پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

(M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

استاد راهنما:

دکتر سعید خردمندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بيان مسأله. 2

ب ضرورت تحقيق.. 2

ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 3

د–نوآوري در تحقيق.. 3

ه- اهداف مشخص تحقيق.. 3

و – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران. 3

ز-  سؤالات اصلی پژوهش.. 4

ح-  فرضيه‏هاي پژوهش.. 4

ط-روش شناسی پژوهش.. 4

فصل اول: مسئولیت مدنی، ضرر و زیان دیدگان

مبحث اول- مسئولیت مدنی.. 7

بند اول- مفهوم عام مسئولیت مدنی.. 8

بند دوم- مفهوم خاص مسئولیت مدنی.. 8

بند سوم- مسئولیت مدنی و اخلاقی.. 9

الف- وجوه مشترک.. 9

ب- وجوه افتراق.. 10

بند چهارم- مسئولیت مدنی و کیفری.. 10

الف- وجوه اشتراک.. 11

ب- وجوه افتراق.. 11

مبحث دوم: اقسام مسئولیت مدنی.. 12

گفتار اول- مسئولیت مدنی قراردادی.. 13

گفتار دوم- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد. 13

مبحث سوم – مبانی نظری مسئولیت مدنی.. 14

گفتار اول- نظریۀ تقصیر. 14

گفتار دوم – نظریه ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر) 14

گفتار سوم – نظریۀ تضمین حق.. 15

مبحث چهارم– ضرر از ارکان مسئولیت مدنی.. 16

گفتار اول – وجود ضرر. 16

بند اول – اقسام ضرر به اعتبار جنس و ماهیت… 18

الف- ضرر مادی.. 18

1- ضرر به عین.. 18

2- ضرر به منفعت… 18

2-1-فوت منفعت… 19

2-2-عدم النفع. 20

2-3- تفویت منفعت… 21

2- 4- تفاوت عدم النفع با تفویت منفعت… 21

2-5- فرصت های از دست رفته. 22

ب- ضرر معنوی.. 23

1- مفهوم زیان معنوی.. 23

2 – پیشینه تاریخی جبران ضرر معنوی.. 24

3- مصادیق خسارت های معنوی.. 26

3-1- صدمات جسمی و جانی.. 26

3-2- تضییع حقوق مالکیت فکری.. 27

3-2-1- مفهوم مالکیت فکری.. 27

3-2-2- انواع حقوق مالکیت معنوی.. 28

3-2-2-1-مالکیت صنعتی.. 29

3-2-2-2- مالیکت ادبی- هنری.. 29

3-2-3- جایگاه مالکیت فکری در حقوق ایران. 30

3-2-4- نقص های قانونی.. 30

بند دوم- اقسام ضرر به اعتبار شخصیت زیان دیده 31

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

الف- زیان وارد به اشخاص حقیقی.. 31

ب- زیان وارد به اشخاص حقوقی.. 32

1-  مفهوم شخص حقوقي.. 32

2- قواعد مشترك اشخاص حقوقي.. 32

2-1- انجام اعمال اشخاص حقوقی توسط شخص حقیقی.. 32

2-2- اصل صلاحیت منحصر و تخصص…. 33

2-3- اصل حاكميت قانون. 34

3- اقسام اشخاص حقوقي.. 34

3-1- اشخاص  حقوقی حقوق عمومي.. 34

3-2- اشخاص حقوقي حقوق خصوصي.. 35

3-2-1- شركت‌هاي تجاري.. 35

3-2-2- مؤسسات غيرتجاري.. 36

3-2-3- موقوفات… 37

3-2-3-1- وقف عام. 38

3-2-3-2- وقف خاص…. 38

4- حقوق و تكاليف اشخاص حقوقي.. 38

5- مسئوليت مدني اشخاص حقوقي.. 39

6- مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي.. 40

6-1- نظريه پذیرش مسئولیت كيفري اشخاص حقوقي.. 40

6-2-نظريه عدم مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي.. 41

6-3- مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق ساير كشورها 42

6-4- مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق موضوعه ايران. 43

بند سوم- اقسام ضرر به اعتبار تعداد زیان دیدگان و قابلیت تعیین آنها 44

الف- ضرر شخصي.. 44

ب- ضرر جمعی.. 45

بند چهارم-شرایط ضرر قابل مطالبه. 46

گفتار دوم- ارتکاب فعل زیانبار. 50

بند اول – لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار. 50

بند دوم – شرایط توجیه کننده اقدام زیانبار. 50

گفتار سوم- احراز ارتباط سببیت… 51

بند اول- نظریه برابری اسباب… 52

بند دوم- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب… 53

بند سوم- نظریه سبب متعارف اصلی.. 54

بند چهارم- نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه. 55

بند پنجم- نظریه سبب مقدم در تاثیر. 56

فصل دوم : مبانی و احکام زیانهای جمعی در حقوق ایران

مبحث اول- ضرر جمعي و مبانی آن. 59

گفتار اول- مفهوم ضرر جمعي.. 59

گفتار دوم- ارتباط حقوق شخصی و ضررهای جمعی.. 62

گفتار سوم- ارتباط ضرر جمعي و ضرر شخصي.. 64

بند اول- وجوه اشتراک.. 64

بند دوم- وجوه فرق. 64

گفتار چهارم-فلسفه و مبانی زیانهای جمعی.. 66

بند اول-مفهوم معاصر حق.. 67

الف-نسل اول حق‌ها 67

ب-نسل دوم حق‌ها 68

ج-نسل سوم حق‌ها 69

بند دوم-نقد نظریه حقوق نَسلی.. 69

مبحث دوم-  اقسام و گستره ضررهای جمعی.. 74

گفتار اول- ضرر جمعي اشخاص غيرمتشكل.. 75

بند اول- ضرر معنوي به اشخاص غیرمتشکل.. 75

بند دوم- ضرر مادي به اشخاص غیر متشکل.. 76

گفتار دوم- ضرر جمعي اشخاص متشكل.. 77

گفتار سوم- مصادیق ضررهای جمعی.. 77

بند اول-ضررهای زیست- محیطی.. 77

الف-زمينه اجتماعي تحقق حق بر محیط‌زیست… 79

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

ب-نقد نظريه جمعي بودن حق بر محیط‌زیست… 81

1-گستردگي صاحبان حقوق.. 81

2-گستردگي موضوع. 81

3-نفي تعلق حق بر جامعه. 82

4-تضعيف حقوق بشر. 82

ج- دفاع طرفداران نظریه جمعی بودن حق بر محیط زیست… 83

1-مقتضيات زندگي مدرن و حق‌هاي جديد. 83

2-مفهوم حقوقي جامعه و فرد. 83

3-شكل‌گيري مؤلفه‌هاي جديد حق بر محیط‌زیست… 84

بند دوم -مصادیق زیانهای جمعی مورد طرفداری حقوق جزای ایران. 85

الف- تخريب محیط زیست… 85

1- مفهوم جرم تخریب: 85

2- عنصر مادی جرم تخریب… 86

ب- شكار و صيد غیرقانونی.. 87

ج-تخريب جنگل‌ها، درختان و مراتع. 89

د-خرابكاري در وسائل و تأسيسات مورد بهره گیری عمومي.. 90

هـ-اقدامات عليه بهداشت عمومي.. 91

و-تخريب اموال تاريخي و فرهنگي.. 92

بند دوم- نقض حقوق و آزادی های اساسی جمعی.. 93

الف-آزادي تجمع و تظاهرات… 93

ب-آزادي تشكل.. 94

ج-تشكل هاي خاص…. 94

د-آزادي فكري.. 94

هـ-آزادي اطلاعات… 95

و- آزادي انديشه و عقيده 96

ز- آزادي بيان. 96

گفتار اول- شیوه های جبران. 97

بند اول- پرداخت پول. 97

بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران. 100

بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران. 102

بند سوم- قطع آثار زیان به وسیله از بین بردن منشا آن. 102

گفتار دوم- اصول حاکم بر جبران زیان های جمعی.. 102

بند اول- اصل پیشگیری.. 102

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بند دوم- اصل احتياط.. 102

مبحث چهارم- دعوای جمعی.. 104

گفتار اول- مفهوم و مزایای دعواي جمعي.. 104

بند اول-مفهوم و مبنای دعوای جمعی.. 104

بند اول- خواهان در دعواي جمعي.. 110

الف-در حقوق ایران. 110

ب- در اسناد بین المللی.. 112

ج- عدم انتفاع مستقیم اشخاص در دعوای جمعی.. 116

بند دوم- خوانده دعوای جمعی.. 117

گفتار سوم- دیدگاه حقوق تطبیقی.. 119

بند اول- حقوق امریکا 120

بند دوم- حقوق انگلستان. 120

بند سوم- حقوق فرانسه. 120

بند چهارم- كبك كانادا 124

گفتار چهارم- رويه قضايي حاکم بر ضررهای جمعی اشخاص متشکل در حقوق ایران. 125

فصل سوم اختصار، نتیجه گیری و پیشنهادات

مبحث اول:اختصار فصول. 129

گفتار اول: اختصار فصل اول. 129

گفتار دوم- اختصار فصل دوم. 132

مبحث سوم: پیشنهادات… 140

منابع و مآخذ. 142

چکیده انگلیسی.. II

چکیده
«ضرر جمعي» اصطلاحي می باشد كه به تازگي در حقوق ايران ورود پیداکرده. اين عبارت درمقابل ضرر شخصي قرار دارد. اگر عاملی آسیب و زيان مادي يا معنوي به شخص و يا اشخاص محصور، محدود و معيني برساند، ضرري كه وارد مي‌گردد، «ضرر شخصي» محسوب مي‌گردد و چنانچه مقصود از مطالبه‌، جبران زيان شخصي باشد، مطابق قواعد عمومي مسئولیت مدنی به آن رسیدگی مي‌گردد. اما «ضرر جمعي» جماعت كثيري را هدف زيان (معنوي يا مادي) قرار مي‌دهد. در ضرر جمعي، زیان به عده‌اي از افراد جامعه يا كل افراد جامعه و يا گروهي از آنان كه عضو تشكل‌ها، احزاب، سنديكاها، اتحاديه‌ها، … هستند، وارد می گردد؛ بر اين مبنا مي‌توان ضرر جمعي را به «ضرر جمعي اشخاص متشكل» و «ضرر جمعي اشخاص غيرمتشكل» تقسيم نمود. در مورد اول، ضرر به تشكل‌هايي وارد مي‌آيد كه داراي شخصيت حقوقي‌اند و قسم دوم زیان به جمعيت‌هايي می رسد كه داراي شخصيت حقوقي نيستند، زيان . حقوق ايران تاکنون قوانين خاصي راجع به جبران این دسته از زيان‌ها تصويب نكرده و در رويه قضايي هم آراء قابل اعتنايي كه بتواند مبناي مطالبه و جبران اين‌گونه زيان‌ها قرار گیرد، به چشم نمي‌خورد. حال آنكه ضرر جمعي، ضرري می باشد محقق و مسلم که مطالبه آن منطبق با قواعد حقوقي می باشد. پس، نياز به وضع قوانيني روزآمد و کارآمددارد كه بتواند جوابگوي نيازهاي کنونی جامعه دررابطه با ، زیانهای جمعی باشد، بشدن احساس می گردد.
مقدمه
همواره زیان متوجه شخص یا اشخاص معین و محصور نیست. گاه قربانیان یک اقدام یا زیان دیدگان محدود ومعین نیستند و حداقل به جمع گسترده ای از اشخاص ضرر وارد می آید. جبران ضرر های شخصی که مشمول قواعد عمومی می باشد، اما در ارتباط با چگونگی و مرجع ذیحق در مطالبه جبران ضررهای جمعی، حقوق ایران دارای ابهامات چشمگیری می باشد. پس، لازم می باشد موارد بسیاری در این زمینه مورد مطالعه واقع گردد

موضوع ضررهای جمعی و پیامدهای آن، در میان مباحث مسئولیت مدنی مانند مسائل بحث برانگیزی می باشد که امروزه در محافل حقوقی مورد نقد و مطالعه جدی قرار گرفته می باشد . از آنجا که به گونه کلی، مسئولیت مدنی وسیله ای برای جبران ضرر و حفظ حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شناخته شده می باشد، و به رغم اینکه این نوع جبران تا کنون نتوانسته حقوق حقه و تضییع شده افراد را بطور کامل جبران نماید، اما کشورهای مختلف گام های مؤثری در این راستا برداشته اند.

در حقوق کشور ما نیز، در حال حاضر جبران ضررهای جمعی ، توسط تعداد اندکی از اساتید حقوق مطرح شده می باشد. برهمین اساس، در این پژوهش کوشش گردیده تا روشی مناسب برای جبران این نوع خسارت ارائه گردد و همچنین کوشش شده تا از نظرات و پیشنهادات اهل فن در ایران و تعدادی از کشورهای دیگر جهت ارائه راهکارهای مناسب و رفع ابهام های موجود، در حد امکان و توان و با در نظر داشتن منابع تحقیقی موجود، به گونه ای مناسب ارائه گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 159

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان