متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد بندرعباس

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته: حسابداري (M.A)

                                                  

عنوان:

انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کارمطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

استاد راهنما:

دکتر محمدحسين رنجبر

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

   عنوان                                                                                                         صفحه

 

چكيده. 1

فصل اول: كليات تحقيق

1ـ1ـ مقدمه. 3

1ـ2ـ بيان مساله. 4

1ـ3ـ اهميت و ضرورت تحقيق.. 5

1ـ4ـ اهداف تحقيق.. 6

1ـ4ـ1ـ هدف کلي.. 6

1ـ4ـ2ـ اهداف ويژه 6

1ـ4ـ3ـ هدف کاربردي.. 6

1ـ5ـ فرضيه ها  و سوال تحقيق.. 7

1ـ5ـ1ـ سوالات تحقيق.. 7

1ـ5ـ2ـ فرضيه ها 7

1ـ6ـ قلمرو تحقيق.. 7

1ـ6ـ1ـ قلمرو موضوعي تحقيق.. 7

1ـ6ـ2ـ قلمرو مکاني تحقيق.. 8

1ـ6ـ3ـ قلمرو زماني تحقيق.. 8

1ـ7ـ تعريف متغير هاي تحقيق.. 8

فصل دوم : مروي برتحقيقات انجام شده

2ـ1ـ مقدمه. 10

2ـ2ـ سيستم حسابداري در ايران. 11

2ـ3ـ بازار سرمايه نوپاي ايران. 12

2ـ4ـ نسبت هاي مالي.. 12

الف) نسبت هاي نقدينگي.. 13

ب) نسبت هاي فعاليت(کارايي) 14

ج) نسبت هاي اهرمي(بافت مالي) 14

د) نسبت هاي سودآوري.. 14

2ـ5ـ شاخص هاي مالي ارزيابي عملکرد شرکت… 17

2ـ5ـ1ـ روش هايي که در آنها از اطلاعات حسابداري براي ارزيابي عملکرد بهره گیری مي گردد. 17

2ـ5ـ2ـ روش هايي که ترکيبي از اطلا عات حسابداري و بازار را براي ارزيابي عملکرد و… 17

2ـ5ـ3ـ نسبت هايي که با بهره گیری از داده هاي مديريت مالي مورد بهره گیری قرار مي گيرند و… 18

2ـ5ـ4ـ نسبت هايي که علي رغم بهره گیری از اطلاعات حسابداري ، معيارهاي اقتصادي و… 20

2ـ6ـ صورت هاي مالي و نسبت هاي مالي.. 20

2ـ6ـ1ـ تجزيه و تحليل صورتهاي مالي.. 21

2ـ7ـ عوامل موثر بر گزارشگري مالي به موقع. 22

الف: اندازه شرکت… 23

ب) نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام. 24

ج) سودآوري.. 24

د) نوع اظهار نظر حسابرسي.. 25

2ـ8ـ حسابرسي در گزارشگري مالي به هنگام. 25

2ـ9ـ زنجيره تامين گزارشگري مالي.. 26

2ـ10ـ کيفيت گزارشگري مالي.. 27

2ـ11ـ هدف حسابداري و گزارشگري مالي.. 28

2ـ11ـ1ـ گزارشهاي مالي تعهدي.. 28

2ـ12ـ گزارش حسابرسي.. 29

2ـ13ـ كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري.. 30

2ـ14ـ کيفيت اطلاعات مالي.. 32

2ـ15ـ الگو. 32

2ـ15ـ1ـ ويژگيهاي يك الگوي خوب… 33

2ـ16ـ ماشين بردار پشتيبان. 33

2ـ17ـ بحران. 36

2ـ17ـ1ـ مديريت بحران. 36

2ـ18ـ تداوم کسب و کار و مديريت بحران. 37

2ـ18ـ1ـ آناليز وابستگي کسب و کار. 38

2ـ18ـ2ـ ارزيابي مخاطرات کسب و کار. 38

2ـ18ـ3ـ طراحي و تدوين استراتژي هاي تداوم. 39

2ـ18ـ4ـ پياده سازي طرح هاي تداوم. 39

2ـ18ـ5ـ آزمايش، آموزش و نگهداري.. 40

2ـ19ـ پياده سازي سيستم مديريت تداوم کسب و کار. 40

2ـ20ـ بحران مالي در سطح شركت… 42

2ـ21ـ انواع بحران هاي مالي.. 43

2ـ22ـ تاثيرات عمومي بحران مالي.. 44

2ـ22ـ1ـ تاثير بر موسسات مالي.. 44

2ـ23ـ بحران نقدينگي.. 45

2ـ24ـ پيشينه. 46

تحقيقات داخلي.. 46

تحقيقات خارجي.. 49

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

3ـ1ـ  مقدمه. 54

3ـ2ـ  نوع پژوهش… 54

3ـ3ـ فرضيه هاي تحقيق.. 55

3ـ4ـ قلمرو تحقيق.. 56

3ـ5ـ جـامـعه آمـاري و حجم نمونه. 56

3ـ6ـ نحوه جمع آوري اطلاعات… 57

3ـ7ـ  تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق.. 57

3ـ8ـ روش تجزيه و تحليل اطلاعات (آزمون فرضيه ها) 59

3ـ8ـ1ـ برازش الگو با بهره گیری از روش رگرسيون لجستيک… 60

فصل چهارم : تجزيه وتحليل وبيان نتايج حاصل از تحقيق

4ـ1ـ مقدمه. 68

4ـ2ـ آمار توصيفي.. 68

4ـ3ـ آمار استنباطي.. 69

4ـ3ـ1ـ مقايسه ميانگين متغيرهاي مستقل الگو. 69

4ـ3ـ2ـ برازش الگوي تحقيق براساس داده هاي استخراج شده 70

4ـ3ـ2ـ 1ـ برازش الگوي تحقيق به روش اينتر. 71

4ـ3ـ2ـ2ـ برازش الگوي تحقيق به روش پيش رونده 73

4ـ3ـ2ـ3ـ برازش الگوي تحقيق به روش پس رونده 76

4ـ 3ـ3ـ گزينش الگوي مناسب با بهره گیری از رگرسيون لجستيک جهت برازش مدل. 80

4ـ3ـ3ـ1ـ معني داري و نکويي برازش مدل. 80

4ـ4ـ بررسي فرضیه های تحقيق.. 81

فصل پنجم : بحث وتفسير ونتيجه گيري وجمع بندي

5ـ1ـ اختصار فصول. 84

5ـ2ـ يافته هاي پژوهش… 85

5ـ3ـ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 86

5ـ4ـ پيشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش.. 86

منابع ومآخذ

منابع فارسی 89

منابع غیر فارسی 92

چکیده انگلیسی 95

                                              

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول (2ـ1) جدول مفروضات و اهداف ديدگاه ها 16

جدول (4ـ1) آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق.. 67

جدول (4ـ2) نتايج حاصل از آزمون برابري ميانگين ها 69

جدول (4ـ3) متغيرهاي مستقل تحقيق.. 70

جدول (4ـ4) نتايج حاصل از برآورد مدل به روش اينتر. 71

جدول (4ـ5) نتايج حاصل از برآورد مدل به روش پيش رونده 74

جدول (4ـ6) نتايج حاصل از برآورد مدل به روش پس رونده 76

جدول (4ـ7) نتايج حاصل از نيکويي برازش مدل. 80

                                             

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودار(2ـ1) چهارچوب طبقه بندي نسبت هاي مالي به همراه يکديگر. 15

نمودار (2ـ2) خط بازار سرمايه. 19

نمودار شماره (2ـ3) ارتباط كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري.. 31

نمودار (2ـ4) فرايند مدل SVM… 35

نمودار(2ـ5) اهداف مديريت تداوم کسب وکار در سازمان. 41

 

چکيده:

هدف پژوهش انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار(مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار) مي باشد. روش تحقيق توصيفي و جامعه آماري اين تحقيق، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سالهاي 1386 الي 1389 مي باشد.نمونه آماري تحقيق شامل 120 شرکت و داده هاي مورد نظر از نرم افزارهاي مختلف مانند ره آورد نوين استخراج گرديد. براي تجزيه و تحليل استنباطي داده ها از روش رگرسيون لجستيک بهره گیری شده می باشد. و آزمون فرضيات  با بهره گیری از نرم افزار spss و سه مدل تحقيق به روش اينتر، پيش رونده و پس رونده به داده ها برازش يافته می باشد. با بررسي معني داري ضرايب به کمک آماره والد در سطح 95 درصد، متغيرهاي معني دار در هر سه مدل مشخص گرديد. جهت گزينش الگوي مناسب، مدل مورد نظر از طريق آماره هاي نيکويي برازش و صحت پيش بيني کنندگي انتخاب گرديد. نتايج نشان مي دهد که از بين سه مدل برازش يافته، مدل برازش يافته به روش پيش رونده از قدرت پيش بيني کنندگي بيشتري نسبت به دو مدل ديگر برخوردار مي باشد.

 

کليد واژه ها: نسبت هاي مالي، پيش بيني، بحران کسب و کار، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

در حال حاضر، بنگاه هاي اقتصادي در محيطي بسيار متغير و رقابتي فعاليت مي کنند. واکنش سريع و درست درمقابل شرايط بسيار متغيربازار، در موقعيت بنگاه ها تأثیر بسزايي دارد. با توسعه بازارهاي پولي و مالي و متعاقب آن، حاکم شدن وضعيت رقابتي، بسياري از شرکت ها ورشکسته از گردونه رقابت خارج مي شوند. اين امر موجبات نگراني صاحبان سرمايه را فراهم نموده، براي اينکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمايه خود جلوگيري کنند، به دنبال روش هايي هستند که بحران مالي شرکت ها را پيش بيني کنند(پورحيدري، کوپائي حاجي،1389). امروزه يكي از مهمترين خطراتي كه بسياري از واحدهاي تجاري را تهديد مي نمايد صرفنظر از اندازه و ماهيت فعاليت آنها ناتواني در پرداخت تعهدات مي باشد. شواهد موجود نشان مي دهد كه در سه دهه گذشته، نرخ ورشكستگي شركتها در مقايسه با دهه هاي قبل رشد چشمگيري داشته می باشد(وانگ و لي[1]، 2007 ). بررسي اجمالي وضعيت مالي شركتهاي ايراني نيز آشكار مي سازد كه در بين شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركت هايي وجود دارند كه از مشكلات مالي و عملياتي متعددي رنج مي برند و از نظر عملياتي، تامين نقدينگي و سرمايه درگردش دچار بحران مي باشند اما كماكان به فعاليت خود ادامه داده و منابع جامعه را مصرف مي نمايند. مساله اصلي اين می باشد كه چرا منابعي كه مي توانست در فرصتهاي سودآور و ارزش آفرين سرمايه گذاري گردد، توسط اين شركتها به هدر رفته و منجر به كاهش منافع جامعه مي گردد؟

تجزيه و تحليل صورت هاي مالي اغلب با به كارگيري نسبت هاي مالي كه بر پايه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زيان، و صورت جريان وجوه نقد تهيه شده اند، آغاز مي گردد. نسبت هاي مالي نشان دهنده قدرت يا ضعف شركت ها در مقايسه با ساير شركت هاي همان صنعت، شركت هاي پيشرو و عملكرد سال گذشته همان شركت، هستند(مالهوترا[2]، 2008). مشكل اصلي كه به تحليل نسبتي صورت هاي مالي وارد مي گردد اين موضوع می باشد كه هر يك از نسبت هاي مالي يك بعد از عملكرد مالي سازمان را ارزيابي مي كند به گونه اي كه دسته اي از آنها توانايي نقدينگي، گروهي توانايي سودآوري، بخشي ديگر توانايي رشد و بالاخره گروه آخر شيوه عمليات سازمان را ارزيابي مي كند(خواجوي و همکاران، 1389).

بحران مالي و بحران کسب و کار و نهايتاً ورشکستگي واحدهاي اقتصادي مي تواند زيان هاي هنگفتي را در سطح خرد و کلان وارد نمايند. در سطح کلان، بحران مالي شرکت ها سبب کاهش توليد ناخالص داخلي، افزايش بيکاري،  اتلاف منابع کشور و نظاير آن گردد. در سطح خرد نيز ذي نفعان و بنگاه هاي اقتصادي، نظير سهامداران، سرمايه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مديران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه و مشتريان متحمل زيان مي شوند و خسارت قابل توجهي مي تواند به اين گروه ها وارد گردد. در نتيجه، به مقصود اجتناب از زيان هاي هنگفتي که به واسطه بحران هاي مالي و بحران کسب و کار پديد مي آيد لازم می باشد مطالعه اي در اين زمينه صورت گيرد و بهترين نسبت هاي مالي را جهت پيش بيني بحران کسب و کار در شرکت ها انتخاب گردد.

[1]. Wang, Z. and Li

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

[2] . Malhotra

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 114

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان 14700

Bottom of Form

Top of Form

 

***

و به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.