- عدم حساسیت فوق العاده خواهان یا مال موضوع مزاحمت……………………….. 31

2-5- تداوم اقدام مزاحمت آمیز……………………………………………………………….. 33

2-6- اثبات خسارت…………………………………………………………………………… 34

فصل دوم- مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا…………………………………………………………………………… 35

مبحث اول- مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران…36

گفتار اول- مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران …………. 36

الف- مبانی نظری……………………………………………………………………………………… 36

1- مبانی نظری مسؤولیت مدنی………………………………………………………. 37

2- مبانی نظری مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق………………………… 42

ب- مبانی فقهی………………………………………………………………………………………. 43

1- قاعده اتلاف………………………………………………………………………………………. 43

2- قاعده لا ضرر………………………………………………………………………………….. 46

گفتار دوم- منابع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران………… 48

الف- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب………………………………………… 48

ب- قانون مسؤولیت مدنی…………………………………………………………………………….. 48

ج- قانون مدنی……………………………………………………………………………………….. 49

گفتار سوم- ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران…………. 49

الف- مشروعیت تصرفات خواهان در مال موضوع مزاحمت یا حق ارتفاق یا انتفاع موضوع ممانعت از حق…50

ب- ورود ضرر……………………………………………………………………………………… 53

ج- فعل زیانبار……………………………………………………………………………………. 63

د- ارتباط سببیت…………………………………………………………………………………. 65

مبحث دوم- ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت در کامن لا………………………………. 67

گفتار اول- مفهوم مسؤولیت مدنی ……………………………………………………………. 67

گفتار دوم- تأثیر قصور در ایجاد مسؤولیت مدنی………………………………………………… 69

گفتار سوم- اشخاص دارای مسؤولیت مدنی……………………………………………………….. 70

الف- مزاحمت خصوصی……………………………………………………………………………… 70

1- ایجاد کنندگان مزاحمت……………………………………………………………………………. 70

2- ساکنان…………………………………………………………………………………………….. 71

3- مالکان……………………………………………………………………………………………. 74

ب- مزاحمت عمومی…………………………………………………………………………………. 76

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل سوم- آیین رسیدگی، ضمانت اجرا و دفاعیات مؤثر در مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق…………………………………………………………………………………………………………….. 77

مبحث اول- ضمانت اجرای ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا……. 78

گفتار اول- در حقوق ایران……………………………………………………………………………… 78

الف- ضمانت اجرای حقوقی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق ……………………………… 78

1- از بین بردن منبع ضرر…………………………………………………………………………….. 79

2- جبران ضرر از راه دادن معادل………………………………………………………………………… 79

2-1- دادن مثل…………………………………………………………………………………….. 79

2-2- دادن قیمت………………………………………………………………………………………… 84

ب- ضمانت اجرای کیفری…………………………………………………………………………. 85

1- رفع مزاحمت و ممانعت از حق……………………………………………………………………… 85

2- مجازات یک ماه تا یکسال حبس………………………………………………………………… 85

گفتار دوم- در کامن لا…………………………………………………………………………….. 86

الف- غرامات…………………………………………………………………………………………. 86

ب- قرار منع………………………………………………………………………………………………. 87

ج- رفع مزاحمت…………………………………………………………………………………… 88

مبحث دوم- دفاعیات مؤثر در مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا..89

گفتار اول- در حقوق ایران……………………………………………………………………… 89

الف- حکم قانون یا مقام صالح……………………………………………………… 89

ب- غرور…………………………………………………………………………………………. 90

ج- اضطرار…………………………………………………………………………………………… 93

د- اسباب خارجی و اثر آن…………………………………………………………………….. 95

1- قوای قاهره و آفات ناگهانی…………………………………………………………… 95

2- فعل شخص ثالث………………………………………………………………………….. 96

3- تقصیر زیان دیده……………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم- در کامن لا…………………………………………………………………………. 100

الف- مرور زمان………………………………………………………………………………… 100

ب- معقولیت……………………………………………………………………………………. 101

ج- جزیی بودن مزاحمت……………………………………………………………….. 104

د- مجوز قانونی…………………………………………………………………….. 104

ه- رضایت یا غفلت زیان دیده………………………………………………………………… 106

و- حادثه غیر مترقبه و اقدام شخص ثالث……………………………………………………. 106

مبحث سوم- آیین دادرسی ، صدور حکم و نحوه اجرای آن در دعاوی مسؤولیت مدنی

ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق ………………………. 107

گفتار اول- در حقوق ایران…………………………………………………………………… 107

الف- نحوه اقامه دعوی و آیین رسیدگی…………………………………………………… 107

ب- ذینفع……………………………………………………………………………. 109

ج- مرجع صالح……………………………………………………………………….. 109

1- صلاحیت ذاتی…………………………………………………………….109

2- صلاحیت محلی……………………………………………………………………. 112

د- صدور رأی…………………………………………………………………………………. 113

ه- نحوه اجرای حکم……………………………………………………………………………114

گفتار دوم- در کامن لا……………………………………………………….. 118

الف- ذینفع…………………………………………………………………………… 118

1- مزاحمت خصوصی…………………………………………………………………………… 118

2- مزاحمت عمومی…………………………………………………………………………… 119

ب- مرجع صالح……………………………………………………………………………….. 121

1- مزاحمت خصوصی…………………………………………………………………………. 121

2- مزاحمت عمومی……………………………………………………………………………………… 122

نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 123

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………….. 126

ضمائم…………………………………………………………………………………………………… 134

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………… 141

چکیده:

دعوای مزاحمت عبارت می باشد از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم می باشد بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و دعوای ممانعت از حق نیز عبارت می باشد از : تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .

در کامن لا مزاحمت ها به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شوند که مزاحمت عمومی عبارت می باشد از : فعل یا ترک فعل غیر قانونی که تمام یا قسمتی از زندگی ، سلامت یا آسایش عموم را به خطر می اندازد یا مختل می کند یا بوسیله آنها جامعه یا قسمتی از آن جهت اجرای یک حق عمومی با مانع برخورد می کند مانند : بستن بزرگراه و مزاحمت خصوصی عبارت می باشد از : ایجاد اختلال غیر قانونی در بهره گیری و بهره برداری اشخاص از ملکشان یا بعضی حقوق ( مانند حق ارتفاق ) که ممکن می باشد شخص در ارتباط با آن ملک داشته باشد .

در صورت اثبات مالکیت خواهان بر مال یا حق انتفاع یا ارتفاق موضوع دعوی و ورود خسارات ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق به خواهان و وجود ارتباط سببیت بین فعل مزاحمت و ممانعت از حق و خسارات وارده به خواهان ، مسؤولیت مدنی خوانده (مزاحم) در برابر خواهان محقق شده و او ملزم به جبران خسارات وارده می باشد .

سؤالاتی که در این خصوص مطرح می گردد این می باشد که اولا : شرایط تحقق مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا چیست ؟ ثانیا : چه ضمانت اجراهایی جهت جبران این خسارات پیش بینی شده می باشد ؟

با مطالعه حقوق ایران و کامن لا این نتیجه حاصل می گردد که علیرغم وجوه اشتراکی که بین حقوق ایران و کامن لا در این زمینه هست ، وجوه افتراقی نیز بین این دو نظام حقوقی موجود می باشد که در متن پایان نامه این موارد به نحو روشنتری تبیین می گردد.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

مقدمه

الف – اظهار موضوع

با در نظر داشتن وجود اختلافات ناشی فراوان ناشی از تصرف املاک بین افراد جامعه و مراجعه به محاکم قضایی جهت حل و فصل اینگونه اختلافات ، طرح دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق نیز که ناشی از این گونه اختلافات می باشد به گونه فزاینده ای در محاکم رواج یافته و به جرأت می توان گفت که در تقریبا تمام محاکم قضایی کشور پرونده هایی با موضوعات مذکور در حال رسیدگی می باشد و یا مختومه گردیده می باشد.

دعوی مزاحمت دعوایی می باشد که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از تصرفات کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم می باشد بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و دعوای ممانعت از حق عبارت می باشد از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

در کامن لا مزاحمت ها به دو دسته مزاحمت عمومی و مزاحمت خصوصی تقسیم می شوند که مزاحمت عمومی فعل یا ترک فعل غیر قانونی می باشد که تمام یا قسمتی از زندگی ، سلامت یا آسایش عموم را به خطر انداخته یا مختل می کند یا بوسیله آن جامعه یا قسمتی از آن جهت اجرای یک حق عمومی با مانع برخورد می کند و مزاحمت خصوصی عبارت می باشد از: ایجاد اختلال غیر قانونی در بهره گیری و بهره برداری اشخاص از ملکشان یا بعضی حقوق (مانند حق ارتفاق) که ممکن می باشد شخص در ارتباط با آن ملک داشته باشد.

به دنبال ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق ، ممکن می باشد خساراتی به خواهان وارد گردد که جبران این خسارات فقط با صدور دستور رفع مزاحمت ممانعت از حق امکانپذیر نباشد و زیاندیده جهت مطالبه خسارات ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق علیه فرد مزاحم اقامه دعوی نماید که در این پژوهش پس از اظهار کلیاتی در خصوص شرایط تحقق مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا ، در خصوص شرایط تحقق مسؤولیت مدنی ، ضمانت اجرا و عوامل رافع مسؤولیت مدنی ناشی از این دعاوی در این دو نظام حقوقی بحث خواهد گردید.

ب – ضرورت و اهمیت پژوهش

با در نظر داشتن کثرت و اهمیت این دعاوی ، تا کنون قوانین و مقررات متعددی در این خصوص تدوین گردیده می باشد که همین امر باعث عدم وجود رویه قضایی واحد در محاکم قضایی کشور در خصوص نحوه رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به این دعاوی گردیده می باشد اما بایستی اذعان نمود که در قوانین وضع شده فقط به ضمانت اجرای رفع مزاحمت و ممانعت از حق تصریح گردیده و در خصوص نحوه جبران سایر خسارات ناشی از این دعاوی و شرایط تحقق مسؤولیت مدنی به گونه مستقل قانونی وضع نشده می باشد که ناچار بایستی به قواعد عمومی مسؤولیت مدنی مندرج در سایر قوانین مراجعه گردد.

در کامن لا پرونده های متعددی در این خصوص منتهی به صدور رأی گردیده می باشد که علاوه بر صدور حکم به رفع مزاحمت و ممانعت از حق ، حکم به پرداخت سایر خسارات نیز گردیده می باشد که مطالعه این آراء و معیارهای لازم جهت تحقق مزاحمت و ضمانت اجرای پیش بینی شده در کامن لا ، می تواند تا حدودی در رفع ابهامات و نواقص موجود در قانون کشورمان راه گشا باشد.

ج – هدف پژوهش

هدف از این پژوهش ، مطالعه شرایط تحقق ، ضمانت اجرا و همچنین عوامل رافع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا جهت رفع نواقص و ابهامات موجود در قوانین و ایجاد رویه قضایی واحد جهت رسیدگی و صدور رأی در پرونده هایی با موضوعات فوق می باشد.

د – پیشینه پژوهش

در خصوص شرایط تحقق ، ضمانت اجرا و همچنین عوامل رافع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق و مقایسه آن با حقوق سایر کشورهای خارجی ، تا کنون کتاب و یا پایان نامه ای تدوین نگردیده می باشد و از این جهت یک نوع پژوهش کاملا جدید در این زمینه به شمار می رود.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 157

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان