پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

استاد راهنما:

دکتر مظفر باشکوه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………… 3

ب) سئوا لات………………………………………………………………………………………………………….. 3

ج) فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 3

د) پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 4

ه)اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 4

و) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 4

ز) ساماندهی پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 4

فصل اول: کلیات

1-1- مربیان ورزشی در نگاه کلی ………………………………………………………………………………… 5

1-1-1- مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………….. 5

1-1-1-1- ورزش ……………………………………………………………………………………………………. 6

1-1-1-2- مربی ورزشی…………………………………………………………………………………………….. 6

1-1-1-3- تقصیر……………………………………………………………………………………………………… 6

1-1-1-4- خطای ورزشی…………………………………………………………………………………………… 7

1-1- 2-سابقه فقهی ،اجتماعی،و تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی ………………………………… 8

1-1-2-1- سابقه فقهی حقوق ورزش و مربیان ورزشی……………………………………………………… 8

1-1-2-2- سابقه اجتماعی حقوق ورزش و مربیان ورزشی ………………………………………………… 11

1-1-2-3 -سابقه تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی…………………………………………………….. 14

1-1-3- وظیفه مربیان ورزشی …………………………………………………………………………………….. 16

1-1-4- ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……………………………………………………… 19

1-2- مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت …………………………………………………. 22

1-2-1- مفهوم مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………….. 23

1-2-2- مقایسه مسئولیت مدنی با انواع مسئولیت …………………………………………………………….. 24

1-2-2-1- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی ……………………………………………………… 24

1-2-2-2- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری………………………………………………………… 25

1-2-2-3- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی ……………………………………………………. 25

1-2-3- مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ایران ………………………………………………………… 26

فصل دوم: مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن

2-1- مبنای فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشی ………………………………………………………… 28

2-1-1- نظریه تقصیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی………………………………………………………. 28

2-1-1-1- مفهوم نظریه تقصیر……………………………………………………………………………………. 28

2-1-1-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تقصیر…………………………………. 29

2-1-2- نظریه خطر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی……………………………………………………….. 31

2-1-2-1- مفهوم نظریه خطر……………………………………………………………………………………… 31

2-1-2-2-توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر …………………………………… 32

2-1-3- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق …………… 33

2-1-3- 1- مفهوم نظریه تضمین حق ……………………………………………………………………………. 33

2-1-3-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق ………………………….. 34

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

2-2- مبنای مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در حقوق ایران………………………………………………….. 35

2-2-1- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مدنی ………………………………………………………………… 35

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-2- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی………………………………………………………. 36

2-2-3- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ………………………………………………………. 37

2-2-4- نوع مسئولیت و تعهد مربیان ورزشی …………………………………………………………………. 38

2-2-4-1- نوع مسئولیت مربیان ورزشی ………………………………………………………………………… 38

2-2-4-2- نوع تعهد مربیان ورزشی ……………………………………………………………………………… 39

2-3- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……………………………………………………………. 40

2-3-1- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی……………………………………………….. 41

2-3-1-1- ضرر………………………………………………………………………………………………………. 41

2-3-2-2- فعل زیان بار و ضرورت وجود آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……………………. 51

2-3-1-3- ارتباط سببیت و تأثیر آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی……………………………………. 57

2-3-2- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ………………………………………… 60

2-3-2-1- مربی ورزش بودن عامل ورود زیان………………………………………………………………… 60

2-3-2-2- ضرورت وجود تقصیر در مسئولیت شناختن مربیان ورزشی…………………………………. 62

2-3-3- انواع تقصیر مربیان ورزشی………………………………………………………………………………. 65

2-3-3-1- تقصیر ناشی از نظارت……………………………………………………………………………….. 65

2-3-3-2- تقصیر ناشی از آموزش ……………………………………………………………………………… 67

2-3-3-3- تقصیر ناشی از سلامت و بهداشت ………………………………………………………………… 70

2-3-4-چگونگی تشخیص تقصیر(خطا)مربیان ورزشی……………………………………………………….. 73

فصل سوم: نحوه جبران خسارت وارده از طرف مربیان ورزشی و موارد معافیت از مسئولیت

3-1- نحوه جبران خسارت وارده …………………………………………………………………………………. 78

3-1-1- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه مربی مسئول می باشد. ………………………………………. 79

3-1-1-1- جبران خسارت بدنی (دیه) ………………………………………………………………………….. 79

3-1-1-2- جبران خسارت مادی(مالی)………………………………………………………………………….. 80

3-1-1-3- جبران خسارت معنوی…………………………………………………………………………………. 81

3-1-2- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه باشگاه مسئول می باشد. …………………………………….. 84

3-2- موارد معافیت از مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……………………………………………………….. 88

3-2-1- قوه قاهره ……………………………………………………………………………………………………. 88

3-2-1-1-تعریف قوه قاهره………………………………………………………………………………………… 88

3-2-1-2- تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ………………………………………………. 90

3-2-2- قبول خطر …………………………………………………………………………………………………… 91

3-2-3- تقصیر زیان دیده …………………………………………………………………………………………… 92

3-2-4- تقصیر شخص ثالث ………………………………………………………………………………………. 93

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….. 95

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………. 96

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………. 97

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………. 100

چکیده

امروزه ورزش به پدیده‌ای مبدل شده می باشد که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوه‌های گوناگون با آن سر وکار دارند نکته‌ای که در این خصوص دارای اهمیت می باشد این که ورزش کردن چه در سطح حرفه‌ای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیب‌ها نمی‌باشد. پژوهش حاضر به مطالعه میزان و نحوه مسئولیت مربیان ورزش در به وجود آمدن این خطرات پرداخته می باشد. در خصوص این مطلب بایستی اینگونه اظهار داشت که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیب‌های متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول میکنند و نیز وظایف و مسئولیتی بر عهده دارند حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته می شوند. همانطور که گفته گردید سند مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر و از روی قرارداد (مسئولیت قرار دادن) می باشد. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی حکم روشنی دیده نمی گردد. این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از آنجا که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می گردد و تنها استثنا مسئولیت مربیان شنا می باشد که بر اساس اصل167قانون اساسی به فقه رجوع می گردد. در هر حال مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر می باشد و تقصیر آن ها عبارت می باشد از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد. تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره اول را گذراندن به وسیله می باشد.

مقدمه

در زمان ارتباطات و فن آوری و عرصه رویدادهای عظیم ملی و بین المللی به خصوص در ورزش که در تمام دنیا تأثیر اول را در جامعه اعمال می نماید بدون شک موفقیت و رسیدن به هدف در این دنیای پرهیاهو نیازبه آگاهی داشتن و به کارگیری اصول و قواعد علمی در ارتباط با ورزش، اصول مربیگری، اصول مدیریت باشگاهها.. . و نیز مسئولیت آنهاست.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در کشور ایران با در نظر داشتن انبوه میلیونی دانش آموزان ودانشجویان، ورزش یکی از ضرورتهای زندگی می باشد و از وسایل تربیتی وآموزشی مهم می باشد و دانشجویان ودانش آموزان ما علاقمند هستند که در میدانهای ورزشی زور آزمایی کنند و شهامت و قدرت خود را به کار برند و این مسئله مفید را نمی توان از آنها دریغ نمود.

در این قسمت می باشد که سخن از مسئولیت ورزشکار، مربی.. . به میان می آید و علم حقوق هم بایستی در راستای همان هدف تربیت ورزشکاران پا به میدان ورزش کشور گذارد و در جهت حفظ و طرفداری از حقوق این جوانان که با حوادث ناشی از ورزش درگیر هستند سهم خود را اعمال کند. در حوادث ورزشی از سویی اباحه ارتکاب و از سوی دیگر جبران ضرر ناشی از آن هست که موجب میشود این سوال مطرح گردد که چه کسی مسئول حوادث حین ورزش می باشد ورزشکار، مربی و.. . این پژوهش کوشش بر آن دارد که میزان مسئولیت مدنی مربیان ورزشی را در حوادث ورزشی در سه فصل مورد مطالعه قرار دهد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 110

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان