پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق

گرایش: بین الملل

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عنوان:

حق عدم مراجعت اسرای جنگی به کشور متبوع شان از دیدگاه حقوق بین الملل

استاد راهنما:

دکتر حسین رستم زاد

استاد مشاور:

دکتر رضا نیکخواه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

الف-مقدمه……………………………………………….. 2

ب-اظهار مسئله……………………………………… 4

ج-ضرورت و اهمیت موضوع……………………………………… 4

د-اهداف کلی و جزئی………………………………………. 5

و-سوالات پژوهش………………………………………. 6

ه-فرضیه های پژوهش………………………………………. 6

ی-تعریف مفاهیم……………………………………… 7

فصل اول: واژه شناسی و تبیین مفاهیم کلیدی… 11

1-طرح موضوع…………………………………….. 12

1-1- تعريف حقوق بشردوستانه……………………………………… 16

1-1-1- تعريف عرفي اسیر……………………………………… 19

1-1-2- تعريف حقوقي اسير……………………………………… 21

1-1-3- تحول مفهوم حاكميت دولت ها…………………………………….. 25

1-1-3-1- تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها…………………………………….. 27

1-1-4- مباني الزام آور قواعد نظام بين المللي حقوق بشر دوستانه…………………… 29

1-1-4-1- عرف بين المللي………………………………………. 29

1-1-4-2- كنوانسيون هاي بين المللي………………………………………. 31

1-1-4-3- تشكيل كنفرانس جهاني حقوق بشر (1993) ……………………………………..33

1-1-4-4- ارتباط حقوق بین الملل بشردوستانه و حق اسرای جنگی………………………………………. 34

1-1-4-4-1- تحول تاریخی و منابع حقوق بین الملل بشردوستانه……………………………………… 35

1-1-4-4-2- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام حقوقی بین المللی معاصر……………………………………… 37

1-1-4-5- نکات اشتراک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در ارتباط با حقوق اسرای جنگی……………… 39

1-1-5- اسير در جوامع مختلف و ديدگاه اسلام درمورد اسير…………………………………….. 40

1-1-5-1- ديدگاه اسلام درمورد اسير……………………………………… 40

1-1-5-2- اسير در جوامع اوليه تا قرون وسطي………………………………………. 45

1-2- جمع بندی از مبانی نظری و عملی برای ساختن پشتوانه معتبر پژوهش…………………………….. 47

فصل دوم: ارزیابی کلی حق عدم مراجعت اسرای جنگی به کشور متبوعشان…………………………. 53

طرح موضوع……………………………………… 54

2-1- ارزیابی اسارت در جنگ های جهانی………………………………………. 54

2-1-1- اسيران نظامي………………………………………. 58

2-1-2- وضعيت اسيران پس از جنگ جهاني دوم……………………………………… 68

2-2- اقسام رهایی اسیران……………………………………… 70

2-2-1- مبادله اسيران……………………………………… 73

2-2-2- فوت اسيران……………………………………… 76

2-2-3- ضمانت يا قول اسير……………………………………… 78

2-2-4- فرار اسيران……………………………………… 81

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-5- جراحت و بيماري شديد اسيران……………………………………… 82

2-2-6- پايان مخاصمات فعال……………………………………… 84

2-3- شواهد عيني از خاطرات اسيران جنگي ايران و عراق………………………………………. 86

فصل سوم: مطالعه حق عدم مراجعت اسرای جنگی به کشور متبوع شان از دیدگاه حقوق بین الملل ……….. 87

طرح موضوع……………………………………… 88

3-1- سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی آن………………………. 88

3-1-1- حركت جامعه جهاني جهت تشكيل ديوان كيفري بين المللي……………………… 88

3-1-2- جرايمي كه در صلاحيت ديوان می باشد……………………………………….. 96

3-2- حقوق اسیران جنگی………………………………………. 99

3-2-1- حمايت هاي كلي از اسيران و رفتار انساني با آنان…………………. 99

3-2-1-1- رفتار انساني………………………………………. 100

3-2-1-2- نفي اعمال تلافي جويانه و كسب اطلاعات و اخبار بدون رعايت اصول انساني…………….. 102

3-2-1-3- حقوق مذهبي و مصونيت اموال شخصي اسيران جنگي………………………………………. 115

3-2-1-4- فرار اسيران……………………………………… 118

3-2-2- تنبيهات جزايي و انتظامي اسيران……………………………………… 119

3-2-2-1- تنبيهات انتظامي و جزايي اسيران جنگي………………………………………. 119

3-2-2-2- شكايت اسيران جنگي به لحاظ كيفيت اسارت……………………………………….. 124

3-2-3- حمايت هاي بين المللي از اسيران جنگي………………………………………. 125

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

3-2-3-1- كشور حامي………………………………………. 126

3-2-3-2- كميته بين المللي صليب سرخ………………………………………. 128

3-2-3-3- نماينده معتمد اسيران……………………………………… 130

3-2-3-4- سازمانهاي بين المللي بشر دوستانه با تمرکز بر کمیته بین المللی صلیب سرخ………….. 131

3-3- مهمترین رای در ارتباط با موضوع……………………………………… 132

3-3-1- بازگشت مستقیم به میهن و بستری شدن در کشور بی طرف…………………… 134

3-3-2- آزادي و بازگشت اسيران جنگي در پايان مخاصمات……………………………………….. 138

نتیجه گیری………………………………………. 140

منابع …………………………………….. 147

چکیده:

کنوانسیون 1949 ژنو (در خصوص رفتار با اسرای جنگی) مقرر می دارد که با پایان درگیری های فعال اسرای جنگی بدون تأخیر آزاد شده و به وطن شان برگردانده خواهند گردید. کشور اسیر کننده تعهد دارد اسیر را به کشور متبوع خود اعاده کند و اسیر حق روشنی دارد تا به وطن خود برگردانده گردد. ملاحظه می کنیم که برای اسیری که مایل به برگشت به وطن خود نیست هیچ گونه حقی برای برگردانده نشدن به کشور متبوع او پیش بینی نشده می باشد. این مسئله و عدم نص قانون جنبه ی مجهول قضیه می باشد.

اسيران جنگي با در نظر داشتن قوانين و كنوانسيون هاي تصریح شده از حمايت كشور حامي (كشور ثالثي كه حمايت از اسيران يك كشور از دو طرف درگير را به عهده دارد) كميته بين المللي صليب سرخ، نماينده معتمد اسيران و سازمان هاي بين المللي انساني و بشر دوستانه برخوردار مي باشد كه اين چهار عامل با بهره گيري از قوانين، مقررات، ‌كنوانسيون ها و حمايت هاي ديوان كيفري بين المللي و صليب سرخ جهاني نسبت به ايفاد حقوق اسيران جنگي اعم از زمان اسارت، زمان آزادي و حتي بعد از آزادي كه هركدام شرائط خاص خود را دارند اقدام مي نمايند. به دليل اين كه در حين اسارت مشخص ممكن می باشد كه مجروح شده يا به امراض گوناگون مبتلا گردد يا در زمان آزادي شرائط جسماني مساعدي نداشته باشد، در خواست پناهندگي از كشور ثالثي بنمايد و يا تماميت جسماني و شخصيتي وي بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به كشور متبوعه تهديد گردد حاميان ذكر شده به حمايت از اسير مي پردازند.

الف – مقدمه

بشر موجودي می باشد جمع گرا و آميخته از خواسته ها، علايق و غرائز كه اين خواسته ها و برتري جوئي ها به گونه قهري باعث تصادم و تقابل مي گردد يا به عبارتي ديگر به جنگ منتهي مي گردد كه اين جنگ ها تبعاتي دارند منجمله اسير شدن تعدادي از نيروهاي متخاصم به دست طرف ديگر. بشر هائي كه به اين سرنوشت دچار شده يا مي شوند بنا به تجربيات بشر از جنگ هاي گذشته، حقوقي براي آنان در نظر گرفته شده كه حقوق زندانيان جنگي ناميده مي گردد. در عصر حاضر تحولي عميق در مفهوم حاكميت و مداخله دولت ها در امور داخلي حادث شده كه مسئله زندانيان جنگي نيز از اين امر مستثني نمانده به طوري كه يك سلسله قوانين، ‌مقررات و كنوانسيون هاي الزام آور بين المللي تنظيم گرديده كه دولت ها بالاجبار بايد از آن تبعيت نمايند در غير اين صورت با واكنش جامعه جهاني مواجه مي گردند. بارزترين اين قوانين و كنوانسيون ها حقوق بشر و حمايت از آزادي و تماميت جسمي و معنوي افراد مي باشد مجري اين قوانين و مقررات و رسيدگي به جرائمي مانند نسل كشي، جنايات جنگي و… در حال حاضر در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي می باشد. با در نظر داشتن تحولات تاريخي و دگرگوني هاي گسترده حقوقي و قانوني كه در زمينه هاي مختلف صورت گرفته، بحث اسيران جنگي و حقوق و تكاليف آن ها نيز پس از فراز و نشيب هاي تاريخي در سال هاي 1907، 1927، 1947، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اكثريت كشور هاي دنيا تعريف، ‌وظائف، ‌حقوق و قوانين و مقررات ناظر بر اسيران جنگي… تدوين و لازم الاجرا گرديد. هرچند در اقدام و اجراي قوانين پيش گفته جامعه بشري بدليل عدم داشتن ضمانت اجرائي كافي همچنين همكاري نكردن برخي دولت ها تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد. لازم به ذكر می باشد كه در دين مبين اسلام بسيار پيشرفته تر، ‌انساني تر به موضوع اسيران جنگي نگريسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انساني با اسيران جنگي را فرض و به نوعي واجب شمرده می باشد. در تقسيم بندي هاي انجام شده در قوانين مختلف مي توان اسيران را به گونه كلي به الف – اسيران نظامي ب- اسيران غير نظامي طبقه بندي نمود كه هر كدام از اين دوگروه با در نظر داشتن شرائط، نوع كار و… از حقوق، امتيازات و همچنين تكاليفي برخوردارند كه برخي از آنان مشترك و تعدادي هم مختص گروه خودش مي باشد. اسيران جنگي با در نظر داشتن قوانين و كنوانسيون هاي تصریح شده از حمايت كشور حامي (كشور ثالثي كه حمايت از اسيران يك كشور از دو طرف درگير را به عهده دارد) كميته بين المللي صليب سرخ، نماينده معتمد اسيران و سازمان هاي بين المللي انساني و بشر دوستانه برخوردار مي باشد كه اين چهار عامل با بهره گيري از قوانين، مقررات، ‌كنوانسيون ها و حمايت هاي ديوان كيفري بين المللي و صليب سرخ جهاني نسبت به ايفاد حقوق اسيران جنگي اعم از زمان اسارت، زمان آزادي و حتي بعد از آزادي كه هركدام شرائط خاص خود را دارند اقدام مي نمايند. به دليل اين كه در حين اسارت مشخص ممكن می باشد كه مجروح شده يا به امراض گوناگون مبتلا گردد يا در زمان آزادي شرائط جسماني مساعدي نداشته باشد، در خواست پناهندگي از كشور ثالثي بنمايد و يا تماميت جسماني و شخصيتي وي بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به كشور متبوعه تهديد گردد حاميان ذكر شده به حمايت از اسير مي پردازند. ليكن با تمام اين پيش بيني ها كنوانسيون ها بخصوص كنوانسيون 1949 از ضمانت اجرائي كافي برخوردار نبوده و نارسائي هائي دارد چرا كه اجراي قوانين موصوف منوط به قبول و پذيرش دارنده اسير مي باشد يعني قدرت اجباري لازم بر روي حاكم نيست همچنين موافقت نامه در صورتي قابل اجرا می باشد كه متخاصمان همگي از اعضاي معاهده باشند. ضمن اين كه برخي از مواد تصويبي به صورت قريب و محجور باقي مانده و قابل اجرا نمي باشد مانند ضمانت يا قول اسير در رهائي او از اسارت و… يا حقوق ژنو دول ضعيف را از اعمال تلافي جويانه به دليل تلفات نظامي از طريق تهديد به بد رفتاري با سربازان و غير نظاميان دشمن باز مي دارد مثلاً تهديد عراق به بد رفتاري با غير نظاميان و اسراء نيروهاي ائتلاف كه نهايتاً پس از محكوميت شديد بين المللي كنار گذاشته گردید در نتيجه مي توان گفت كه جنگ، ‌تجاوز، خشونت،‌ قتل و غارت و بهره كشي از بشر ها واژه هائي هستند كه در هيچ برهه اي از تاريخ حيات بشري محجور نبوده و زندگي جامعه بشري با اين واژه به ويژه جنگ و اسراي جنگي اجين بوده می باشد. اما قرن نوزدهم را مي توان قرن تحول در ا مور حمايت از حقوق بشر ها به ويژه اسيران جنگي برشمرد. در واقع اين قرن را مي توان به مثابه خورشيدي گرم در زمستان سرد بشر در اين زمينه توصيف نمود. هرچند كه اين خورشيد به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهاي تيره و تار محصور و پنهان مي ماند. در خصوص موضوع نيز پيشنهاد امنيت كه بايستي تدابير لازم از جنبه حقوقي و اجرائي در جهت رفع موارد نقص عمده كنوانسيون هاي ژنو كه همانا نداشتن ضمانت اجرائي و نيروي مشخص بين المللي جهت وادار کردن خاطيان از رعايت قوانين و مقررات همچنين مشروط بودن كار و عمليات صليب سرخ جهاني در رسيدگي به امور اسراء به پذيرش و حسن نيت كشور متخاصم را مرتفع نمود كه در آن صورت جامعه بشري مي تواند اميدوار گردد كه در اين زمينه نيز همانند ساير زمينه ها به پيشرفت هاي شگرفي نائل آيد.

ب – اظهار مسئله

جنگ را می توان یک واقعه بین المللی یا نبرد مسلحانه بین دولتها نامیده (تعریف اسرای جنگی)…

ماده 118 کنوانسیون 1949 ژنو (در خصوص رفتار با اسرای جنگی) مقرر می دارد که با پایان درگیری های فعال اسرای جنگی بدون تأخیر آزاد شده و به وطن شان برگردانده خواهند گردید. کشور اسیر کننده تعهد دارد اسیر را به کشور متبوع خود اعاده کند و اسیر حق روشنی دارد تا به وطن خود برگردانده گردد. ملاحظه می کنیم که برای اسیری که مایل به برگشت به وطن خود نیست هیچ گونه حقی برای برگردانده نشدن به کشور متبوع او پیش بینی نشده می باشد. این مسئله و عدم نص قانون جنبه ی مجهول قضیه می باشد.

ج – ضرورت و اهمیت موضوع

با افزایش روزافزون درگیری ها و مخاصمات (چه بین الملل و چه داخلی و چه درگیری هایی که به حد این دو نمی رسند) موضوع اسیران جنگی (Pows) اهمیت دو چندان یافته اند و دیگر موضوع اسرای جنگی محدود به درگیری های بین الملل، درگیری هایی که دولت های طرف های متخاصم هستند، نیم می گردد، لذا به عنوان یک مسئله حقوق بشری و خصوصاً یک مسئله حقوق بشر دوستانه بین المللی وضعیت کسانی که در جنگ و درگیری به اسارت طرف مقابل درآمده اند بایستی به موقع تعیین گردد و اسراء با پایان یافتن درگیری به وطن خود برگردانند بی آنکه نیازی به انعقاد پیمان صلح در این مورد باشد. ملاحظه می کنیم که فواید علمی این موضوع بسیار برجسته و مبتلا به می باشد.

به لحاظ نظری نیز اختلاف نظرها زیاد می باشد و از همه اختلافی تر امنیت که آیا اسیر می تواند گزینه ی اقامت در کشور یا سرزمین اسیر کننده و یا انتقال به هر جای دیگر غیر از کشور و سرزمین دولت متبوع خود را برگزیند و در نتیجه به کشور یا سرزمین خود برنگردد و نصیّ در این مورد وجود ندارد و هر چه در این زمینه می باشد استدلال در برابر نصّ مخالف می باشد. یعنی ماده 118 کنوانسیون سوم 1949 ژنو برای چنین اسیری هیچگونه حقی به توضیح فوق پیش بینی نمی کند. با در نظر داشتن کاستی و نارسایی هایی که در این موضوع می باشد در این پایان نامه کوشش خواهد گردید که استدلال هایی مستحکم و مخالف با تأثیر مذکور ارائه گردد.

د – اهداف کلی و جزئی

اعطای حق عدم مراجعت اسیر جنگی به کشور متبوع خود و هدف از این پایان نامه تدوین اثر ماندگاری می باشد که هم جنبه های نظری و هم جنبه های عملی را مدنظر قرار دهد. خصوصاً با در نظر داشتن این که در این مورد نوشته ای (کتاب، پایان نامه، مقاله) موجود نیست هدف پایان نامه این می باشد که برای اسرای جنگی چنین حقی قائل گردد.

همانطوری که قبلاً تصریح گردید، شیوه درگیری های مسلحانه، میدان های جنگ و به اسارت گرفتن نیروهای متقابل از سوی طرفین ایجاب می کند که دپارتمان های نظامی، دولت ها، محاکم بین المللی و طرف های درگیری آگاهی لازم را در هنگام برخورد با این موضوع داشته باشند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 159

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان