پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه

پايان‌نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسي

عنوان:

بررسي تدابير پيش‌گيري وضعي از وقوع قتل عمد مطالعه موردي شهرستان كرمانشاه1386-1390

استاد راهنما:

دكتر اكبر وروايي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چكيده……………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول:

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………. 3

1-2-طرح مساله:…………………………………………………………………………………….. 4

1-3-اهداف پژوهش:………………………………………………………………………………….. 5

اهداف اصلی:……………………………………………………………………………………….. 5

اهداف فرعی:……………………………………………………………………………………….. 5

1-4-اهمیت وضرورت پژوهش:………………………………………………………………………… 5

1-5-سؤالات پژوهش:………………………………………………………………………………… 6

الف)سوالات اصلی:……………………………………………………………………………………. 6

ب)سوالات فرعی:…………………………………………………………………………………….. 6

1-6-فرضیه های پژوهش:…………………………………………………………………………….. 7

الف)فرضیه اصلی:…………………………………………………………………………………….. 7

ب)فرضیه فرعی:……………………………………………………………………………………… 7

1-7-تعریف واژه هاومفاهیم…………………………………………………………………………… 7

تعریف پیشگیری:……………………………………………………………………………………. 7

تعریف یشگیری وضعی:………………………………………………………………………………. 7

تعریف قتل عمد:……………………………………………………………………………………… 8

تعریف یگان انتظامی:…………………………………………………………………………………. 8

تعریف پاسگاهانتظامی:………………………………………………………………………………… 8

تعریف مناطق جرم خیز:……………………………………………………………………………… 8

تعریف اطلاع رسانی:………………………………………………………………………………….. 8

تعریف طرح ریزی:……………………………………………………………………………………. 8

1-8-مطالعه قلمروتحقیق:…………………………………………………………………………….. 9

1-8-1-وضعیت کلی استان:………………………………………………………………………….. 9

1-8-1-1-کلیات اجتماعی:…………………………………………………………………………… 9

1-8-1-2- وجه تسمیه وپیشینه تاریخی:…………………………………………………………….. 9

1-8-1-3- موقعیت جغرافیایی:………………………………………………………………………. 9

1-8-1-4- آب وهوا………………………………………………………………………………… 10

1-8-20- کلیات اقتصادی:………………………………………………………………………….. 10

1-8-30-جغرافیای شهرکرمانشاه:…………………………………………………………………… 10

1-8-4-وضعیت انتظامی:…………………………………………………………………………… 11

1-7-13-وضعیت قتل شهر:………………………………………………………………………… 11

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1386………………………………………………….. 11

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1387………………………………………………….. 11

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1388………………………………………………….. 12

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1389………………………………………………….. 12

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1390(تابهمن ماه)……………………………………… 12

 

فصل دوم:

2-1-پیشینه پژوهش:……………………………………………………………………………….. 14

2-2- مطالعات خارجی: مطالعات کلاسیک جامعه شناسی قتل:…………………………………….. 17

2-3-تعاریف ومفاهیم قتل:………………………………………………………………………….. 19

2-3-1-تاریخچه قتل:………………………………………………………………………………. 19

الف-قبل ازاسلام :………………………………………………………………………………….. 19

ب-بعدازاسلام ودرفقه امامیه:……………………………………………………………………….. 19

2-3-2-قتل ازمنظرقرآن کریم:…………………………………………………………………….. 20

2-3-3-انواع قتل…………………………………………………………………………………… 21

الف)قتل شبه عمد:…………………………………………………………………………………. 21

ب)قتل غیرعمد…………………………………………………………………………………….. 21

ج)قتل خطای محض………………………………………………………………………………… 22

د)قتل عمد…………………………………………………………………………………………. 22

قتل عمدبه معنای خاص:…………………………………………………………………………… 23

ب:قتل عمدی باانجام فعل نوعاًکشنده:………………………………………………………………. 23

ج:قتل عمدبافعل موثرنسبت به مجنی علیه معین:…………………………………………………… 23

د:قتل عمدی ساده:…………………………………………………………………………………. 23

قتل عمدباسبق تصمیم:…………………………………………………………………………….. 24

و:قتل باسبق تصمیم مطلق:…………………………………………………………………………. 24

ز:قتل باسبق تصمیم مفید:………………………………………………………………………….. 24

2-3-4-عوامل روانی موجدقتل :……………………………………………………………………. 24

2-4-بزهکاران قتل ازدیدگاه جرمشناسی:…………………………………………………………… 25

2-4-1-علل عمومی ارتکاب قتل:…………………………………………………………………… 25

الف:عواملزیستی (زیستشناختی):……………………………………………………………………. 25

ب:عواملروانی:……………………………………………………………………………………….. 26

ج:عواملمحیطی:…………………………………………………………………………………….. 26

د:عواملاجتماعی:……………………………………………………………………………………. 26

2-5-شیوه‌هایارتکابقتلعمد:………………………………………………………………………….. 26

الف)بااستفادهازسلاح:……………………………………………………………………………….. 26

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-سلاحگرم:……………………………………………………………………………………….. 27

2-سلاحسرد:……………………………………………………………………………………….. 27

3-خفگی:…………………………………………………………………………………………… 27

4-مسمومکردن:…………………………………………………………………………………….. 28

5-سوزاندن:…………………………………………………………………………………………. 28

ه)سایرشیوها:……………………………………………………………………………………….. 28

2-6-طبقهبندیانگیزههایوقوعقتلعمدازدیدگاهپلیسی:…………………………………………………. 28

2-6-1-قتلهایتعارضآمیز:……………………………………………………………………………. 28

2-6-1-1- قتلهایتعارضآمیزمواجههای(نزاع):………………………………………………………… 29

1-عدالتخواهی:……………………………………………………………………………………… 29

2-دفاعازحیثیتوشرافت:……………………………………………………………………………… 29

3-دفاعشخصی:……………………………………………………………………………………… 29

شرایطواوضاعواحوالقتلهایمواجهای:…………………………………………………………………… 29

الف)قتلهایزناشویی:………………………………………………………………………………….. 30

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ب)قتلهایفامیلی:…………………………………………………………………………………….. 30

2-6-1-3- قتلهایتعارضآمیزمالی:……………………………………………………………………. 31

2-6-2-قتلهایتجاوزگرانه:……………………………………………………………………………. 31

2-6-3- قتلهایانتقامجویانه:………………………………………………………………………….. 31

2-7-طبقهبندیانواعقتلدرتحقیقاتپلیسی:……………………………………………………………… 32

2-8-1-قتلسیاسی………………………………………………………………………………….. 32

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

2-7-2- قتلسریالی:…………………………………………………………………………………. 32

2-7-3- قتلفجیع:………………………………………………………………………………….. 32

2-7-4-قتلمرموز:…………………………………………………………………………………… 32

2-7-5-قتلپیچیدهدرجهیک:……………………………………………………………………….. 33

2-7-6-قتلپیچیدهدرجهدو:…………………………………………………………………………. 33

2-7-7-قتلهایپیچیدهدرجهسه:……………………………………………………………………… 33

2-7-8-قتلهایاتفاقیوقبیلهای:………………………………………………………………………… 33

2-7-9-قتلغیرعمد:…………………………………………………………………………………. 33

2-7-10-مرگدراثرحادثه:……………………………………………………………………………. 33

2-7-11-خودکشی:………………………………………………………………………………… 33

2-7-12-قتلهایدستهجمعی:………………………………………………………………………… 33

3-7-13-ترورمنجربهفوت:………………………………………………………………………….. 34

3-7-14-سودءقصد:………………………………………………………………………………… 34

2-7-15-قتلجنسی(ازدیدگاهپلیسی):……………………………………………………………….. 34

2-8-پیشگیری……………………………………………………………………………………… 34

2-8-1-مقدمه……………………………………………………………………………………… 34

2-8-2-مفهومپیشگیری…………………………………………………………………………….. 36

2-8-3- تعریفلغویپیشگیری:………………………………………………………………………… 37

تعریفپیشگیری:……………………………………………………………………………………… 37

مفهوماصطلاحیپیشگیری:…………………………………………………………………………… 37

1)مفهومموسع………………………………………………………………………………………. 38

2)مفهوممضیق……………………………………………………………………………………… 38

2-8-4- پیشگیریازدیدگاهحقوقجزا:…………………………………………………………………. 38

2-8-5- مفهومپیشگیریدرسیاستجنایی:…………………………………………………………….. 38

2-8-6- تعریفعلمیپیشگیری:……………………………………………………………………….. 39

2-9-انواعپیشگیری:………………………………………………………………………………… 39

2-9-1-پیشگیریمتداول:……………………………………………………………………………. 39

2-9-1-1-پیشگیریازبزهکاریاطفال:………………………………………………………………….. 39

2-9-1-2-پیشگیریعمومیوپیشگیریاختصاصی:………………………………………………………. 39

2-9-1-3-پیشگیریانفعالی:………………………………………………………………………….. 40

2-9-1-4-پیشگیریفعال:……………………………………………………………………………. 40

2-9-1-5-مراحلپیشگیری:پیشگیریاولیه1 ،ثانویه 2،ثالث…………………………………………….. 40

2-9-1-5-1-پیشگیریاولیه(نخستین):………………………………………………………………. 40

2-9-1-5-2-پیشگیریثانویه(دومین):……………………………………………………………….. 40

2-9-1-5-3-پیشگیریثالث(سومین):………………………………………………………………… 41

2-9-2-پیشگیریجدید(انواعپیشگیریغیرکیفری)……………………………………………………… 41

2-9-2-1-پیشگیریوضعی(Hindelang) :…………………………………………………………. 41

2-9-2-2-پیشگیریوضعی:………………………………………………………………………….. 41

2-9-2-2-1-مفهومپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………. 42

2-9-2-2-2-خاستگاهپیشگیریوضعیازجرم:…………………………………………………………. 43

2-9-2-2-3-تعاریفمختلفازپیشگیریوضعی:………………………………………………………….. 44

تاریخچهپشگیریوضعیدرغرب:……………………………………………………………………….. 45

2-9-2-3-اهدافپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………….. 45

1-دشواریاناممکننمودنوقوعجرم:…………………………………………………………………….. 46

2-جلوگیریازپیدایشوتشدیدانگیزهمجرمانه:…………………………………………………………… 46

2-9-2-4-اصولکلپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………… 47

1-دخالتکردنازوضعیتهایپیشازبزهکاری:………………………………………………………………. 47

الف-وضعیتهایویژهیاموقعیتهایخطرناک:……………………………………………………………… 47

ب-وضعیتهایغیرویژه:………………………………………………………………………………… 48

ج-وضعیتهایبینابین:………………………………………………………………………………… 48

2-مصونسازانآماججرمازخطربزهدیدگی:……………………………………………………………… 48

2-10-تقسیمبندینوعدیگرپیشگیریجرم:…………………………………………………………….. 49

2-10-1-پیشگیریازمنظرزماناجرا……………………………………………………………………. 49

2-10-1-1-پیشگیریکوتاهمدت…………………………………………………………………….. 49

2-10-1-2-پیشگیریبلندمدت:……………………………………………………………………… 49

2-10-2-پیشگریکیفریوغیرکیفری:………………………………………………………………….. 50

2-10-2-1- پیشگیریکیفری:……………………………………………………………………….. 50

الف)پیشگیریقضائی:…………………………………………………………………………………. 50

ب)پیشگیریانتظامی:…………………………………………………………………………………. 50

ج)پیشگیریغیرکیفری:……………………………………………………………………………….. 51

2-11-تاریخچهپیشگیریازجرمدرجهان:………………………………………………………………. 51

2-11-1-تاریخچهپیشگیریازجرمدرایران:……………………………………………………………. 52

الف)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهیعلمیدرقبلازانقلاب:………………………… 52

ب)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرمراجعاجراییوقضاییدرقبلازانقلاب:……………………………. 53

ج)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهی-علمیدربعدازانقلاب:……………………….. 53

د)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرجوامعاجرایی-قضاییدربعدازانقلاب:……………………………. 53

2-11-2-پیشگیریدرقوانینجمهوریاسلامیایران:………………………………………………………. 54

2-11-2-1-قانوناساسی:……………………………………………………………………………. 54

2-11-2-2- قوانینعادی……………………………………………………………………………. 54

2-12-نظریهپیشگیریوضعی:………………………………………………………………………… 55

2-12-1- نظریهفضایقابلدفاع………………………………………………………………………… 56

تعریفCPTED :………………………………………………………………………………….. 57

پیشگیریازوقوعجرمازطریقطراحیمحیطیCPTED………………………………………………….. 57

استراتژیهایمحیطی(عناصروارکان) CPTEDدرپیشگیریازجرم:………………………………………. 58

1-سختترکردنهدف:…………………………………………………………………………………. 58

2-کنترلدسترسی…………………………………………………………………………………… 59

3-افزایشمراقبت:……………………………………………………………………………………. 59

2-3-15-1-1- نظریهمدلشیوهوسبکزندگی…………………………………………………………. 60

2-12-3-نظریهفعالیتروزانه(فعالیتجاری):……………………………………………………………. 60

نظریهفعالیت‌هایروزمرهومثلثاصلیجرم………………………………………………………………… 61

2-12-4-نظریهانتخابعقلانی…………………………………………………………………………. 62

برنامههایپیشهادیمدلپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………. 62

1-مراقبتازمحله……………………………………………………………………………………… 62

2-گشتزنیشهروندان:………………………………………………………………………………… 63

3-اطلاعرسانیوهشدارهاپلیسی:………………………………………………………………………. 63

نمودارشمار 2-1 اهمیتوضرورتمطالعهاجتماعیقتلرامیتواندرایننمودارملاحظهکرد……………………… 64

 

فصلسوم:

3-1- مقدمه :………………………………………………………………………………………. 66

3-2- روشتحقيق…………………………………………………………………………………… 66

3-3- جامعهآماري:…………………………………………………………………………………. 66

3-4- نمونهوروشنمونه‌گيري:……………………………………………………………………….. 67

3-4-1- حجمنمونه………………………………………………………………………………… 67

3-5- قلمروتحقيق:…………………………………………………………………………………. 67

3-5-1- قلمروموضوعي:…………………………………………………………………………….. 67

3-5-2- قلمروزماني:……………………………………………………………………………….. 67

3-5-3- قلمرومكاني:……………………………………………………………………………….. 67

3-6- شناساييمتغيرهايمستقلووابسته:………………………………………………………………. 68

3-6-1- متغيرمستقل: پيشگيريوضعي………………………………………………………………. 68

3-6-2- متغيروابسته:………………………………………………………………………………. 68

3-7- ابزارجمع‌آورياطلاعات…………………………………………………………………………. 68

3-8- رواييابزاراندازه‌گيري:………………………………………………………………………….. 69

3-9- اعتبارپرسشنامه (پايايي):……………………………………………………………………… 69

3-10- روشآماريتجزيهوتحليلاطلاعات………………………………………………………………. 70

 

فصلچهارم

مقدمه………………………………………………………………………………………………. 72

الف: يافته‌هايتوصيفي……………………………………………………………………………….. 72

4-1 توصيفخصوصياتجمعيتنمونه:…………………………………………………………………… 72

4-1-1- جنسيت…………………………………………………………………………………… 72

4-1-2- ميزانتحصيلات…………………………………………………………………………….. 73

4-1-3- طيفدرجاتييارتبهخدمتي…………………………………………………………………… 73

4-1-4- وضعيتشغلياحرفه………………………………………………………………………….. 74

4-1-5- سنواتخدمتي………………………………………………………………………………. 74

4-2- توصيفپاسخ‌هايدادهشدهبهسوالاتپرسشنامه. (پرسشنامهشماره1):……………………………… 75

4-2-1- توصيفپاسخجامعهنمونهبهسوالاولپرسشنامه (1):……………………………………………. 75

4-2-2- توصيفپاسخجامعهنمونهبهسوالدومپرسشنامه (1):…………………………………………… 76

4-2-3- توصيفپاسخجامعهنمونهبهسوالسومپرسشنامه (1):………………………………………….. 77

4-2-4- توصيفپاسخجامعهنمونهبهسوالچهارمپرسشنامه (1):………………………………………… 78

4-2-5- توصيفپاسخجامعهنمونهبهسوالپنجمپرسشنامه (1):…………………………………………. 79

4-3- توصيفپاسخ‌هايدادهشدهبهسوالاتپرسشنامهتكميلي:…………………………………………… 80

4-3-1- بررسيوضعيتسختنمودنارتكابجرمقتلعمددرشهركرمانشاه:…………………………………….. 80

4-3-2- بررسيوضعيتاجرايينمودنمواردافزايشخطربرايمجرمينقتلعمددرشهركرمانشاه………………….. 81

4-3-3- بررسيوضعيتكاهشمنافعمجرميندرشهركرمانشاه…………………………………………….. 82

4-3-4- بررسيوضعيتكاهشتحريكپذيريمجرمينقتلعمددرشهركرمانشاه:……………………………….. 83

4-3-5- بررسيوضعيتحذفبهانهمجرميندرارتكابقتل‌عمددرشهركرمانشاه………………………………. 84

4-4- نتايجاستنباطي:………………………………………………………………………………. 85

4-4-1- آماراستنباطي:…………………………………………………………………………….. 85

فرضيه‌هايتحقيق:……………………………………………………………………………………. 85

الف) فرضيهاصلي:…………………………………………………………………………………… 85

ب) فرضيهفرعي:……………………………………………………………………………………. 85

آزمونفرضيه‌هايتحقيق:………………………………………………………………………………. 86

4-2-2-1- آزمونفرضيه‌هايفرعي:……………………………………………………………………. 86

4-2-2-1- آزمونفرضيهاول:…………………………………………………………………………. 86

4-2-2-2- آزمونفرضيهدوم:………………………………………………………………………… 87

4-2-2-3- آزمونفرضيهسوم:………………………………………………………………………… 88

4-2-2-4- ازمونفرضيهچهارم:………………………………………………………………………. 88

4-2-2-5- آزمونفرضيهپنجم:………………………………………………………………………. 89

4-2-3- آزمونفرضيهاصلي………………………………………………………………………….. 90

 

فصلپنجم:

5-1- خلاصهتحقیق………………………………………………………………………………… 94

5-2- نتیجهگیریازارزیابیفرضیاتتحقیق:………………………………………………………………. 95

5-2-1- نتایجتوصیفی……………………………………………………………………………… 95

5-2-2- نتایجاستنباطی:……………………………………………………………………………. 97

5-3- بحثوتحلیلیافتهها:…………………………………………………………………………….. 97

پیشنهادها:………………………………………………………………………………………….. 99

فهرستمنابع……………………………………………………………………………………….. 100

 


 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                   صفحه

 

جدول (4-1-1) توزيعفراوانيودرصدپاسخگويانبرحسبجنسيتآنها………………………………………. 72

جدول (4-1-3) توزيعفراوانيودرصدپاسخگويانبرحسبطيفدرجاتييارتبهخدمتيآنها……………………… 73

جدول (4-1-4) توزيعافراوانيودرصدپاسخگويانبرحسبشغلياحرفهآنان…………………………………. 74

جدول (4-1-5) توزيعفراوانيودرصدپاسخگويانبرحسبسنواتخدمتيآنها…………………………………. 74

جدول (4-2-1) درصدفراوانيگزينه‌هايانتخابيسوالاتمربوطبهمؤلفهافزايشتلاشوزحمتارتكابجرمقتل……… 75

جدول (4-2-2) درصدفراوانيگزينه‌هايانتخابيسوالاتمربوطبهمؤلفهافزايشخطرهايقابلپيش‌بينيجرم………. 76

جدول 4-2-3-درصدفراوانيگزينه‌هايانتخابيسوالاتمربوطبهمؤلفكاهشمنافعقابلپيش‌بينياعمال

خشونت‌آميزبهويژهقتلعمد…………………………………………………………………………… 77

جدول 4-2-4- درصدفراوانيگزينه‌هايانتخابيسوالاتمربوطبهمؤلفهكاهشتحريكمجرمان…………………. 78

جدول 4-2-5- درصدفراوانيگزينه‌هايانتخابيسوالاتمربوطبهمؤلفهحذفبهانه‌هايموجوددرارتكابقتلعمد…… 79

جدول 4-3-1- درصدفراوانيگزينه‌هايانتخابيمواردموثردرسختنمودنارتكابجرمقتلعمددرشهركرمانشاه…… 80

جدول 4-3-2- درصدفراوانيگزينه‌هايانتخابيمواردمؤثردرافزايشخطربرايمجرمينقتلعمددرشهركرمانشاه…. 81

جدول 4-3-3 درصدفراوانيوضعيتكاهشمنافعمجرميندرارتكابقتلعمددرشهركرمانشاه………………….. 82

جدول 4-3-4: درصدفراوانيگزينه‌هايانتخابيسئوالاتكاهشتحريكپذيريمجرميندرشهركرمانشاه…………… 83

جدول 4-3-5- درصدفراوانيگزينه‌هايانتخابيوضعيتموجودمواردمؤثردرحذفبهانهمجرمين……………… 84

جدولشماره (4-2-2-1) آمارتوصيفيوآزمونآماريتأثيرراهكارهاوتدابيركاهشمنافعدركاهشوقوعقتلعمد…… 86

جدولشماره 4-2-2-2: آ‌مارتوصيفيوآزمونآماريتأثيرراهكارهاوتدابيرافزايشخطربرايمجرميندركاهشوقوعقتل 87

جدول 4-2-2-3- آمارتوصيفيوآزمونآماريتأثيرراهكاريوتدابيرافزايشتلاشوزحمتبرايمجرميندركاهشوقوعقتلعمد    88

جدول 4-2-2-4- آمارتوصيفيوآزمونآماريتأثيرراهكارهاوتدابيرحذفبهانهبرايمجرميندرپيشگيريازوقوعقتلعمد. 89

جدول 4-2-2-5- آمارتوصيفيوآزمونآماريتأثيرراهكارهاوتدابيركاهشتحريك‌پذيريدركاهشوقوعقتلعمد….. 89

جدول 4-2-3-1- آزمونفريدمنجهتدسته‌بنديوضعيتموجودعواملمؤثربركاهشوقوعقتلعمد……………… 91

اولویتبندیعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمدازدیدگاهپاسخگویان…………………………………………… 91

جدول 4-21 آزمونفریدمنجهتاولویتبندیعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمدازدیدگاهپاسخگویان…………….. 91
چكيده
هدف از تهيه اين پژوهش بررسي تأثير مولفه‌هاي پيشگيري وضعي بر وقوع قتل درشهر كرمانشاه مي‌باشد چرا كه قتل عمد در هر جامعه‌اي هميشه بعنوان يكي از مسائل اجتماعي و انتظامي مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات‌ مالي و جاني فراواني بوده و بيشترين توان پليس و دستگاه‌هاي مرتبط در برخورد و جلوگيري از اين معضل اجتماعي را به خود اختصاص داده می باشد لذا اهميت اين امر موجب گردید موضوع اين پژوهش را بررسي تأثير و پيشگيري وضعي بر وقوع قتل عمد قرار دهيم. جهت تدوين چارچوب نظري تحقيق ضمن مطالعه پژوهش‌هاي داخلي مرتبط با موضوع از تجارب و نظريات پژوهشگران برجسته خارجي نيز بهره گیری گردید، جامعه‌ آماري اين پژوهش به دو بخش كارشناسان انتظامي و كارشناسان حقوقي تقسیم شده‌اند كه شامل 30 نفر از كارشناسان انتظامي و 30 نفر از وكلاي پايه يك و اساتيد و مشاوران حقوقي مي‌گردد كه از طريق روش نمونه‌گيري ساده انتخاب گرديدند. روش تحقيق مورد بهره گیری در اين پژوهش پيمايشي و توصيفي بود كه ازطريق توزيع پرسشنامه كه شامل دو پرسشنامه شماره يك (وضعيت مطلوب) و پرسشنامه تكميلي (وضعيت موجود) اطلاعات لازم در جهت آزمون فرضيه‌ها جمع‌آوري و در قالب آمار تحليلي و به دو صورت آمار توصيفي و استنباطي و از طريق الگوهاي آماري مناسب، فرضيه‌هاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفته‌اند كه از آزمون پارامتر يك T تك نمونه‌اي و فريدمن بهره گرفته گردید كه در نهايت تمامي فرضيه‌هاي پژوهش به نوعي مورد تأييد جامعه آماري قرار گرفت و براساس آزمون فريدمن بين اولويت‌بندي مولفه‌هاي پيش‌گيري وضعي در وضعيت مطلوب و وضعيت موجود شهر كرمانشاه اختلاف هست.

 

مقدمه

وقوع قتل سابقه ای به قدمت حیات آدمی دارد، از هنگامی که آدم و حوا به سبب ارتکاب امر نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خویش را به قتل رساند، پدیده قتل نیز چهره نمود. به همین سبب می توان اولین جرم واقعی در تاریخ زندگی بشر را قتل عمد تلقی نمود.

از زمان قتل هابیل به دست برادرش، این اقدام مجرمانه به رغم تنفر و انزجازی که افراد بشر نسبت به وقوع آن داشته اند، همواره ادامه یافته می باشد. به گونه ای که هیچ جامعه ای را نمی توان پیدا نمود که در آن جرم قتل به وقوع نپیوندد. جامعه ما نیز در زمره جوامعی می باشد که در طول تاریخ با پدیده قتل روبرو بوده می باشد.

پدیده قتل ، آثار و تبعات روانی و اجتماعی متعددی در پی دارد ، به همین سبب قانونگذار با بهره گیری از سازمانها و نهادهای مختلف و همچنین با تصویب قوانین مختلف کوشش داشته می باشد تا مانع از وقوع آن شوند در اکثر کشورهای دنیا مانند ایران، از قتل به  عنوان مهتمرین جرایم از حیث روانی و اجتماعی نگریسته می گردد. قبح قتل نفس از منظر قرآن کریم نیز تا به اینجا می باشد که خدای عزوجل در آیه 32 سوره مبارکه مائده تاکید فرموده می باشد:« من قتل نفس به غیر نفس او فساد فی 51 الارض فکا نمی قتل الناس جمیعا» یعنی کسی که در روی زمین کسی را به ناحق بکشد گویی همه انسانها را کشته می باشد. با عنایت به اهمیت این پدیده نابهنجار اولین واکنشی که جوامع بشری در برخورد با این پدیده به آن دست زده اندمبارزه سرکوبگرانه با آن بود که مدتها به عنوان تنها روش مبارزه علیه جرم تلقی می گردید. (اظهار ، 1387).

توسل به کیفر و مجازات های صعب و سخت از مشخصات دیرینه سیاست کیفری جوامع برای ایجادرعب و وحشت در افرار مستعد بزهکاری و جلوگیری از ارتکاب جرم می باشند. اما عدم موفقیت این رویه کیفری در مقابله با این پدیده شوم بدلیل تنوع و گوناگونی وقوع آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد لذا امروزه برای جلوگیری از وقوع پدیده قتل بایستی تأثیر اساسی برای مبحث پیشگیری قائل گردید و در خصوص پیشگیری از جرایم می توان به ناتوانی مجازات ها و کیفرهای مختلف در جلوگیری از ارتکاب جرایم و کاهش آنها تصریح نمود. ( میر محمد صادقی، 1382)

لذا بهره گیری از پیشگیری غیر کیفری نیز امری غیر قابل اجتناب و ضروری می باشد. پیشگیری غیر کیفری درمان ریشه ای قبل از وقوع جرم می باشد. پیشگیری وضعی و اجتماعی به عنوان زیر مجموعه های این نوع از پیشگیری مورد توجه قرار خواهند گرفت. پیشگیری وضعی در صدد می باشد با کاستن از موقعیت و امکان ارتکاب جرم، کاری کند که قربانیان بالقوه کمتر در معرض رفتار مجرمانه یا ضد اجتماعی قرار گیرند. در این روش، کنترل و ابتکار برای پیشگیری جانشین برخورد کیفری و مجازات و یا انفعالمی گردد، در واقع هدف جرم مورد طرفداری قرار گرفته و از پیشرفت مراحل ارتکاب جرم جلوگیری می گردد. پس با عنایت به اینکه تحول جوامع و پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، تبعاً پیچیدگی جنبه های تحلیلی قتل ها را در پی داشته می باشد. وجود قتل های سیاسی، قتل های اقتصادی ، قتل های عشقی و ناموسی و امثال اینها باعث شده می باشد که مطالعه قتل عمدی و احکام و مسائل مربوط به آن مورد توجه ویژه قرار گیرد و اهمیت موضوع پیشگیری نسبت به دوران گذشته چندین برابر گردد لذا با عنایت به اهمیت این موضوع این طرح تحقیقاتی با تکیه بر تأثیر پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه که به نوعی گرفتار این پدیده شوم می باشد پرداخته می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 113

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان