پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف­کنندگان

استاد راهنما:

دکتر کمال نیک فرجام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………. 2

الف) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق………………………………………………………….. 3

ب) مرور ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………………………………. 3

ج) جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق………………………………………………………. 3

د) اهداف مشخص تحقيق ……………………………………………………………………… 3

ه) سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………….. 3

و) فرضيه‏هاي پژوهش…………………………………………………………………………… 4

ز)روش­شناسی پژوهش…………………………………………………………………………… 4

ح) ساختار پژوهش………………………………………………………………………………. 4

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری

1-1- مفاهیم…………………………………………………………………………………….. 6

1-1-1- مفهوم مسئولیت مدنی…………………………………………………………………. 6

1-1-2- تعریف خودرو، مصرف­کننده و تولیدکننده……………………………………………. 8

1-1-3- تعریف عیب و نقص خودرو………………………………………………………….. 9

1-2- مبانی مسئولیت مدنی…………………………………………………………………….. 9

1-2-1- نظریه تقصیر…………………………………………………………………………. 10

1-2-2- نظریه ایجاد خطر……………………………………………………………………… 11

1-2-3- مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر……………………………………………………….. 12

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-2-4- نظریه های جدید مسئولیت مدنی……………………………………………………… 12

1-2-4-1- نظریه صورت گرایی(شکل گرایی)……………………………………………….. 13

1-2-4-2- صورت گرایی در مسئولیت مدنی…………………………………………………. 13

1-2-5- نظریه ابزار گرایی……………………………………………………………………. 14

1-2-5-1- تحلیل مفهوم………………………………………………………………………… 14

1-2-5-2- ابزار گرایی در مسئولیت مدنی……………………………………………………. 14

1-2-6- نظریه مسئولیت اخلاقی………………………………………………………………. 15

1-2-7- نظریه منتخب…………………………………………………………………………. 15

1-3- هدف مسئولیت مدنی…………………………………………………………………….. 16

1-3-1- جبران خسارت………………………………………………………………………… 16

1-3-1-1- اعاده به وضع سابق………………………………………………………………… 16

1-3-1-2- جبران ضرر از طریق پرداخت معادل…………………………………………….. 17

1-3-2- بسط عدالت……………………………………………………………………………. 18

1-4- ارکان مسئولیت مدنی……………………………………………………………………. 19

1-4-1- ضرر و زیان………………………………………………………………………….. 19

1-4-1-1- ضرر بایستی مسلم باشد……………………………………………………………….. 20

1-4-1-2- ضرر بایستی مستقیم باشد……………………………………………………………… 20

1-4-1-3- ضرر نبایستی قبلا جبران شده باشد………………………………………………… 20

1-4-1-4- ضرر قابل پیش بینی باشد………………………………………………………….. 20

1-4-1-5- غیر قانونی باشد……………………………………………………………………. 21

1-4-1-6- زیان همگانی نباشد…………………………………………………………………. 21

1-4-1-7- در اثر اقدام زیاندیده و یا تقصیر وی نباشد. ………………………………………. 21

1-4-1-8- قابل پیش بینی باشد………………………………………………………………… 22

1-4-2- فعل زیانبار……………………………………………………………………………. 22

1-4-2-1 حکم قانون یا مقام صلاحیت دار…………………………………………………….. 23

1-4-2-2- دفاع مشروع………………………………………………………………………… 23

1-4-2-3- ارتباط سببیّت……………………………………………………………………….. 23

فصل دوم: حقوق مصرف کنندگان

2-1- حقوق مصرف­کنندگان…………………………………………………………………… 25

2-1-1- تاریخچه و سیرتحولات……………………………………………………………….. 25

2-1-2- سازمان طرفداری از مصرف کنندگان و تولید کنندگان…………………………………. 26

2-1-2-1- ساختار،تشکیلات و وظایف سازمان……………………………………………….. 27

2-1-2-2- نظارت و بازرسی سازمان طرفداری در قبال تولیدکنندگان………………………….. 27

2-1-3- مکاتب اقتصادی و در نظر داشتن حقوق مصرف کننده…………………………………… 28

2-1-4- مداخله دولت در تنظیم بازار………………………………………………………….. 30

2-2- تکالیف مصرف­کننده…………………………………………………………………….. 30

فصل سوم: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو

3-1- مسئولیت مدنی ناشی از عیب یا نقص تولید…………………………………………….. 32

3-1-1- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولیددر قبال دارندگان خودرو (نظریه تقصیر)……….. 32

3-1-1-1- مسئولیت مدنی خودرو سازان در اثر عیبدر طراحی خودرو……………………… 32

3-1-2- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در قبال اشخاص متضرر (نظریه خطر) ………. 35

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

3-1-3- مسئولیت مدنی ناشی از عدم آموزش کافی به مصرف­کنندگان………………………. 36

3-1-4- قاعده تحذیر……………………………………………………………………………. 37

3-2- مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حقوق مصرف کننده و قیمت تعیین شده خودرو….. 37

3-2-1- طرفداری از حقوق مصرف کننده خودرو……………………………………………….. 37

3-2-2- مرجع حل و فصل میان مصرف کنندگان و عرضه کننده خودرو……………………. 38

3-2-3- قیمت گذاری خودرو………………………………………………………………….. 39

3-2-3-1- مرجع قیمت گذاری خودرو………………………………………………………… 39

3-2-3-2- شیوه قیمت گذاری خودرو………………………………………………………….. 41

3-2-3-3- نظارت بر قیمت و کنترل قیمت خودرو…………………………………………… 41

3-3- اسباب معافیت مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو…………………………………….. 42

3-3-1- سبب خارجی………………………………………………………………………….. 42

3-3-2- قوه قاهره………………………………………………………………………………. 42

3-3-3- فعل زیاندیده(تقصیر وی) …………………………………………………………….. 43

3-3-4- اقدام شخص ثالث……………………………………………………………………… 44

3-4- جبران خسارت…………………………………………………………………………… 45

3-4-1- شیوه های جبران خسارت…………………………………………………………….. 45

3-4-2- مرجع تعیین خسارت………………………………………………………………….. 46

3-4-3- تعیین میزان خسارت………………………………………………………………….. 47

3-5 – مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال آلودگی محیط زیست……………………………. 48

3-5-1- تحلیل مفهوم از منظر حقوق بشر…………………………………………………….. 48

3-5-2- قاعده ی خطر – منفعت………………………………………………………………. 49

3-6- صدور مجوز،استاندارد کالا و میزان مسئولیت مدنی تولید کننده……………………….. 50

3-7- نتیجه گیری………………………………………………………………………………. 51

منابع……………………………………………………………………………………………. 53

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………. 55

چکیده

مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کننده در فهمی مضیق از نظام کلاسیک مسئولیت مدنی بر مبنای نظریه تقصیر – بنیان می باشد.بدین ترتیب که مسئولیت خودروساز زمانی تحقق می یابد که تقصیر خودروساز اثبات گردد عمده موارد تقصیر خودروسازان ناشی از عیب تولید می باشد که در دو قالب کمی و کیفی قابل توصیف می باشد.اما امروزه پیچیدگی­های زندگی بشری و گسترش صنعت خودروسازی موجب تحولات گسترده­ای در حوزه مسئولیت مدنی خودروسازان گردیده می باشد.به طوری که دیگر نمی توان به مرز های کلاسیک مسئولیت مدنی وفادار ماند و به ناچار به حوزه­های جدید این مقوله بایست پرداخت. امروزه بعضی از خطرات ناشی از صنعت خودروسازی موجب شده می باشد که خسارات ناشی از این صنعت جبران ناپذیرباشد.لذا دولت ها جهت پیشگیری از خسارات و در نهایت عدم تحقق مسئولیت خودروسازان مداخلاتی می­نمایند که نظام مسئولیت مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد.نمونه بارز این امر آلایندگی­هایی می باشد که خودروها تولید کرده و منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست می گردد که تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.لذا نظام مسئولیت مدنی خودروسازان نیازمند پایه­گذاری نوینی می باشد که بدون تغییر و تحول سنت­های موجود امکان­پذیر نیست. در این رساله، موضوع مزبور از دو جنبه مطرح می­گردد: نخست، بنیان­های نظری مسئولیت مدنی را واکاوی کرده و سپس به تأثیر سازمان طرفداری از مصرف­کنندگان پرداخته خواهد گردید. مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف­کنندگان مبتنی بر نظریه تقصیر و در برابر اشخاص ثالث متضرر همانند آلودگی محیط زیست مبتنی بر نظریه ایجاد خطر می­باشد. همچنین تأثیر سازمان طرفداری از مصرف­کنندگان در جلوگیری از وقوع زیان و یا طرفداری در راستای برقراری عدالت ترمیمی مهم می باشد.

مقدمه

امروزه مباحث مربوط به حقوق مصرف کننده به ویژه در حوزه هایی که به سلامت، ایمنی و بهداشت حیات بشری مربوط می باشد ماهیت حقوق بشری به خویش گرفته می باشد و حق بر سلامت،زندگی سالم و امنیت از حق­های بنیادین بشر می باشد که مورد تأکید اعلامیه های مختلف حقوق بشری قرار گرفته می باشد. یکی از حوزه­هایی که ارتباط محکمی بر مناسبات اجتماعی انسانها و سلامت و ایمنی دارد،بخش حمل و نقل می باشد که قسمت عمده­ای از آن توسط حمل و نقل جاده ای و خودرو انجام می شود که بیشترین خطر جانی و تولید آلایندگی­ها را نسبت به سایر بخش های حمل و نقل در پی دارد.از این روست که پرداختن به مسائل حقوقی این حوزه نیز اهمیت بسزایی دارد.یکی از مسائل مهم و کلیدی در این زمینه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو می­باشد که با در نظر داشتن میزان خطرات آن بر زندگی فردی و جمعی بشر کمتر به آن پرداخته شده می باشد.

در این پژوهش برآن هستیم که مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو را از زوایایی دیگر نیز مطالعه کنیم.آن چیز که که امروزه این حوزه را دچار دگردیسی کرده می باشد،پر رنگ شدن حقوق مصرف کننده و ماهیت بخشی آن از منظر حقوق بشر می باشد که دولتها را ناگزیر به مداخله در این بخش نموده می باشد.مداخله دولت در پاسداشت از حقوق مصرف کننده، مداخله­ای مثبت و ضامن حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی می باشد اما به منزله دولتی کردن بازار و سیطره حقوق عمومی بر آن نیست بلکه حقوق مصرف کننده علی رغم طرفداری های دولتی کماکان بایستی تحت قواعد حقوق خصوصی و نظام بازار آزاد و معاملات باشد.لازمه این امر انطباق­پذیری قواعد حقوق خصوصی با تحولات اجتماعی می باشد.پس کوشش ما در این پژوهش براین می باشد که از دایره مسئولیت مدنی کلاسیک یا فراتر گذاشته و تحولات این حوزه را رصد نمائیم. در این راستا ضمن مطالعه بنیان­ها نظری مسئولیت مدنی خودروسازان به مسئولیت آنان در برابر نهادهای حمایتی که مرجع طرفداری از حقوق مصرف کنندگان هستند نیز خواهیم پرداخت.زیرا که در مقوله مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کنندگان نمی توان تأثیر نهادهای حمایتی مانند سازمان طرفداری از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت را نادیده انگاشت.

رشد روز افزون تولیدات خودرو و تمایل شهروندان در بهره گیری از خودروهای شخصی معضلات عدیده ای به وجود آورده می باشد از سویی محدودیت­های ورود خودروهای خارجی انحصاری را برای تولید کنندگان داخلی به وجود آورده و همین امر رقابت را در میان تولید کنندگان داخلی کاهش داده می باشد و از طرفی دیگر تولیدات انبوه بدون در نظر گرفتن گنجایش شهرها و جاده های ارتباطی معضلات ترافیکی و آلودگی هوا را موجب شده می باشد. در این بین مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو از دو جهت قابل مطالعه می باشد: نخست مسئولیت مدنی آنان ناشی از عیب تولید در برابر مصرف کنندگان می باشد. این جنبه مسئولیت، مبتنی بر نظریه تقصیر در ارتباط مسئولیت مدنی می باشد. بدین ترتیب که ارکان آن عبارتند از: زیان، زیان دیده و اقدام زیانبار که در اینجا نقص در تولید، عدم رعایت استانداردهای لازم می تواند اقدام زیانبار تلقی گردد. دوم آنکه مسئولیت مدنی تولید کنندگان در برابر اشخاص ثالث غیر مصرف­کننده می­باشد. برای نمونه چنانکه مسلم گردد که آلودگی هوا معلول تولیدات غیر استاندارد و نقص تولید در محصولات یک شرکت خودرو ساز باشد آیا اساساً میتوان مسئولیتی را برای آن شرکت متصوّر گردید؟ به نظر می­رسد نظریه خطر که مبتنی برعدم تقصیر می باشد در این زمینه قابل تأمل و مطالعه باشد. لذا در این پژوهش کوشش خواهیم نمود تا با مطالعه ارکان و ابعاد مسئولیت مدنی، مسئله مطروحه را طرح و بطور مبسوط مورد بحث قرار دهیم. در بخش دیگر این پژوهش حقوق مصرف کنندگان خودرو را با عنایت به قانون طرفداری از مصرف کنندگان خودرو را مورد مطالعه قرار دهیم. همچنین تأثیر و وظایف سازمان طرفداری از مصرف کنندگان را در این ارتباط تشریح مینمائیم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعداد صفحه : 63

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان