پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مهدی ذوالفقاری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………….. 2

اظهار مسئله………………………………………..  3

سوالات پژوهش………………………………………..   3

سوال اصلی پژوهش  ……………………………………….. 3

فرضیه اصلی پژوهش ………………………………………..3

سوالات فرعی پژوهش ………………………………………..  4

فرضیه های پژوهش  ……………………………………….. 4

پیشینه پژوهش ………………………………………..  4

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

اهداف پژوهش………………………………………..   4

روش پژوهش ………………………………………..  5

فصل اول: کلیات، اظهار مفاهیم  ……………………………………….. 6

مبحث اول: واژه شناسی………………………………………..   7

گفتار اول: واژگان اصلی ………………………………………..  8

بند اول: عقد ……………………………………….. 8

بند دوم: قرارداد………………………………………..  11

بند سوم: معامله ……………………………………….. 12

الف: معامله به معنای اعم ……………………………………….. 13

ب: معامله به معنای خاص  ………………………………………..   13

ج: معامله به معنای اخص ………………………………………..    14

د: عقد، معامله و قرارداد………………………………………..  14

بند چهارم: ایقاع………………………………………..  16

بند پنجم: فسخ  ……………………………………….. 18

بند ششم: انفساخ  ……………………………………….. 20

گفتار دوم: واژگان مرتبط ………………………………………..  20

بند اول: انحلال عقد………………………………………..  21

بند دوم: حق واسقاط آن………………………………………..  23

مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ………………………………………..   26

گفتار اول: شرط ضمن عقد………………………………………..  26

بند اول: ماهیت اعتباری ………………………………………..  27

بند دوم: وابستگی شرط به عقد ……………………………………….. 28

بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد …………………………… 29

بند چهارم: شرط فاسخ  ……………………………………….. 30

گفتار دوم: حکم قانون ……………………………………….. 31

بند اول: خیارات معینه ……………………………………….. 34

بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص ………………………………………..    35

مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن ……………………………………….. 35

گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها……………………………………….. 36

گفتار دوم: قلمرو قرارداد  ………………………………………..37

بند اول: تعهدات تصریح شده……………………………………….. 39

الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد ……………………………………….. 40

ب: مقدور بودن موضوع تعهد………………………………………..  40

بند دوم: تعهدات ضمنی  ……………………………………….. 40

فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه …………………….. 43

مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر  ………………………………………..45

گفتار اول: مفهوم فسخ ………………………………………..  48

الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ  ……………………………………….. 49

ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ  ……………………………………….. 54

ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ ………………………………………..  58

گفتار دوم: مفهوم انفساخ ………………………………………..  59

الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی ………………………………………..  60

ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ  ……………………………………….. 64

ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم ……………………………………….. 67

مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه ……………………………………….. 69

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد………………………………………..  69

گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد………………………………………..  73

فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله………………………………………..  76

مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته ……………………………………….. 81

گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله ………………………………… 82

گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ  ……………… 84

مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده ………………………………………..92

گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ  ……………………………………….. 96

گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص  ………………………………….   104

نتیجه گیری  ……………………………………….. 108

ارائه پیشنهادها……………………………………….. 110

چکیده:

فسخ و انفساخ دو اقدام حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ هست که می توان به مهمترین این تفاوت تصریح نمود که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد اما انفساخ ممکن می باشد هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر بایستی گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن می باشد از طرف یک نفر اعمال گردد اما انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می گردد که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می گردد اما منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده می باشد.

مقدمه:

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وا‎می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت کوشش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته ‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه ‎مند سازد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از این رهیافت می باشد که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری می باشد برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎خاطرها. توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت ­لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای بشر می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهاد های حقوقی تأسیس یافته می گردد و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این، بشر هنوز در خواب غفلت می باشد و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته می باشد؛ اما در هر زمان، خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده می باشد.

بی شک، بیشترین کوشش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد (اگر نگوییم همة آن را) در راه تحصیل مال و کسب درآمد می باشد. دست ­کم این امر از مهم ­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی نظاره نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین ارتباط‎هاست. از این رو قواعد و قراردادها از مهمترین ابزارهای دست یابی بشر به خواسته های خود می باشد که در این پژوهش کوشش می گردد بخشی از ماهیت قراردادها وعقود مطالعه گردد.

اظهار مسئله:

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده می باشد. ماده 264 قانون مدنی ایران که به اظهار سقوط تعهدی می پردازد منطبق با ماده 1234 قانون مدنی فرانسه می باشد اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده می باشد سوالی که مطرح می گردد این می باشد که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته می باشد، با تحلیل موضوع و مطالعه آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج گردد که سبب جهالت در معامله نشود اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد در این مقاله صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد مطالعه قرار می گیرد.

سوالات پژوهش:

سوالات اصلی پژوهش

فسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟

فرضیه اصلی پژوهش

سوالات فرعی پژوهش

1- مبنای فسخ و انفساخ چیست؟

2- اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟

فرضیه های پژوهش

1- مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری می باشد که موجب انحلال قرارداد می گردد.

2- اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می باشد.

پیشینه پژوهش:

در ارتباط با موضوع پژوهش تا کنون پژوهش جامع و مستقلی صورت نگرفته می باشد تنها بعضی از اساتید مانند دکتر کاتوزیان و دکتر سید حسن امامی در کتب حقوق مدنی خود در بخشی به از کتاب خود به این موضوع تصریح کرده اند که می توان گفت هر استادی که راجع به قراردادها بحث کرده می باشد نسبت به موضوع پژوهش نیز در بخشی مطالبی را ارائه فرموده اند اما بایستی گفت که هیچ کدام از اساتید مفاهیم فسخ و انفساخ را در کنار هم مطالعه و تجزیه و تحلیل نکرده می باشد.

اهداف پژوهش:

اهداف این پژوهش به توضیح زیر می باشد:

1- مطالعه مبانی فسخ و انفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

2- مطالعه آثار فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

3- مطالعه ماهیت فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

روش پژوهش:

در این پژوهش کوشش می گردد از روش کتابخانه ای بهره گیری گردد و در جهت تطبیق با پیشرفت های روز و نیاز های موجود از اینترنت نیز بهره گیری می گردد. همچین از کتابخانه های معتبر ایران مانند کتابخانه ملی بهره گیری خواهد گردید. همچنین مطالب به شیوه تحلیلی و توصیفی جمع آوری می گردد.

فصل اول: کلیات، اظهار مفاهیم

در این فصل به مطالعه مفاهیم اصلی موضوع پژوهش پرداخته می گردد و کوشش می گردد که بعضی از نکات مبهم مفاهیم موضوع تعریف گردد. بایستی گفت تعریف، عبارتی می باشد که معنای یک اصطلاح (کلمه، عبارت یا دسته‌ای از نمادها) یا نوع یک چیز را توضیح می‌دهد.تعریف واژه به ما می‌گوید که یک چیز بایستی چه ویژگی‌هایی (مشخصه‌هایی کیفیاتی، خواصی) داشته باشد تا آن واژه بر آن اطلاق گردد.

در فرستادن یک پیام (چه کلمه، جمله یا دسته‌ای از نشانه‌ها) اگر دو طرف گیرنده و فرستنده پیام از نشانه‌های پیام برداشت‌های متفاوتی داشته باشند یا به تعبیری معنای اصطلاح‌های به کار رفته در پیام در بین دو طرف برابر نباشد، پیام به درستی منتقل نخواهد گردید. در این وضعیت نیاز می باشد که اصطلاح‌های به کار رفته در پیام تعریف شوند.

اهمیت تعریف در انواع مجادلات به اندازه‌ای می باشد که با روشن شدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموما برطرف می گردد یا حداقل نقطه اختلاف نظرها روشن می گردد.

مبحث اول: واژه شناسی

در حقوق مبانی زیادی را برای روابط معاملی می توان بر شمرد اما بایستی گفت آن چه که از اهمیت اساسی برخوردار می باشد زمینه ای می باشد که افراد اقدام به انعقاد قرارداد یا معامله می کنند به همین دلیل در این مبحث به مطالعه این مبانی می پردازیم و کوشش می گنیم در نهایت به ماهیت عقد و قرارداد و معامله تصریح کرده باشیم که هر کدام خود زمینه ای برای تحقق اقدام حقوقی می باشند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 125

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان