پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پايان‌نامه جهت دريافت کارشناسي ارشد رشته مدیریت M.A

گرایش مدیریت تحول

عنوان:

مطالعه روش ها و مکانیزم های اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393

استاد راهنما:

دکتر فرشید نمامیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه…………………………….3

1-2-اظهار مسئله…………………………… 4

1-3-اهمیت وضرورت انجام پژوهش…………………………….. 4

1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری پژوهش………………………. 5

1-5-اهداف پژوهش…………………………….. 6

1-5-1-هدف کلی…………………………….. 6

1-5-2- اهداف ویژه:…………………………… 6

1-5-3-اهداف کاربردی:…………………………… 6

1-6-فرضیه های پژوهش…………………………….. 7

1-6-1-فرضیه اصلی:…………………………… 7

1-6-2-فرضیه های فرعی:…………………………… 7

1-7-روش پژوهش…………………………….. 7

1-8-قلمرو مکانی وزمانی پژوهش………………………. 7

1-9-روش نمونه گیری…………………………….. 8

1-10-ابزار گردآوری داده ها…………………………… 8

1-11-تعريف واژه ‏ها…………………………… 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه……………………………. 11

2-2-اظهار مسئله……………………………. 12

2-3-تاریخچه پولشویی…………………………….. 13

2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران……………….. 14

2-5-تاریخچه بانک صادرات……………………………… 18

2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی………………… 22

2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین)……….22

2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال) ……………………………23

2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا…………………………… 23

2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار……………….. 24

2-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)…………24

2-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی………….. 25

2-7-آمار مربوط به پول شویی……………………………. 27

2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی…………………………….. 28

2-8-بانکهای ایران در مبارزه با پولشویی…………………………….. 29

2-9-مکانیزم های پولشویی…………………………….. 32

2-10-چگونگی بهره گیری از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد…..33

2-10-1- پولهاي  خاكستري…………………………….. 33

2-10-2 پولهاي سياه :…………………………… 33

2-10-3- پولهاي  كثيف (پولهاي  آغشته به خون):……………. 34

2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک……………………………… 34

2-12-انواع مکانیزم های مورد بهره گیری از خدمات بانکداری برای پولشویی به توضیح زیر می باشد………. 34

2-12-2-حساب های وابستگان؛…………………………… 35

2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛ ……………………………36

2-12-4-حسابهای انتقالی واسط؛…………………………… 36

2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛ ……………………………36

12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛ ……………………………37

2-12-7- حسابهای غیرفعال؛…………………………… 37

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-12-7-1- نقل وانتقال پول……………………………. 37

2-12-7-2-استخدام اشخاص برای بهره گیری از حساب بانکی آنها………………..38

2-12-7-3-بهره گیری از صندوق امانات بانک ها ……………………………38

2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت)…………39

2-12-7-5-اسمورفینگ:……………………………39

2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی): ……………………………40

2-12-9-بانک هاي پوسته ای…………………………….. 41

2-12-10-شرکت های بیمه……………………………. 42

2-12-11- صرافی ها ……………………………42

2-12-12-تجارت بین الملل…………………………….. 43

2-12-13-شعب اجاره ای…………………………….. 43

2-12-14-بازار اوراق بهادار……………………………. 45

2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی:…………………………….45

2-14-طریقه توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران……………………………. 49

2-15-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری:……………………….51

2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری:……………………………52

2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی……………….. 53

2-17-1-ريسك اعتباري……………………………..55

2-17-2-ريسک مشتري…………………………….. 55

2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از:………………………56

2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان:……………………………59

2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم……………… 61

2-19-1- شناسایی مشتری:…………………………… 61

2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری:…………………………… 63

2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک:…………………………… 65

2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي (تلفن ،سوئيفت و اينترنت)………… 66

2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري…………………….. 67

2-19-6-بهره گیری از سامانه ها و نرم افزارها…………………………… 67

2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی:…………………………… 68

2-19-8-نگهداری سوابق:…………………………… 69

2-20-واحد تطبیق:…………………………… 72

2-20-1- الزامات واحد تطبیق:…………………………… 72

2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان:…………………………… 73

2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به پژوهش:…………………………… 75

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1-مقدمه……………………………. 83

3-2-قلمرو تحقيق…………………………….. 83

3-2-1-قلمرو موضوعی پژوهش…………………………….. 83

3-2-2-قلمرو مکانی و زمانی پژوهش…………………………….. 83

3-3-روش نمونه گیری…………………………….. 84

3-4-تعیین حجم نمونه……………………………. 84

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

3-5-ابزار گردآوری داده ها…………………………… 85

3-6-مطالعه پایایی…………………………….. 85

3-7-ارتباط بین سوالات پرسش نامه و فرضیات پژوهش…………… 86

3-8-تعيين روايي…………………………….. 88

3-9-روش پژوهش…………………………….. 88

3-9-1آزمون کلموگروف- اسمیرنوف……………………………… 88

3-9-2ضریب همبستگی اسپیرمن…………………………….. 89

3-9-3 ضریب همبستگی پیرسون……………………………. 90

3-9-4 رگرسیون خطی…………………………….. 91

3-9-5 آزمون فریدمن…………………………….. 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه……………………………. 97

4-2) ویژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه آماري………………… 97

4-2-1) توزيع فراواني جنسيت……………………………… 97

4-2-2) توزيع فراواني میزان تحصیلات……………………………… 98

4-2-3) توزيع فراواني گروه سنی…………………………….. 100

4-3) میانگین و انحراف معیار……………………………. 101

4-4-2) آزمون فرضیات……………………………… 103

4-5) مدل مفهومی…………………………….. 107

4-5-1) آزمون دوربین واتسون……………………………. 108

4-3-2) معادله ساختاری…………………………….. 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه……………………………. 112

5-2-نتیجه گیری…………………………….. 113

5-3-پیشنهادهای کاربردی…………………………….. 114

5-3-1- پیشنهادکاربردی حاصل از فرضیه فرعی اول……………………………114

5-3-2- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی دوم…………………………… 114

5-3-3- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی سوم…………………………… 114

5-4-3- پیشنهادربردی حاصل از فرضیه فرعی چهارم…………………………… 115

5-4-پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………….. 115

منابع…………………………… 116

پیوستها……………………………123

چکیده:

نظام بانکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان ،حیاتی پول آن را به گردش در می آورد. بانک ها هسته اصلي شبکه حفاظت از سيستم مالي محسوب مي شوند. ، به ويژه با در نظر داشتن اينکه روش هاي پول شويي نيز طي اين سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکي ارائه شده ،روابط مالي پيچيده تر، پيشرف فناوري و افزايش سرعت جريان هاي پولي جهاني مبتکرانه تر شده می باشد. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. بنابراين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، عنصر کليدي در بهبود استحکام و سلامت بخش مالي هر کشور می باشد.لذا این پژوهش در صدد می باشد روشهای ومکانیزمهای مبارزه با پولشویی را در بانک صادرات شهر کرمانشاه مورد مطالعه علمی قرار داده تا بعضی علل کاستی های موجود روشن گردد.در آغاز با بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران ،کارشناسان امور و نتایج تحقیقات قبلی ،مدل مفهومی پژوهش طراحی وسپس با تهیه پرسشنامه روایی وپایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت با در نظر داشتن اینکه جامعه آماری این پژوهش کارمندان بانک صادرات بود،پرسشنامه ها بین کارمندان توزیع گردید.n=109)) روش پژوهش مورد بهره گیری در این پژوهش روش پژوهش توصیفی-پیمایشی بوده وبرای تجزیه وتحلیل داده های حاصله از نرم افزار spss بهره گیری شده می باشد.با در نظر داشتن اینکه آزمون فرضیه ها سطح معنی داری (sig-0.00) برای دامنه کمتر از 05/0 بدست آمده می باشد فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته ونتایج حاصله نشان می دهد که بین پولشویی و درآمدهای غیرقانونی، کاریابی، پول پاک و نقل و انتقالات چندگانه ارتباط تنگاتنگی هست در واقع بیشترین تاثیر را از این عوامل می پذیرد. که در میان این عوامل درآمدهای غیرقانونی بیشترین تاثیر را بر پولشویی داشته در حالی که نقل وانتقالات چندگانه کمترین تاثیر را پولشویی داشته می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

مقصود از تطهیر مال (پولشویی) مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم وتبدیل آن به اموال پاك می باشد، بطوریکه یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن می گردد.(میرمحمدصادقی، 1377 :77)

مبارزه با پول شويي با کنترل دسترسي به سيستم مالي و جلوگيري ازورود پول کثيف به سيستم مالي آغاز مي گردد. بنابراين بانک ها هسته اصلي شبکه حفاظت از سيستم مالي محسوب مي شوند. در اين راستا با عنايت به تجربيات بين المللي در زمينه برنامه هاي مبارزه با پول شويي،کليه بانک هاي خصوصي، دولتي و مؤسسات اعتباري، به مقصود مبارزه با پول شويي ملزم به رعايت اصولي هستند که مورد توافق عمومي سازما نهاي بین المللي فعال در زمينه مبارزه با پول شويي و کليه کشورهايي می باشد که داراي قانون مبارزه با پول شويي بوده و برنامه هاي مبارزه با پول شويي را فعالانه دنبال مي کنند. از آنجا که ريسک اشخاص حقوقي بسيار بيشتر ازاشخاص حقيقي می باشد، لازم می باشد ضوابط بانکها براي شناسايي مشتري هاي حقوقي دقيق تر از ضوابط حاکم براي شناسايي و احراز هويت مشتري هاي حقيقي باشد.(ارجمند نژاد,عبدالمحمدی 9:1384).

امروزه پول شويي 2يكي از جرايم عمده مالي در سطح جهان محسوب مي گردد و عبارت می باشد ازتبديل يا انتقال يك دارايي با هدف پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن دارايي يا كمك به هر شخصي كه باچنين جرايمي سر و كار دارد. در اقتصاد ايران نيز چند سالي می باشد كه به مقابله با پديده پول شويي توجهي خاص شده می باشد. ( شفيعي وصبوري ديلمي1:1388 ).

در دهه هاي اخير به علت توسعه محصولات و خدمات مالي عرضه شده،پيچيده ترشدن ارتباطات مالي، پيشرفت تکنولوژي و افزايش سرعت جريان هاي پولي در گستره جهان، روش هاي پول شويي بسيار مبتکرانه تر شده اند.

2-1- اظهار مسأله

در چند دهه اخير، اقتصاد جهاني با پديده پول شويي و آثارمخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده می باشد . بر اساس تخمین صندوق بین المللي پول و بانک جهاني،درآمدهاي نامشروعي که توسط پولشويان در چرخه تطهير و پول شويي قرارمي گيرند، در حدود ٢ تا ٥ درصد تو لید ناخالص جهاني می باشد. همچنين طي اين دوره و با جهاني شدن اقتصاد ، آزادسازي جريان ها ي سرمايه بین المللي،توسعه بانکداري الکترو نيکي و ابداع و به کارگيري ابز ارهاي جديد الکترو نيکي برا ي نقل وانتقال وجوه در سطح بين المللي،پول شويي نيز تا حدودي تسهيل شده می باشد . از اين رو، مقابله با پول شويي نيازمند عزم جهاني و همکار ي کليه کشورها می باشد. (مایرز 1998,به نقل از کشتکار 1:1389).

سوال اساسي اين می باشد كه چرا جرم پول شويي مهم می باشد؟ در واقع اثر اقتصادي و اجتماعي وسيعي كه اين اقدام بر اقتصاد كشورها م يگذارد، باعث توجه زياد دولتها به اين امر گشته می باشد. اثرات مستقيم و غير مستقيم بر وجه اقتصاد كلان كشورها مانند بر تقاضاي پول و رشد اقتصادي و همچنين رابط هاي كه اين اقدام با فرار مالياتي دارد، باعث گشته می باشد كه كشورها شروع به بازسازي قوانين و مقررات مالي و بانكي خود نمايند. مانند موارد مشخص كه مي توان به آن تصریح نمود، با نام كردن حسابهاي افراد در هنگام گشودن و بستن حسابهاي بي نام مي باشد. اين اقدام موجب شناسايي افرادي كه حساب در بانك مي گشايند، شده و در نتيجه عرصه فعاليت تبهكاران محدودتر مي گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در كشور ايران نيز، چند سالي می باشد مبارزه با عمليات پول شويي بانك ها و موسسات اعتباري كه اکثرا غير آگاهانه صورت مي پذيرد، مورد توجه محافل رسمي و دانشگاهي قرار گرفته می باشد. بنا به ضرورت موضوع، پایان نامه به مطالعه روشها ومکانیزم های اجرایی مبارزه با پولشویی در بانک خواهد پرداخت. (عبدالرضا ملك، محبوبه مدني اصفهاني5:1390).

3-1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در تعریف جرم پول شویی عنوان گردید که پول شویی ناظر به عملیاتی برای وصل دنیای مجرمان به دنیای دیگران با اتصال اقتصاد رسمی به اقتصاد غیر رسمی می باشد. شاید این سئوال مطرح گردد در حالیکه پول شویی ناظر به شستشوی عواید حاصل از جرم می باشد و برای هر یک از جرم های منشأ نیز مجازات های سنگینی در قوانین کشورها هست چرا برای پنهان کردن ریشه غیر قانونی مال بایستی مجازات دیگری در نظر گرفته گردد. اعتقاد بر این می باشد که پول شویی جرمی می باشد مالی که از یک سو به منزله تهیه سوخت برای ادامه فعالیت مجرمین تلقی می گردد و از سوی دیگر سودآوری جرایم منشأ، مجرمین را قادر می سازد علاوه بر انحلال در طریقه صحیح اقتصادی کشور پایه های دموکراسی و پیشرفت جامعه را مختلف و پول های کثیف را در گردش اقتصادی وارد و اکثراً در فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری نمایند در حالی که عواید حاصل شده از طریق معاملات قانونی در یک اقتصاد سالم در کشورهایی که مبتنی بر حکمرانی خوب می باشد در تجارت مشروع و قانونی و به ویژه در طرح های توسعه ای و زیربنایی سرمایه گذاری می گردد.

منابع حاصل از جرایم مالی اکثراً در عملیات غیرقانونی، مجرمانه، فعالیت های تروریستی و خرید کالاهای لوکس و غیره سرمایه گذاری می گردد. این اموال اکثراً به سوی سرمایه گذاری های پایدار توسعه ای، زیر بنایی و … متمایل نمی گردد.

گروه ویژه موسوم به “”توصیه های چهل گانه“” تدوین گردید. که توصیه های مزبور یک بار در سال 1996 مورد اصلاح قرارگرفت بار دیگر در سال 2003 ,همپنین این گروه پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر در سال 2004 توصیه های هشت گانه در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم اضافه کردندکه در مجموع به توصیه های گروه ویژه معروف گردید,سرانجام در سال 2012 گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه مالی وسازمانهای ناظر مانند صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد,توصیه ها را بازنگری و به روز نمود .(فردوس زارع قاجاری و علی قائم مقامی,68:1392)

4-1- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

بحران مالي جاري، چالش های فراوانی را برای کشورهای مختلف در پی داشته می باشد. این بحران موجب گردید تا نياز به افزايش شفافيت و اعتماد به سیستمهای مالي کشورها، بیش از پیش اهمیت یابد.از این رو، برخورداری از سازکارهای نظارتی قوی برای مبارزه با پولشویی/تامین مالی تروریسم،نه تنها برای حفظ اعتماد به سیستم مالی، بلکه برای اطمینان از این که بودجه عمومی تخصیص داده شده برای مقابله با بحران مالی مورد سوء بهره گیری قرار نگیرد، بسيار با اهميت می باشد.

روشهای مبارزه با پولشویی برای بعضی از مشتریان که دایما در حال رفت و آمد به بانکها و موئسسات مالی میباشند به نحوی در ارتباط مستقیم با کار بانک هستند نیز نامی نا آشنا می باشد که اگر کارهای تحقیقی به درستی بز روی روشهای مبارزه با پولشویی صورت بگیرد امکان و زمینه بیشتر آشنایی بیشتر آنها فراهم می گردد.تحقیقاتی که بر روی روشهای مبارزه با پولشویی در بانکها انجام می شود بی شک مانند تحقیقاتی می باشد که در نوع خود منحصر به فرد می باشد و می تواند زمینه ساز و راه گشای سایر فعالیتها و مطالعات ،بر روی پولشویی یا راههای مبارزه با آن گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 140

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان