پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پايان نامه­ جهت دریافت کارشناسي ارشد رشته حقوق (M.A)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گرایش خصوصی

عنوان :

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت

استاد راهنما :

دکتر خدیجه مرادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده 1

1) اظهار مسأله اساسی پژوهش. 2

2) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. 2

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 3

4) جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش. 3

5) اهداف مشخص پژوهش. 3

6) سؤالات پژوهش. 4

7) فرضیه های پژوهش. 4

8) ساختار پژوهش. 4

9) روش انجام پژوهش. 4

فصل اول :  قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب انعقاد آن

مبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 6

گفتار اول :  تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 6

گفتار دوم : ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 8

بند اول : نظریه ابراء. 8

بند دوم : نظریه تصمیم قضایی.. 9

بند سوم : نظریه قرارداد. 9

گفتار سوم : اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 10

بند اول : لازم  یا جایز. 10

بند دوم : تملیکی  یا عهدی.. 12

بند سوم : یک تعهدی یا دو تعهدی (تعاهدی) 13

بند چهارم : رضایی یا تشریفاتی.. 13

مبحث دوم : شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 15

گفتار اول : طرح بحث.. 15

گفتار دوم : شرایط ماهوی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 17

بند اول : اهلیت.. 17

1-اهلیت مدنی.. 17

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

2-اهلیت تجاری.. 19

بند دوم : قصد و رضا 19

بند سوم : مورد و موضوع قرارداد. 20

بند چهارم : مشروعیت جهت قرارداد. 21

گفتار دوم : شرایط شکلی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 22

بند اول : تقاضا برای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 23

بند دوم : فقدان منع قانونی.. 24

بند سوم : تشکیل جلسه و رأی گیری.. 25

بند چهارم : قبول اکثریت طلبکاران. 27

بند پنجم : تصدیق دادگاه 29

فصل دوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

مبحث اول : اصل نسبی بودن قراردادها 36

گفتار اول :تبیین قاعده 36

گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادها 37

بند اول : قانون مدنی.. 38

1- ماده196. 38

2-ماده 768. 38

3-استثناءهای دیگر. 39

بند دوم : لایحه جدید تجارت.. 39

مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. 41

گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق. 41

گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف… 43

مبحث سوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر. 45

گفتار اول : خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها 45

گفتار دوم : امکان ادامه فعالیت و عدم استماع دعاوی انفرادی علیه تاجر. 48

مبحث چهارم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به اشخاص ثالث.. 50

گقتار اول : بیگانگان. 50

گفتار دوم : ضامن یا ضامنین ورشکسته. 52

بند اول : ضمانت از دین تاجر و مسؤلیت تضامنی ضامنین. 53

بند دوم : ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 54

گفتار سوم : قائم مقام طرفین قرارداد. 55

بند اول : وراث.. 55

بند دوم : طلبکاران طرفین قرارداد. 56

فصل سوم : انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار آن

مبحث اول : موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 58

گفتار اول : ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 59

بند اول : مفهوم قابلیت ابطال. 59

بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 60

بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 61

گفتار دوم : فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 64

بند اول : مبنای حق فسخ.. 65

بند دوم : طبیعت فسخ.. 66

بند سوم : شرایط ایجاد حق فسخ.. 67

بند چهارم : اجراء حق فسخ.. 68

گفتار سوم : انفساخ  و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 69

بند اول : توقف مجدد تاجر از پرداخت.. 69

بند دوم : فوت تاجر. 70

بند سوم : اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 71

گفتار اول : ضمانت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 72

گفتار دوم : ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال. 73

بند اول : ماهیت حقوقی و  قلمرو ممنوعیت تاجر : 74

بند دوم : مدت زمان منع مداخله و آثار منع مداخله : 74

گفتار سوم : آغاز اقدامات تأمینی و اولیه اداره تصفیه. 75

گفتار چهارم : وضع معاملات تاجر. 78

بند اول : اصل کلی.. 78

بند دوم : مقدم بودن مطالبات بر قرارداد. 78

بند سوم : ضرری بودن معامله. 79

بند چهارم : معاملات مسبوق به تبانی.. 79

گفتار چهارم : تقسیم اموال تاجر میان طلبکاران. 80

بند اول : طریقه تقسیم. 80

بند دوم : طبقات بستانکاران. 81

فصل چهارم : اختصار، نتایج، پیشنهادات

مبحث اول : اختصار مطالب.. 85

گفتار اول : اختصار فصل اول. 85

گفتار دوم : اختصار فصل دوم. 89

گفتار سوم : اختصار فصل سوم. 94

مبحث دوم : نتایج.. 100

مبحث سوم : پیشنهادات.. 103

فهرست منابع. 105
چکیده
قانون تجارت ایران اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه می باشد. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه نیاز به تغییراتی در باب ورشکستگی در حقوق تجارت ایران احساس می گردد. از طرفی به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیتهای تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی مورد نیاز می باشد که از آن جمله می توان نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید را نام برد. ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری می باشد. در این پایان نامه کوشش شده می باشد ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ( اعم از شرایط شکلی و ماهوی )، اوصاف این قرارداد و آثارش و همچنین روشهای انحلال آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد مطالعه قرار گیرد. از طرفی، مقررات قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و تفاوت آن دو تبیین گردد. این اشتراکات را می توان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو ملاحظه نمود. در خصوص نقاط ضعف نیز می توان به اختیارات بی حد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر در زمان اجرای قرارداد و در خصوص نقاط قوت نیز می توان به احیای تاجر پیش از ورشکستگی و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه تصریح نمود‌

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 118

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان