پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش بین الملل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مطالعه همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه  1

فهرست مطالب… 2

فصل اول.. 5

کلیات پژوهش…. 5

1-1- مقدمه. 6

1-2- خط لوله نابوکو. 7

1-3- وضعیت گزینه‌های تأمین کننده 12

1-3-1- عراق.. 12

1-3-2- آذربایجان.. 17

1-3-3- ترکمنستان.. 20

1-3-4- ایران.. 22

1-4- پیشينه نظری و تجربی موضوع. 24

1-4-1- ارزش شپلی.. 24

1-4-2- روش نوکلئولوس…. 25

1-4-3- مطالعات داخلی.. 26

1-4-2- مطالعات خارجی.. 29

4-4- اهمیت و ضرورت موضوع. 32

4-5- پرسش های پژوهش: 33

ب : پرسش های فرعی: 33

الف: فرضیه‌های اصلی: 33

ب : فرضیه‌های فرعی: 34

4-8 – بهره گیری کنندگان از نتیجه رساله ( اعم از مؤسسات آموزشی ، پژوهشی ، دستگاه‌های اجرایی و غیره ): 34

4-9- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش : 35

1-5. اختصار و جمع بندی.. 36

فصل دوم. 37

پیشینه موضوع و مبانی نظری.. 37

2-1- مقدمه. 38

2-2- پیشینه موضوع. 38

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

2-2-1- مطالعات داخلی.. 38

2-2-2- مطالعات خارجی.. 42

2-3- مبانی نظری.. 46

2-3-2- ارزش شپلی.. 53

2-3-3- ارزش نوکلئولوس…. 57

فصل سوم. 61

بازار جهانی گاز طبیعی، خط لوله نابوکو و وضعیت انرژی بازیگران.. 61

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1- مقدمه. 62

3-2- چشم‌انداز بازار جهانی انرژی.. 62

3-2-1- چشم انداز بازار جهاني انرژي از منظر آژانس بين المللي انرژي (IEA) در افق 2035: 62

3-2-2- چشم انداز بازار جهاني انرژي از منظر اداره اطلاعات انرژي آمريكا (EIA) در افق 2040: 65

3-2-3-چشم انداز بازار جهاني انرژي از منظر BP در افق 2035 : 67

3-3- چشم‌انداز بازار جهانی گاز طبیعی.. 69

3-3-1- چشم انداز بازار جهاني گاز طبيعي از منظر آژانس بين المللي انرژي (IEA): 70

3-3-2- چشم انداز بازار جهاني گاز طبيعي از منظر  بريتيش پتروليوم (BP) در افق 2035: 73

3-3-3- محدودیت‌ها و موانع رشد شیل گاز و گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) 76

3-4- تقاضای گاز اروپا 82

3-5- خط لوله نابوکو. 87

3-6- گزینه‌های تأمین گاز پروژه خط لوله نابوکو. 90

3-6-1- ایران.. 91

3-6-2- آذربایجان.. 94

3-6-3- ترکمنستان.. 96

3-6-4- عراق.. 102

3-7- اختصار و جمع بندی.. 113

فصل چهارم. 114

تعریف بازی و نتایج محاسبات… 114

4-1- مقدمه. 115

4-2- تعیین بازی.. 115

4-2-1- بازیگران.. 115

4-2-2- تعریف توابع مشخصه. 116

4-2-3- فروض کمی.. 116

4-3- نتایج محاسبات پژوهش.. 117

4-3-1- وضعیت فعلی.. 117

4-3-2- سناریوهای آتی.. 120

4-3-2-1- حضور ایران، آذربایجان و ترکمنستان.. 120

4-3-2-1- 1- اجرای پروژه جدید ایران.. 121

4-3-2-1- 2- اجرای پروژه جدید آذربایجان.. 123

4-3-2-1- 3- اجرای پروژه ترانس کاسپین.. 126

4-3-2-1- 4- اجرای پروژه جدید ایران و آذربایجان به گونه توأمان.. 128

4-3-2-1- 5- اجرای پروژه جدید ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان  131

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-3-2-1- 6- اجرای پروژه جدید ایران، ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان  133

4-3-2-2- افزوده شده عراق به کشورهای ایران،  آذربایجان و ترکمنستان.. 136

4-3-2-2-1-  اجرای پروژه جدید عراق.. 136

4-3-2-2-2-  اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران.. 140

4-3-2-2-3-  اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران و آذربایجان.. 144

4-3-2-2-4-  اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران و آذربایجان و ترانس کاسپین  148

فصل پنجم.. 153

تحلیل یافته‌ها، نتیجه گیری و پیشنهادها 153

5-1- مقدمه. 154

5-2- اختصار پژوهش.. 154

5-2- یافته‌های پژوهش.. 155

5-3- مطالعه فرضیه‌های پژوهش.. 158

5-4- پیشنهادها 159

5-5- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش…. 162

منابع و مآخذ: 165

پیوست 1: محاسبات مربوط به خالص ارزش حال صادرات گاز 175

 

مقدمه
مصرف ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮزﻳﻊ آن در ﺟﻬﺎن، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج، ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع اﻧﺮژي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﺣﺮارﺗﻲ آن، اﻳﺠﺎد آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ[1]. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺮژي، ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻧﺮژي ﺑﺮﺗﺮ در ﻗﺮن 21 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از آن در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺑﺎ ارزش و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن GTL و ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﭘﻴﻞﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻲ، اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎك در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ دو ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺎرف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژي، ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺧﺎم، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، از ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮاﻧﺮژي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو، ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﻔﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.

اروپا یکی از مناطق مهمی می باشد که مصرف گاز طبیعی قابل ملاحظه‌ای دارد و طریقه مصرف آن نیز در حال افزایش می باشد.  طبق آخرین آمار چاپ گردیده مصرف گاز طبیعی اروپا نزدیک به 32 درصد مصرف کل دنیا می‌باشد[2]. حوزه کشورهای اتحادیه اروپا بیش از 64 درصد از گاز مورد نیاز خود را وارد می‌کنند[3]. این در حالی می باشد که در سال 2000سهم واردات در تأمین گاز مورد نیاز این منطقه، 48 درصد بود. در حقیقت، مصرف گاز طبیعی اروپا در سال‌های گذشته، رشدی بیش از تولید داشته و لذا وابستگی این منطقه به واردات بیشتر شده می باشد. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (2013)، تولید گاز طبیعی اروپا در سال 2040 به 213 میلیارد مترمکعب و مصرف گاز طبیعی این منطقه در این سال به 667 میلیارد متر مکعب برسد که به منزله وابستگی 81 درصدی این منطقه به واردات گاز طبیعی می‌باشد. لذا نظاره می گردد که حفظ و ثبات امنیت عرضه گاز طبیعی برای اروپا بسیار مهم می‌باشد. پیش روی، این مسأله می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشورهای دارنده منابع گازی را در حوزه کشورهای مصرف کننده گاز طبیعی در اروپا، بالا ببرد و این فرصت تاریخی را برای کشورهای دارنده منابع نفت و گاز به وجود خواهد آورد تا با ارزیابی وضعیت بازارهای بزرگ مصرف کننده گاز طبیعی، بتوانند در شرایط مناسب‌تری با در نظر داشتن ویژگی های خاص هر کشور، گاز طبیعی مورد تقاضای این کشورها را تأمین کنند

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 180

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان