پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات اصفهان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

استادراهنما:

دکتر مهدی عاشوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………..4

الف) اظهار مسئله و توضیح پژوهش…………………………………………………………………………………… 4

ب) محتوی پایان نامه……………………………………………………………………………………………….. 5

ج) اهميت و ضرورت انجام تحقيق……………………………………………………………………………… 7

د) پیشینه تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………….. 7

ه) جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق……………………………………………………………………………. 7

و) اهداف مشخص تحقيق…………………………………………………………………………………………. 8

ز) محل اجراي مطالعه موردي…………………………………………………………………………………….. 8

ح)سوالات تحقيق……………………………………………………………………………………………………. 8

ط) فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….8

ی) کلید واژه ………………………………………………………………………………………………………………………..9

فصل دوم: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………………. 11

بخش اول : تعاریف……………………………………………………………………………………………………………… 11

گفتار اول: طرح مطلب……………………………………………………………………………………………………………11

گفتار دوم: مفهوم مسئولیت مدنی مالک…………………………………………………………………………. 13

1-معانی و مفهوم مسئوليت مدني………………………………………………………………………………… 13

2- مسئوليت قراردادي……………………………………………………………………………………………… 15

3- مسئوليت مدني خارج از قرارداد……………………………………………………………………………… 15

4- مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس (شبه جرم)……………………………………………………. 18

5- مسئولیت قراردادی و قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز…………………………………………. 20

گفتار سوم: منابع قانونی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی………………………………………………….. 23

1- در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………… 24

2- در حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………… 25

بخش دوم: مبنای مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نفت وگاز…………………………………………….. 25

گفتار اول:طرح مطلب……………………………………………………………………………………………………         25

گفتار دوم: تحليل مسئوليت مالک تاسیسات صنعتی بر مبناي نظريه تقصير……………………………… 26

گفتار سوم: تحليلي بر نظريه مسئوليت محض درمسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی……… 29

گفتار چهارم: مقايسه نظريه تقصير و مسئوليت محض در حقوق ایران و انگلیس……………………… 32

گفتار پنجم: بررسي قاعده فقهي لاضرردر مسئولیت ناشی از مالکیت……………………………………. 33 الف:دلالت قاعده ي لاضرر در مسئوليت…………………………………………………………………………………………………………… 33

ب: قاعده لاضررو مسئولیت ناشی از مالکیت…………………………………………………………………. 35

فصل سوم :رویکردها ……………………………………………………………………………………………. 37

بخش اول :مسئولیت مدنی مالک تأسیسات صنعتی…………………………………………………………… 37

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

گفتار اول:بيان مطلب………………………………………………………………………………………………… 37

گفتار دوم :خسارات حاصل از ويراني و عيب تأسيسات صنعتي………………………………………….. 38

گفتارسوم :مسئولیت ناشی از عدم مراقبت ونگهداری تأسیسات صنعتی………………………………….. 39

گفتارچهارم :مسئوليت مالک تأسیسات در حقوق ايران………………………………………………………. 41

گفتارپنجم:مسئولیت مالک بنا وتأسیسات درحقوق انگلیس…………………………………………………. 44

بخش دوم: ارتباط سبیت در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی………………………………… 46

گفتار اول: مفهوم ارتباط سببیت…………………………………………………………………………………….. 46

گفتار دوم: مطالعه اجتماع اسباب…………………………………………………………………………………. 47

1- نظریه برابری اسباب…………………………………………………………………………………………….. 47

2- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب…………………………………………………………………………. 48

3- نظریه سبب مناسب (متعارف)………………………………………………………………………………… 49

4- نظریه سبب مقدم در تأثیر……………………………………………………………………………………… 49

گفتار سوم: نظریه قابل قبول در حقوق ایران……………………………………………………………………. 51

گفتار چهارم: ارتباط سببیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی در حقوق انگلیس…………………….. 51

الف : سبب واقعی ………………………………………………………………………………………………….. 52

ب : غیرمستقیم بودن خسارت (غیرقابل پیش بینی بودن ضرر)…………………………………………… 54

بخش سوم: مسئوليت مالک ناشي از تأسيسات صنعتی خطرناك…………………………………………… 56

گفتار اول: طرح مطلب……………………………………………………………………………………………… 56

گفتار دوم: مسئولیت ناشی از سرایت آتش از تأسیسات صنعتی…………………………………………… 58

1- در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………… 58

2- در حقوق انگلیس……………………………………………………………………………………………….. 59

گفتارسوم: تأثير هشدارها قبل از حادثه در تأسيسات صنعتي نفت و گاز…………………………………. 60

1- طرح مطلب……………………………………………………………………………………………………….. 60

2- قاعده تحذیر ( اَعذَرَ مَن حَذَّر ) و مسئوليت ناشي از مالكيت تأسيسات صنعتي…………………… 61

3- قاعد تحذیر و ارتباط سببیت…………………………………………………………………………………… 62

4- شرايط اعمال قاعده……………………………………………………………………………………………… 62

5- مواد و تطبيق قاعده در حقوق ايران…………………………………………………………………………. 64

6- تأثیر هشدارها در حقوق انگليس…………………………………………………………………………….. 66

7- حسن نيت هشدار دهنده رافع مسئوليت مدني……………………………………………………………. 68

بخش چهارم: اسباب خارجي و اثر آن در مسئوليت ناشي از مالكيت تأسيسات صنعتي نفت و گاز. 68

گفتار اول: تأثیر قوه قاهر در مسئوليت ناشي از مالكيت …………………………………………………….. 68

گفتار دوم: تقصير زيان ديده در مسئوليت ناشي از   مالكيت……………………………………………….. 72

گفتار سوم: دخالت شخص ثالث در مسئولیت ناشی از مالکیت …………………………………………. 74

فصل چهارم: مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت وگاز………………………… 77

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بخش اول : مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات دولتی نفت وگاز……………………………………….. 77

گفتاراول: شناسایی مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز……………………………………………………… 79

گفتار دوم : مسئولیت مدنی دولت در حقوق ايران……………………………………………………………. 79

گفتارسوم:مطالعه برخي مواداساسنامه شرکت ملی نفت در ارتباط با مسئولیت ناشی از مالکیت………… 82

گفتارچهارم: مسئولیت دولت ناشی از مالکیت در حقوق انگلیس…………………………………………. 83

بخش دوم:مسئولیت کارفرمایان ناشی از تأسیسات صنعتی…………………………………………………………… 84

گفتار اول:اظهار مطلب………………………………………………………………………………………………… 84

گفتار دوم: مسئولیت کارفرما در حقوق ایران…………………………………………………………………… 85

گفتار سوم : مسئولیت کارفرما در حقوق انگلیس……………………………………………………………… 87

بخش سوم:مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از لطمه به محیط زیست ………………………………… 89

گفتار اول:اظهار مطلب ……………………………………………………………………………………………….. 89

گفتاردوم :عوامل خارج از اراده مالک در خسارات زیست محیطی ……………………………………………….90

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف:قوه قهريه…………………………………………………………………………………………………………. 90

ب:اضطرار……………………………………………………………………………………………………………… 90.

ج:ضرورت …………………………………………………………………………………………………………… 90

گفتار سوم : آثار مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از خسارت به محیط زیست…………………. 91

گفتارچهارم :اصل پرداخت آلوده ساز……………………………………………………………………………. 93

فصل پنجم: طریقه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی……………………… 95

بخش اول: راههای جبران خسارات ناشي از مالكيت تأسیسات صنعتي …………………………………. 95

گفتار اول:بيان مطلب………………………………………………………………………………………………… 95

الف: اعاده وضع سابق………………………………………………………………………………………………. 97

ب:جبران خسارت از طریق دادن معادل ریالی………………………………………………………………… 97

گفتار دوم:اصل جبران کامل خسارت ناشی از مسئولیت مالک…………………………………………………….. 97

بخش دوم: تأثیر گسترش بیمه در جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی………………… 98

گفتار اول :بيان مطلب ………………………………………………………………………………………………. 98

گفتاردوم: بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات……………………………………………………………………. 99

گفتارسوم: کاربرد اصول بیمه در بیمه تأسیسات صنعتی……………………………………………………… 99

1- ریسک موضوع بیمه…………………………………………………………………………………………….. 100

2- ریسک موضوع بیمه تأسیسات صنعتی نفت و گاز……………………………………………………….. .100

گفتارچهارم: استثناهای قانونی ریسک بیمه……………………………………………………………………… 101

1- جنگ، شورش و خرابکاری…………………………………………………………………………………… 103

2- ایراد خسارات عمدی…………………………………………………………………………………………… 103

گفتارپنجم:ارتباط حقوق بیمه و حقوق مسئولیت مدنی………………………………………………………… 104

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… 104

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………. .107 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….. .112

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………. 114

منابع بنیادی : …………………………………………………………………………………………………………. .114

منابع فارسی :…………………………………………………………………………………………………………. .114

مقالات و پایان نامه ها :…………………………………………………………………………………………….. 116

منابع انگلیسی :……………………………………………………………………………………………………….. .117

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………. .117

پیوست 1 : پیوست شماره 1 : متن ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفین خطوط لوله مصوب 31/3/1350 ……………………………………………………………………………………………………………….118

پیوست 2 : نمودار سازمانی دادگاههای حقوقی انگلیس……………………………………………………… 119

پیوست 3 : متن و ترجمه قانون متصرفین سال1984 انگلستان……………………………………………. 120

پيوست شماره 4 : متن و ترجمه قانون متصرفین سال1957 انگلستان………………………………….. 125

چکیده

امروزه یکی از مسائلی که در مسئولیت مدنی قابل طرح می باشد مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت      می باشد. مبنای اصلی مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارت وارده به زیان دیده می باشد و مبنای دیگری که در مسئولیت مالک می تواند موثر باشد همان مسئولیت ناشی از مالکیت می باشد. مالکیت بطور مطلق سبب مسئولیت نیست بلکه نحوه مراقبت و نگهداری از اموال ضمان آور خواهد بود حال این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، خطرناک، بی خطر، عمومی و یا خصوصی باشد.

در ماده 333 قانون مدنی موضوع مسئولیت مالک بنا و کارخانه آمده می باشد و شرط اصلی مسئولیت مالک را اثبات تقصیر مالک و مصادیق تسبیب ورود خسارت به زیان دیده دانسته می باشد ضمن اینکه اطلاع مالک از وجود عیب در بنا و عدم مراقبت او نیز از شروط مسئولیت آمده می باشد و سوال قابل طرح این می باشد که مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی مبتنی بر تقصیر می باشد یا سایر نظریه ها مانند نظریه خطر و مسئولیت محض ، بعضی از حقوقدانان عقیده دارند صرف مالکیت مسئولیت زا بوده و در صورت ورود ضرر ناشی از مالکیت و تضییع حقوق و منافع زیان دیده، مالک ضامن می باشد. سوال اینجاست حقوق ایران در خصوص مسئولیت ناشی از مالکیت تاسیسات صنعتی خطرناک ، تا چه اندازه می توانند به زیان دیده در جبران خسارات ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات کمک کند و تأثیر قوه قهریه در مسئولیت ناشی از مالکیت به چه میزان می باشد .در مقام مقایسه با حقوق انگلیس چه پاسخ هایی برای پرسش های پژوهش خواهیم داشت و حدود ارتباط سببیت ناشی از مالکیت در هر دو کشور چگونه می باشد. همچنین تأثیر بیمه های مسئولیت در این گونه تأسیسات در نظام حقوقی ایران با مقایسه حقوق انگلیس مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در بخشی جداگانه ای در مورد تأسیسات خطرزا با ورود به مباحث فقهی مانند قاعده تحذیر و قاعده اقدام به بحث هشدارهای قبل از وقوع خسارت در مسئولیت ناشی از مالکیت خواهیم پرداخت واینکه با در نظر داشتن ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب 1350 و قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب 1356 به عنوان قوانین خاص وزارت نفت،آیا در صورت ورود خسارات مالی و جانی به اشخاص در حریم ایمنی اینگونه تاسیسات مالک مسئول می باشد و با عنایت به اجمال مسئولیت مالک در حقوق ایران با مطالعه حقوق انگلیس و مقایسه آن با قواعد عمومی مسئولیت در ایران، مسئولیت ناشی از مالکیت این گونه تاسیسات، مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد.

 

پیشگفتار

مسئولیت مدنی یکی از مهمترین بخشهای حقوق مدنی می باشد. در عصر جدید و صنعتی شدن جوامع بشری و گسترش علوم و فنون از یک طرف و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از طرف دیگر، نیاز جامعه امروزه بشر را به یک نظام حقوقی استوار با هدف بالا بردن سطح عدالت بیش از پیش محسوس نموده می باشد.

نگاهی کوتاه به تولیدات نوظهور صنعتی و تنوع همه جانبه آن و پیچیدگی روش بهره برداری از آن و مخاطراتی که در کنار فواید آن زندگی بشر را تهدید می کند و در نظر داشتن فعالیتهای انسانی، تنوع و وسعت دامنه مسئولیتهای تولید، توزیع و مصرف را نشان می دهد. در قلمرو مسئولیت قهری و قانونی، مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی می باشد که شخص مسئول را وادار به جبران زیانهای پدید آمده از رفتار زیانبارش می سازد. مسئولیت مدنی در معنی اعم خود در برابر مسئولیت کیفری می باشد و مسئولیت مدنی در معنی اخص آن عبارت از مسئولیت حقوقی قهری در برابر مسئولیت قراردادی می باشد الزامات خارج از قرارداد تکالیفی می باشد که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی، بدون آنکه قرارداد صحیحی در میان باشد پدید می آید. قانون مدنی مواد 301 تا 337 خود را به این الزامات که بدون قرارداد حاصل می گردد اختصاص داده می باشد. مبنای الزامات خارج از قرارداد نفع رسیده به یک شخص یا خسارات وارده به اوست و اینگونه الزامات همیشه ناشی از یک واقعه حقوقی نافع یا مضر می باشد ایفای ناروا، اداره مال غیر استیفاء از اقدام یا مال غیر، غصب، اتلاف و نسبیت الزامات خارج از قرارداد می باشند و امروزه اتلاف و تسبیب بحث شده می باشد.موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت مربوط به مبحث تسبیب می باشد .قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز به این دو عنوان مسئولیت مدنی به معنای خاص آن پرداخته می باشد. و مسئولیت مدنی به معنای خاص آن عبارت می باشد از تکلیف شخص به جبران زیانی که بر اثر اقدام نامشروع (به غیر از غصب) به دیگری بطور غیرمستقیم و از طریق ایجاد سبب وارد می گردد.

قانون مدنی ایران علی رغم تبعیت از فقه اسلام که قاعده لاضرر در آن به عنوان قاعده ای جهت حفظ نظم اجتماع مورد تأکید بزرگان دین قرار گرفته لیکن در زمینه مسئولیت مدنی بسیار ناقص و نارسا می باشد و حقوقدانان عزیز کشور نیز کمتر گرایش به طرح مسائل مسئولیت مدنی داشته اند به نحوی که در خصوص مسائل نو مسئولیت مدنی و مسئولیتهای خاص، تألیفات انگشت شماری دیده می گردد به عنوان مثال در مورد مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی که موضوع این پایان نامه می باشد به جرأت می توان گفت حتی یک کتاب هم در کشور پیدا نمود نمی گردد. و علی رغم جدید بودن موضوع تنها بایستی براساس قواعد عمومی مسئولیت و مقررات عمومی آن موضوعات را استخراج نمود.در حالی که امروزه در حقوق فرانسه و همچنین کامن لا و انگلیس، مسئولیت مدنی در حفظ نظام اجتماع و تنظیم روابط افراد جامعه اهمیت و تأثیر ویژه ای پیدا نموده می باشد. در حقوق انگلیس و کامن لا اشخاصی که به فعالیت های فوق العاده خطرناک (Activities Abnormally Dangerous) مانند نگهداری مواد قابل اشتعال و قابل انفجار ،خطوط فشار قوی برق ،ذخیره آب وغیره(خطوط لوله نفت و گاز) می پردازند ،بدون اثبات تقصیرشان ،نسبت به زیان های ناشی از این گونه فعالیت ها مسئول شناخته می شوند زیرا انجام دهندگان فعالیتهای یاد شده با اثبات این امر که خسارت ،ناشی از قوه قاهره یا فعل اشخاص ثالث بوده می باشد ،از مسئولیت بری می شوند به بیانی دیگر بایستی ارتباط سببیت مستقیم بین زیان وفعالیت وجود داشته باشد. در حقوق ایران سه نوع مسئولیت هست : مسئوليت قهري ناشي از اقدام شخص،مسئوليت قهري ناشي از اقدام غير كه خود دو حالت دارد: حالت اول در موردي می باشد كه شخص در قبال اعمال كسي كه لازم می باشد از او مراقبت كند مسئول مي باشد مانند مسئولیت سرپرست بر صغیر و حالت دوم موردي می باشد كه متبوع، مسئول اعمال تابع خود می باشد مثل مسئولیت کارفرما در قبال کارگر و نوع سوم ، مسئوليت قهري ناشي از اثر شيء و يا حیوان كه شامل مسئوليت محافظ عمارت و بنا پیش روی اثر انهدام بنا، مسئوليت محافظ حیوان و مسئوليت ادوات مكانيكي يا اشيايي كه حفاظت از آنها نيازمند کوشش خاص می باشد.که موضوع این پژوهش ، این نوع از مسئولیت می باشد.امروزه ضرورت تصویب قوانین جامع و متناسب با خطرات ناشی از زندگی صنعتی بیشتر احساس می گردد.حقوق تطبیقی به ما کمک می ‌کند تا با تدوین قواعد و قوانین به روز شده ابهامات واجمال قوانین خود را مرتفع سازیم.وظیفه حقوقدانان ، دانش پژوهان رشته حقوق می باشد تا با مطالعه در تحولات قانون گذاری و سیستم های مختلف حقوقی نظرات علمی خود را اظهار کنند تا به قانونگذاران کمک کند قوانینی کارامد و مناسب تدوین و تصویب نمایند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 142

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان