پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شیراز

دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی

پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ حقوق

گرایش بین الملل

عنوان:

ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی
از منظر حقوق بین الملل اقتصادی

استاد راهنما:

دکتر محمد امامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………. 8

هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………. 12

پاسخ اولیه به پرسش اصلی……………………………………………………………………….. 13

پاسخ اولیه به پرسش فرعی1…………………………………………………………………. 15

پاسخ اولیه به پرسش فرعی 2………………………………………………………………… 16

مراحل و روش پژوهش………………………………………………………………………………. 16

محتوای پژوهش……………………………………………………………………………………… 17

 

فصل دوم: بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 21

مبحث اول: تاریخچه بانکداری مرکزی…………………………………………………………… 24

گفتار اول:تعریف بانك مركزي…………………………………………………………………. 24

گفتار دوم: منشا بانكداري مركزي…………………………………………………………….. 27

مبحث دوم: مفهوم استقلال بانک مرکزی وصلاحیت های آن………………………………. 30

گفتار اول: مفهوم استقلال بانك مركزي…………………………………………………….. 30

گفتار دوم: وظايف وصلاحیت های بانك مركزي…………………………………………… 36

بند اول: تثبيت نرخ ارز…………………………………………………………………….. 40

بند دوم: تنظيم سياست هاي پولي……………………………………………………… 42

بند سوم: نظارت بر فعاليت تمامي بانك ها…………………………………………….. 42

بند چهارم:حفظ ثبات مالي………………………………………………………………… 43

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مبحث سوم: پیشینه و مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی……………………………. 44

گفتار اول: مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی……………………………………….. 44

گفتار دوم: همکاری در دوره استاندارد طلا…………………………………………………. 51

بند اول:همكاري تحت نظام كلاسيك استاندارد طلا…………………………………. 51

بند دوم: به سوي استاندارد طلاي جديد……………………………………………….. 55

بند سوم:ايجاد بانك تسويه هاي بين المللي……………………………………………. 57

گفتار سوم: همکاری در دوره حیات نظام برتون وودز……………………………………. 59

گفتار چهارم: همکاری پس از فروپاشی نظام برتون وودز………………………………… 61

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 63

 

فصل سوم: همکاری منطقه ای میان بانکهای مرکزی در چارچوب اتحادیه اروپا و تشکیل بانک مرکزی اروپا

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 67

مبحث اول: اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا……………………………………………………….. 69

گفتار اول:  گام های نخستین به سوی اتحاد پولی اروپا و یورو…………………………. 69

گفتار دوم: پایه های حقوقی و ویژگی های اتحاد پولی اروپا…………………………….. 76

بند اول:پايه هاي حقوقي اتحاد پولي اروپا………………………………………………. 76

بند دوم: ويژگي هاي اتحاد پولي اروپا…………………………………………………… 78

مبحث دوم: ساختار و وظایف بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم…………………………….. 83

گفتار اول: نظام اروپایی بانک های مرکزی و یوروسیستم……………………………….. 84

گفتار دوم: ساختار ونقش بانک مرکزی اروپا……………………………………………….. 85

بند اول: شخصيت حقوقي…………………………………………………………………. 85

بند دوم: وضعيت نهادي……………………………………………………………………. 86

بند سوم: تأثیر بانك مركزي اروپا در يوروسيستم…………………………………….. 87

بند  چهارم: مركز تصميم  گيري سيستم اروپايي بانك های مركزي
و يوروسيستم…………………………………………………………………. 88

بند پنجم: ساختار بانك مركزي اروپا…………………………………………………….. 88

بند ششم: اختيارات قانوني بانك مركزي اروپا…………………………………………. 96

بند هفتم: آيين نامه هاي بانك مركزي اروپا…………………………………………… 97

بند هشتم: تصميمات بانك مركزي اروپا……………………………………………….. 97

بند  نهم: فعاليت هاي مشورتي بانك مركزي اروپا……………………………………. 98

گفتار سوم: ساختار و تأثیر یورو سیستم……………………………………………………. 99

بند اول: بانك هاي ملي مركزي حوزه يورو به عنوان بخش جدايي ناپذير
يوروسيستم………………………………………………………………………… 99

بند دوم: بانك هاي مركزي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا غير مشاركت كننده
در يوروسيستم…………………………………………………………………… 100

بند سوم: اهداف يوروسيستم……………………………………………………………. 101

بند چهارم: وظايف اساسي يوروسيستم……………………………………………….. 101

بند پنجم: تصميم گيري متمركز و تمركز زدايي عملياتي………………………… 102

گفتار چهارم: بانک های مرکزی ملی کشورهای اروپایی……………………………….. 103

بند اول: اعمال حقوقي بين يوروسيستمي ………………………………………….. 104

بند دوم: سيستم هاي مشترك عملياتي……………………………………………… 105

مبحث سوم: ارتباط بانک مرکزی اروپا با جامعه اروپا………………………………………… 106

گفتار اول: همکاری با نهادها و ارگان های جامعه اروپا…………………………………. 106

بند اول: پارلمان اروپايي………………………………………………………………….. 107

بند دوم : شوراي اتحاديه اروپا و يوروگروپ………………………………………….. 109

بند سوم :كميسيون اروپايي و بانك مركزي اروپا……………………………………. 111

گفتار دوم: کنترل قضایی بانک مرکزی اروپا توسط دیوان دادگستری اروپا………… 112

مبحث چهارم: همکاریهای بین المللی بانک مرکزی اروپا خارج از چارچوب
اتحادیه اروپا…………………………………………………………………….. 114

گفتار اول: روابط بانک مرکزی اروپا با سازمان های بین المللی………………………. 114

بند يك: صندوق بين المللي پول………………………………………………………. 114

بند دوم: سازمان همكاري و توسعه اقتصادي و بانك مركزي اروپا……………….. 116

گفتار دوم: مشارکت بانک مرکزی اروپا در مجامع غیر رسمی وزرای دارایی
و روسای بانک های مرکزی………………………………………………………. 117

بند اول: وزراي مالي و روساي بانك هاي مركزي ملي گروه هفت……………….. 117

بند دوم: وزراي مالي و روساي بانك هاي مركزي گروه ده………………………… 118

بند سوم: وزراي مالي و روساي بانك هاي مركزي گروه 20………………………. 119

بند چهارم: مجمع ثبات مالي ………………………………………………………….. 119

بند پنجم: بانك تسويه هاي بين المللي و بانك مركزي اروپا……………………… 120

نتيجه گيري………………………………………………………………………………………… 121

 

فصل چهارم: همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه­های
بین المللی(BIS)

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 126

مبحث اول: معرفی بانك تسويه هاي بين المللي……………………………………………. 132

گفتار اول: تحول تاریخی بانك تسويه هاي بين المللي…………………………………. 132

گفتار دوم: اهداف اصلی………………………………………………………………………. 135

گفتار سوم: صلاحیت های  بانك تسويه هاي بين المللي از سال 1930…………… 138

مبحث دوم: بی آی اس و نظارت بانکی……………………………………………………….. 143

گفتار اول:کمیته بازل…………………………………………………………………………. 143

گفتار دوم:کنکوردای بازل 1975…………………………………………………………… 144

گفتار سوم:کنکوردای بازل 1983…………………………………………………………… 146

مبحث سوم: موافقت نامه های بازل……………………………………………………………. 147

گفتار اول: موافقت نامه بازل 1988………………………………………………………… 149

گفتار دوم: تحولات جاری و ارزیابی موافقت نامه بازل………………………………….. 154

گفتار سوم: تغییرات پیشنهاد شده برای موافقت نامه بازل 1988…………………… 156

گفتار چهارم: تجدید نظر در موافقت نامه بازل…………………………………………… 158

مبحث چهارم: بانك تسويه هاي بين المللي و روابط آن با بانک های مرکزی…………. 163

گفتار اول:کارکردهای بانك تسويه هاي بين المللي در خصوص بانک های مرکزی. 164

بند اول: سپرده گذاري و وام ها………………………………………………………… 165

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

بند دوم: بانك تسويه هاي بين المللي به عنوان مجمعی برای بانک های مرکزی 168

بند سوم: مشاوره منظم با بانك هاي مركزي…………………………………………. 169

بند چهارم: جمع آوري اطلاعات و ارزيابي……………………………………………. 170

گفتار سوم:کمیته های دایمی بانك تسويه هاي بين المللي………………………….. 170

گفتار چهارم: همکاری با بانک های مرکزی منطقه ای…………………………………. 171

مبحث پنجم: بانك تسويه هاي بين المللي و روابط آن با سایر موسسات مالی
بین المللی…………………………………………………………………………. 173

گفتار اول: ارتباط بانك تسويه هاي بين المللي با صندوق بین المللی پول و بانک
جهانی……………………………………………………………………………. 175

بند اول: ارتباط بانك تسويه هاي بين المللي و صندوق بين المللي پول……….. 175

بند دوم: ارتباط بانك تسويه هاي بين المللي و بانك جهاني………………………. 177

گفتار دوم: ارتباط بانك تسويه هاي بين المللي با مجمع ثبات مالی…………………. 180

گفتار سوم: ارتباط  بانك تسويه هاي بين المللي با بانک مرکزی اروپا……………….. 181

بند اول: همكاري بانك تسويه هاي بين المللي با بانك مركزي اروپا در
زمينه سياست هاي پولي……………………………………………………… 181

بند دوم: موسسه مشترك وين………………………………………………………….. 182

نتيجه گيري………………………………………………………………………………………… 182

فصل پنجم: ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان  بانک­های مرکزی

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 185

مبحث اول: مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی……………….. 186

گفتار اول: کنکوردای بازل 1975…………………………………………………………… 186

گفتار دوم:كنكورداي بازل 1988…………………………………………………………… 189

گفتار سوم: موافقت نامه های پلازا و لوور 1985-1987 ……………………………… 192

بند اول: موافقت نامه پلازا……………………………………………………………….. 192

بند دوم: موافقت نامه لوور……………………………………………………………….. 197

گفتار چهارم: موافقت نامه های بازل 1988 و 2004…………………………………… 199

مبحث دوم: ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی………………….. 204

گفتار اول: سافت لا،استانداردها و کدها…………………………………………………… 204

بند اول: حقوق نرم………………………………………………………………………… 204

بند دوم: سافت لا و موافقت نامه هاي بين المللي همكاري بين بانك هاي
مركزي……………………………………………………………………………. 206

گفتار دوم: ماهیت موافقت نامه بازل 2……………………………………………………. 210

گفتار سوم: اجرای موافقت نامه بازل 2……………………………………………………. 214

گفتار چهارم: بانك هاي مركزي، بازيگران جديد در نظام پولي و مالي بين المللي.. 217

مبحث سوم: آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی………… 218

گفتار اول: تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی……………………………. 218

گفتار دوم: پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی…………………………….. 219

گفتار سوم: اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی…………………………………… 220

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 221

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. 222

منابع……………………………………………………………………………………………………… 228

الف-منابع فارسي………………………………………………………………………………….. 228

ب- منابع لاتين……………………………………………………………………………………. 230

چکیده

بانك هاي مركزي از آغاز فعاليت خود در قرن شانزدهم تا به امروز تاريخ پر فراز و نشيبي را طي نموده اند. تأثیر آنها در اقتصاد بين المللي از وابستگي عمده كشورها به منابع مالي بانك مركزي براي جنگ افروزي هاي خويش و نيز مبتني بودن بر معيار طلا در مبادلات پولي شان امروزه به مباحثي زیرا ضرورت استقلال بانك مركزي و عملكردهاي متفاوتي زیرا تنظيم سياست هاي پولي و مالي بسط پيدا نموده می باشد.همكاري بين بانك هاي مركزي علي رغم ظاهرش، يك مفهوم نسبتا قديمي در حقوق بين الملل اقتصادي می باشد.در  پايان نامه حاضر چند سوال براي نگارنده مطرح شده می باشد. اينكه همكاري بين بانك هاي مركزي در جهان چگونه انجام مي گيرد؟ساز و كار حاكم بر همكاري بين بانك هاي مركزي در جهان چيست؟نتيجه تحقيق حاضر بدين شكل می باشد كه در حال حاضر همكاري بين بانك هاي مركزي در قالب دو سيستم بانك مركزي اروپا براي كشورهايي كه عضو اتحاديه اروپا هستند و يورو را به عنوان واحد ارزي خود پذيرفته اند و بانك تسويه هاي بين المللي براي ساير بانك هاي مركزي امكان پذير می باشد.البته در حال حاضر دغدغه همكاري بين بانك هاي مركزي از يك مسئله منطقه اي به ويژه از پس از بحران ركود مالي سال 2007 به يك نگراني عيني جهاني تبديل گشته می باشد به گونه اي كه مسايلي زیرا اصلاح ساختار معماری بين المللي،پيشگيري از بروز بحران هاي مالي بين المللي و تنظيم و تسهيل روابط مالي بين المللي را به دست داده می باشد.اگرچه، موافقت نامه هاي منعقده ميان بانك هاي مركزي كما بيش در حال اجراء هستند ولي اين تعهد به اجراء ناشي از موافقت نامه ها و معاهدات الزام آور حقوقي نبوده می باشد بلكه اين موافقت نامه ها از ماهيت حقوق نرم، برخوردارند و بانك هاي مركزي و دولت هاي متبوع آنها اين موافقت نامه ها را داوطلبانه و در جهت كاركرد بهتر نظام بانكي بين المللي مورد پذيرش قرار داده اند و به نظر مي رسد بانك هاي مركزي نيز بازيگران جديد عرصه حقوق بين الملل اقتصادي مي باشند.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 262

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان