پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش بین‌الملل

عنوان:

اصول حاکم بر نبردهای هوایی در مخاصمات مسلحانه بین المللی

استاد راهنما:

دکتر عباس تدینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه. 10

فصل دوم:  مطالعه مفاهیم اساسی

پیشگفتار 20

مبحث اول:جنگ و حقوق حاکم بر آن.. 21

گفتار اول:مفهوم حقوقی جنگ…. 21

الف)تعريف جنگ…. 21

ب)مطالعه انواع جنگ با در نظر داشتن عرصه جنگ: 23

گفتار دوم) حقوق جنگ…. 24

الف)تعریف حقوق جنگ…. 24

ب)منابع حقوق جنگ…. 25

مبحث دوم:کلیات نبرد هوایی.. 29

گفتار اول:  مفهوم شناسی نبردهای هوایی.. 29

الف)تعریف نبرهای هوایی.. 29

ب)تاریخچه نبردهای هوایی.. 31

گفتار دوم: عرصه نبردهای هوایی.. 32

الف)منقطه جنگ و جبهه جنگ در جنگ های هوایی.. 32

ب)مناطق داخل و خارج از جبهه جنگ در جنگ های هوایی.. 33

مبحث دوم: رزمندگان در نبردهای هوایی.. 37

گفتار اول:شناخت نیروهای نظامی در نبردهای هوایی و سلاح های مورد بهره گیری توسط این نیروها 37

الف)شناخت نیرو های نظامی.. 37

ب)کاربرد سلاح ها توسط رزمندگان در نبردهای هوایی.. 43

گفتار دوم: هواپیماهای بدون سرنشین در نبردهای هوایی: 47

الف)معرفی هواپیماهای بدون سرنشین.. 47

ب)تاریخچه هواپیماهای بدون سرنشین.. 49

پ)قواعد بهره گیری از هواپیماهای بدون سرنشین در نبردهای هوایی.. 50

نتیجه گیری.. 55

 

فصل سوم: حقوق حاکم  بر نبردهای هوایی

پیشگفتار 57

مبحث اول:قواعد قراردادی و قواعد عرفی در جنگ های هوایی.. 58

گفتار اول:قواعد عرفی.. 58

الف)اصل تفکیک…. 58

ب: منع حملات کور کورانه : 60

پ) اصل تناسب: 61

ج) اقدامات احتیاطی در حمله : 61

چ)اصل اقدامات احتیاطی در برابر آثار حمله : 62

ح) اصل طرفداری از اموال فرهنگی.. 64

خ) تأسیسات دارای انرژی خطرناک : 64

د)فریب… 66

ر) تسلیحات… 67

گفتار دوم:مطالعه قواعد قرار دادی حاکم بر جنگ های هوایی.. 67

الف)قبل از جنگ جهانی اول.. 67

ب)پس از جنگ جهانی اول.. 69

پ)کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی.. 70

ج)تجزیه و تحلیل قواعد اصولی لازم الرعایه در جنگ های هوایی.. 74

مبحث دوم : بی طرفی و جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 87

گفتار اول:بیطرفی در جنگ هوایی.. 87

الف)مفهوم بی طرفی در جنگ های هوایی.. 87

ب)تاریخچه بی طرفی.. 88

پ)تکریم به حریم هوایی کشور بی طرف… 90

ج) قواعد حاکم به گذر هواپیماهای بی طرف از سرحدات متخاصم.. 92

د) سایر حقوق و تکالیف کشورهای بی طرف: 95

گفتاردوم:جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 99

الف)مفهوم جنایت جنگی.. 99

ب)جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 100

نتیجه گیری.. 103

 

فصل چهارم: مطالعه ابعاد حقوقی جنگ های هوایی با تاکید  بر جنگ های دو دهه اخیر

پیشگفتار 106

مبحث اول:جنگ هوایی علیه عراق و یوگسلاوی.. 107

گفتار اول: جنگ های هوایی امریکاعلیه عراق.. 107

الف)هدف از حمله به عراق در دو جنگ خلیج فارس…. 107

ب)مطالعه ابعاد حقوقی حمله های هوایی به عراق.. 107

گفتار دوم:حملات هوایی علیه یوگسلاوی.. 113

الف)اهداف ناتو ازحمله به یوگسلاوی.. 113

ب)مطالعه ابعاد حقوقی حملات در جنگ یوگسلاوی.. 113

مبحث دوم :حمله آمریکا علیه افغانستان، حملات هوایی عراق علیه ایران.. 116

گفتار اول: جنگ آمریکا علیه افغانستان.. 116

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف)هدف دولت آمریکا برای حمله به افغانستان.. 116

ب)مطالعه ابعاد حقوقی حملات به افقانستان.. 117

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار دوم:حملات هوایی رژیم بعثی عراق علیه ایران.. 122

الف)اهداف عراق از حمله به ایران.. 122

ب)مطالعه ابعاد حقوقی حملات هوایی عراق علیه ایران.. 122

گفتار سوم:حمله رژیم صهیونیستی به غزه 125

الف)هدف رژیم صهیونیستی از حمله اخیر به غزه: 125

ب)مطالعه ابعاد حقوقی آخرین حمله هوایی به غزه 126

نتیجه گیری.. 129

نتیجه گیری کلی… 130

فهرست منابع و مآخذ.. 135

ضمائم.. 144

 

چکیده

جنگ یکی ازجلوه های بارز توسل به زور می باشد. مخاصمات مسلحانه به هر گونه درگیری مسلحانه گفته می گردد که ممکن می باشد بین دو یا بیش از دو طرفی که در تضاد کامل با یک دیگر قرار گرفته اند به وقوع بپیوندد همانطور که در دادگاه بین المللی دادگستری برای یوگوسلاوی سابق نیز اظهار گردید درگیری مسلحانه بین المللی زمانی ایجاد می گردد که کشور ها به اهرم زور روی آورند.آتش جنگ تمام قلمرو زمینی و دریایی و هوایی کشورها را درگیر     می کند ،که تحت عنوان جنگ های هوایی،جنگ زمینی و دریایی شناخته می شوند اکنون در این نوشته پیش رو به تحلیل و مطالعه جنگ های هوایی خواهیم پرداخت. جنگ هوایی مجموع عملیاتی می باشد که از سوی کشوری به وسیله انواع ابزار های نیروی هوایی ازجمله هواپیماها،هلیکوپترها و امروزه هواپیماهای بدون سرنشین علیه کشور خصم هدایت و راهبری می گردد..این نمونه از جنگ که تقریبا کمتر به آن پرداخته شده می باشد به دلیل ابزارهای خاص مورد بهره گیری که می تواند در طی چند ثانیه ویرانی زیادی در جنگ به بار آورد قوانین خاص خود را می طلبد،که به مطالعه آنها پرداخته خواهد گردید و اظهار می گردد که چه کوشش هایی درخلال کنوانسیون های لاهه مانند کنوانسیون  1923 در زمینه جنگ هوایی و در ادامه آن در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی آن برای قاعده مند کردن بهره گیری از این جنگ افزارها شده می باشد.و قواعد آن تجزیه و تحلیل می گردد.

مقدمه

در فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده می باشد.توسل به زور در مفهوم نخست،عبارت می باشد از هر گونه اقدام قهرآمیز که نتوان آن را اقدام نظامی قلمداد نمود.اما در مفهوم دوم کلیه تدابیر و عملیات نظامی مانند جنگ را نیز شامل می گردد[1].

یکی از مهمترین مسایل حقوق بین الملل در ادوار مختلف تحریم جنگ و منع توسل به زور می باشد زیرا که جنگ و توسل به زور در جامعه بین المللی یکی از عوامل اساسی می باشد که مخرب روابط، بین اعضای جامعه بین المللی بوده می باشد و مانع زندگی مسالمت آمیز دولتها با یکدیگر می گردد و نیاز به صلح و آرامش را که یکی از نیازهای ذاتی آدمی می باشد با مخاطره رو به رو

می سازد از این رو شناخت جنگ و جلوگیری از ایجاد آن از دغدغه های حامیان حقوق بشر و صلح جهانی بوده می باشد و این نیاز احساس می گردید که بایستی به جنگ مفهومی حقوقی بخشیده گردد تا شاید در زیر سایه حق و عدالت بتوان از شدت خشونت دولتهای درگیر در جنگ کاست. کوشش برای کاهش ایجاد جنگ و به حداقل رساندن آثار مخرب آن از زمان پیش از جامعه ملل رواج داشته که البته در دوران باستان طبیعتاً رنگ و بوی بسیار ضعیفی داشته می باشد.

در قرون وسطا مسیحیت از عوامل وحدت در اروپا بود و این امر از شدت تنش ها می کاست و رواج دین اسلام از سوی دیگر که توسل به زور را تنها در راه خدمت به دین اسلام تحت عنوان جهاد مجاز تلقی و شرایطی برای آن تعریف می نمود مانند اینکه بایستی امام یا نایب خاص او در جنگ حضور داشته باشد، نشانگر آن می باشد که توسل به زور و جنگ و خون ریزی تا حدودی منع و محدود می گردید.

دوران حیات جامعه ملل، مرحله تحول بسیار اساسی در مفهوم توسل به زور و تحریم جنگ تلقی می گردد ومیثاق جامعه ملل، یک سند صلح بین المللی تلقی می گردید که مفهوم اصلی آن لغو توسل به جنگ می باشد که البته با در نظر داشتن اقتضاعات زمان محکومیت مطلق جنگ امکان پذیر نشد و محکومیت آن در بعضی حالات من جمله زمانی که کشورهای طرف اختلاف بعد از حل اختلاف به روش حقوقی دستور مرجع قضایی را رعایت نکنند، زمان گزارش شورا به اتفاق آرا پذیرفته گردد و البته مواردی دیگر.

آن چیز که که این نیاز را تا حدودی سامان می دهد، معاهده بریان کلوگ بود که در سال  1928میلادی توسط بریان فرانسوی و کلوک آمریکایی منعقد گردید که ناظر بر ممنوعیت تمام عیار جنگ بود که بعد ها تا سال 1939 کشورهای زیادی به این معاهده ملحق شدند و در آن سال تعداد کشورها به 63 کشور می رسید[2]

در نهایت منشور سازمان ملل متحد می باشد که در مقدمه خود آورده می باشد «هدف اولیه و ضع و تدوین منشور را تصمیم ملل متحد به محفوظ نگه داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ و …. قلمداد کرده می باشد»و اقدامات گسترده ای برای تحقق این هدف اعمال کرده می باشد.

در تعریف مخاصمات مسلحانه بین المللی آمده می باشد که: مخاصمات مسلحانه زمانی پدیدار می گردد که یک طرف علیه طرف دیگر متوسل به زور می گردد. این امر در همه موارد اشغال نظامی صادق خواهد بود حتی اگر این اشغال با مقاومت مسلحانه روبه رو نشود.[3]

جنگ همچنین به عنوان ابزار سیاست ملی مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه ای می باشد که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاص در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می گردد در این جهت حداقل یکی از طرفین مخاصمه درصدد تحمیل نقطه نظر سیاسی خویش بر دیگری می باشد.[4]

حقوق حاکم بر جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی می باشد که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بی طرف باشد.

جنگ های رخ داده تا کنون یا به صورت جنگ هوایی و یا جنگ دریایی و یا جنگ زمینی و یا آمیخته ای از جنگ های مذکور بوده اند.آن چیز که در این نوشته به آن پرداخته می گردد،تجزیه و تحلیل جنگ های هوایی خواهد بود.

پیشینه روی آوری بشر به جنگ های هوایی مربوط به قرن 18میلادی می گردد.آن وقت از هواگردهای اولیه و سادهای ، بالن های هوای گرم جهت به دست آوردن پیروزی در جنگ بهره گیری می گردند.در این پژوهش برآن هستیم که به تجزیه و تحلیل دقیق این نمونه از جنگ بپردازیم،ابزارهای مورد بهره گیری را مطالعه کنیم و در نهایت به این مسأله متمرکز شویم که چه اصولی بهره گیری از این ابزار های خاص و قدرتمند را قاعده مند می کند.و نقاط قوت و ضعف این اصول را مطالعه  کنیم.

با در نظر داشتن آن چیز که که ذکر گردید نقطه فرق اصول حاکم بر نبردهای هوایی با سایر نبردها در این می باشد که در نبردهای هوایی، اولأ: صحنه نبرد با نبردهای زمینی و دریایی متفاوت می باشد زیرا که علاوه بر فراز سرزمین،بر فراز دریای سرزمینی و هم بر فراز دریای آزاد،که صحنه نبرد قلمداد می شوند،فضاهای بسیاری از صحنه نبرد مستثنی می باشد که عبور بر فراز آنها تخطی قلمداد می گردد.ثانیأ: اصول لازم الرعایه به تبع(هواپیما)به علت سرعت در عبور و تهاجم به صورت لحظه ای ممکن می باشد تا حریم ثالث را مورد تهاجم قرار دهد.و بنابر این اهداف می تواندثالث را حتی اگرچه در حریم متخاصم هدف قرار دهد.

یکی از مباحثی که بایستی در این پایان نامه مورد مطالعه قرار گیرد هواپیماهای بدون سرنشین و بهره گیری از آنها در جنگ ها می باشد زمانی که آدمی برای اولین بار برای حمله به دشمنان خویش، در پهنه آسمان حضور پیدا نمود، از بالن ها برای رسیدن به مقصود خود بهره گیری نمود. بعدها هواپیماها و هلی کوپترها نیز وارد این عرصه شدند. آخرین دستاورد در زمینه حملات هوابرد، بعد انسانی موضوع را از گستره آسمان کنار گذارد. مردم قادر هستند تا وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (Unmanned Aerial Vehicles) را صدها مایل دورتر از محل هواپیماهای بدون سرنشین  (Drones)کنترل کنند.پس با در نظر داشتن اهمیت این مساله بر آن شدیم که در گوشه  ای از این پژوهش به این مهم بپردازیم.

علاوه بر مقرراتی که بایستی در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته گردد این کنوانسیون  در صورت جنگ رسمی با هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معضمه متعهاد روی دهد به موقع اجرا گذارده خواهد گردید ولو اینکه یکی از دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد. این کنوانسیون در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معضمه متعاهد اشغال گردد نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد گردید؛ ولو آنکه اشغال مذبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد. هر گاه یکی از دول متخاصم عضور این قرارداد نباشد، دولت های متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت کرده اند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند پیش روی او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 201

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان