پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

گرایش حسابداری

عنوان

مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما

دکتر محمد حسن‌زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده: 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1-1- مقدمه 2

1-2- تشریح و اظهار موضوع. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. 5

1-4- سوالات پژوهش. 5

1-5- اهداف پژوهش. 6

1-6- فرضیه های پژوهش. 6

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 6

1-8- متغیرهای مورد مطالعه. 7

1-9- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق. 8

1-10- بهره گیری کنندگان از پژوهش. 9

1-11- ساختار کلی پژوهش. 9

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

2-1- ادبیات پژوهش. 10

2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. 11

2-2-1- حاکمیت شرکتی. 11

2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. 13

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی. 15

2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 17

2-4-1- نظریه نمایندگی. 18

2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. 19

2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی. 21

2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران. 24

2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 26

2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 26

2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی. 27

2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادي در حاكميت شركتي. 30

2-5-4- تأثیر نظارتی سرمایه گذاران نهادی. 31

2-5-5- سرمايه‌گذاران نهادي و افشاي اطلاعات.. 32

2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن. 33

2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن. 34

2-6-1- تعريف ورشكستگي (درماندگی) 35

2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی. 38

2-3-2-1- منشأء تاريخي قانون ورشكستگي. 38

2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران. 39

2-3-2-3- بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها 45

2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی. 46

2-6-1-3- تئوري های ‌ ورشكستگي. 49

2-6-1-4- تئوري جديد ورشكستگي. 51

2-6-1-5- دلايل ورشكستگي. 53

2-6-1-5-1- علت های ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 54

2-6-1-5-2-  علت های ورشکستگی از دیدگاه جونا آيابئي. 57

2-6-1-5-3- مدل دي كين. 60

2-6-1-5-4- مدل اسپرينگيت.. 60

2-6-1-5-5- مدل اوهلسون. 61

2-6-1-5-6- مدل تافلر. 61

2-6-1-5-7-  مدل زميجوسكي. 62

2-6-1-5-8- مدل فالمر. 62

2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار 63

2-6-1-5-10- مدل گرايس… 63

2-6-1-5-11- مدل زاوگين. 64

2-6-1-5-12- مدل فيلوسوفو. 66

2-7- پیشینه پژوهش. 67

2-7-1- پژوهشهای خارجی. 67

2-7-2- پژوهشهای داخلی. 71

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- مقدمه 76

3-2- روش پژوهش. 77

3-2-1- قلمرو پژوهش. 78

3-2-1-1- قلمرو موضوعی. 78

3-2-1-2- قلمرو زمانی پژوهش. 78

3-2-1-3- قلمرو مکانی پژوهش. 78

3-3- فرضیه های پژوهش: 78

3-3-1- تبديل فرضيه‌هاي پژوهشي به آماري. 79

3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها 81

3-5- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 82

3-6- آزمون پیش فرض بهره گیری از مدل رگرسیون. 84

3-7- اختصار فصل. 85

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه 86

4- 2- توصيف نمونه آماري. 87

4-3- آزمون فرضيه اول (مدل اول): 88

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-3-1- آزمون F ليمر مدل رگرسيون چندمتغيره 88

4-3-2- آزمون هاسمن مدل رگرسيون چندمتغيره 90

4-3-3- تخمين مدل. 90

4-3-4- آزمون عدم وجود خودهمبستگي. 91

4-3-5- آزمون رمزي. 92

4-3-6- برازش مدل. 93

4-5- اختصار‌ فصل. 93

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه 95

5- 2- اختصار مبانی نظری در این خصوص… 96

5- 3- اختصار نتایج آزمون داده ها 97

5-4- نتیجه گیری: 99

5-5- محدودیت های محقق: 101

5-6- پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش. 102

5-6-1- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 103

منابع. 104

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….111

چکیده:

با در نظر داشتن اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شركتي براي فراهم آوردن امكان كنترل و ايجاد توازن بين منافع مديران و سهامداران و در نتيجه كاهش تضاد نمايندگي ايجاد مي گردد،  شركت هايي كه كيفيت نظام حاکمیت شركتي بهتري دارند، بايد كمتر با مشكل تضاد نمايندگي روبرو باشند. از اين رودر این پژوهش، در پی شناسایی عوامل موثر نظام راهبري شركت (به ويژه مالكيت نهادي) در پيشگيري از درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودیم. جامعه آماري پژوهش، شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1391 (شش سال) می باشد که شرایط لازم را داشته باشد. بنا به محدودیت های تعریف شده در پژوهش شرکت های حائز شرایط 98 شرکت در قالب 588 نظاره جمع آوری گردید. در حضور سه متغیر مستقل (درصد سهامدارن نهادی، درصد مدیران غیر موظف و نوع حسابرس)  در ارتباط با درماندگی مالی شرکت ها، به این نتیجه می رسیم که فقط سهامداران نهادی هستند که با درماندگی مالی ارتباط دارند. البته نوع ارتباط متغیر مستقیم بوده و بدین معنی می باشد که با افزایش درصد سهامداران نهادی درماندگی مالی شرکت کاهش می یابد. اما در خصوص دو متغیر مستقل دیگر به ترتیب سطح معنی داری 1/0 و 3/0 بیانگر رد فرضیه شده و هیچگونه ارتباط معنی داری بین درصد مديران غيرمؤظف در هيأت مديره و نوع حسابرس با پيشگيري از درماندگي مالي وجود ندارد. با در نظر داشتن نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد با در نظر داشتن دیدگاه مالکیت بخش نهادی در ایران و با در نظر داشتن سو بهره گیری های صورت گرفته در این بخش، ضرورت می یابد که درصد سهامدارن نهادی در ساختار مالکیتی شرکت ها کاهش یابد. زیرا که تعاریف ما در ایران از مالکیت نهادی با تعاریف مسطلح آن در خارج از کشور متفاوت می باشد. در ایران این بخش در اختیار رجل سیاسی و جناح های برنده در انتخابات می باشد و در هر انتخابات از شرکتها و سود های آن در جهت امیال خود بهره می برند و بر خلاف تعاریف سهامدارن نهادی در خارج از کشور دیدگاه سهامدارن نهادی در ایران بر خلاف تعاریف علمی آن که این گروه را به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای نسبت به رویدادهای مالی شرکت ها و بازار سرمایه معرفی کرده اند، بیشتر سهامدارن با نفوذ بالا در ساختار حاکمیتی کشور می بینیم.

کلید واژه: بازدارندگی، مکانیزم حاکمیت شرکتی، درماندگی مالی، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

تشکیل شرکت با مسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تاثیر قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردیدکه مالکان شرکت‌ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی «مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مساله «نمایندگی» می گردد. در این مساله، تضاد بین حداکثر رساندن منافع به کارگماران و کارگزاران، مفروض می باشد. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند (قالیباف اصل،1387، 12).

برای حصول اطمینان از ایفای مسولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی پیش روی عموم و افراد ذینفع بایستی نظارت و مراقبت کافی به اقدام آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازوکارهای مناسبی می باشد. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت می باشد و لذا به مقصود دستیابی به این هدف، بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. پس، مطالعه ارتباط ی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر بهره گیری گنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظر می‌رسد(نمازی،1387،44).

سرمايه گذاران نهادي، بازيگران اصلي بازارهاي مالي هستند.از آنجا كه نفوذ آنها در حاكميت شركتي در پي سياستهاي خصوصي سازي پذيرفته شده به وسيله كشورهاي مختلف افزايش يافته می باشد، مي توان به اين نتيجه رسيد كه سرمايه گذاران نهادي در بسياري از سامانه هاي حاكميت شركتي اهميت زيادي دارند مالكان نهادي در نظارت شركتها بر حقوق صاحبان سهام نگهداري شده توسط آنها تأثیر كليدي دارند. مالكان (سهامداران) شركت، حقوق متفاوتي دارند؛ مانند اين حقوق انتخاب هيات مديره می باشد كه به عنوان نماينده براي نظارت بر عملكرد مديران شركت فعاليت مي كنند.از سوي ديگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به ساير سهامداران تأثیر قابل ملاحظه اي دارند. آنها مي توانند اطلاعات خصوصي از مديريت كسب كنند و اطلاعات را به ديگران انتقال دهند.(نجار و تیلور،14,2008)

از طرف دیگر عدم اطمينان يكي از دغدغه هاي بشر مي باشد. معمولاً پيش بيني و آگاهي از آينده مورد توجه سرمايه گذاران می باشد . دانش حسابداري تهيه اطلاعات سودمند براي تصميم گيري اقتصادي را هدف اصلي خود قرار داده می باشد. طي 40 سال اخير پيش بيني ورشكستگي به يكي از موضوعات عمده پژوهشي در ادبيات مالي تبديل شده می باشد . تعدادي از پژوهشگران کوشش كرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تكنيك هاي آماري، بهترين مدل هاي پيش بيني ورشكستگي را با در نظر داشتن محيط هاي اقتصادي و مالي مختلف كشف كنند(قديري مقدم و همکاران ، 1388 ، 12).

توانايي پيش بيني ورشكستگي مالي و تجاري، هم از ديدگاه سرمايه گذار خصوصي و هم از ديدگاه اجتماعي، از آنجا كه نشانه آشكاري از تخصيص نادرست منابع می باشد، حائز اهميت می باشد. هشدار اوليه از احتمال ورشكستگي، مديريت و سرمايه گذاران را قادر مي سازد تا دست به اقدام پيش گيرانه بزنند و فرصت هاي مطلوب سرمايه گذاري را از فرصت­هاي نامطلوب تشخيص دهند(رهنماي رودپشتي و همكاران، 1388 ،42).

اهميت ورشكستگي در آن می باشد كه عوارض و آثار منفي آن، تنها شامل تاجر يا شركت ورشكسته نمي گردد بلكه بسته به وسعت دامنه فعاليت تاجر يا شركت تجارتي، اشخاص ثالث ، طلبكاران و طرفهاي معامله با تاجر يا شركت نيز از آن متضرّر مي شوندرا دارد و گاه، در صورت گستردگي فعاليت شركت، به ديگر و بيكار شدن كارگران و كارمندان آنها نيز مي انجامد و براي اقتصاد پيامدهاي ناگواري خواهد داشت . مطالعات  گذشته حکایت ازآن دارد که  حاکمیت شرکتی قوی به مدیریت بهتر سازمان و یا شرکت می انجامد  پس  بین حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی ارتباط ای قابل ترسیم می باشد .به عبارت دیگرنظام راهبری شرکت­ها اهداف گروه­های مختلف در شرکت را با هم همسو کرده و کوشش در پیش­گیری از درماندگی مالی شرکت­ها و ایجاد ارزش برای شرکت دارد. در واقع می­توان گفت که مکانیزم­های حاکمیت شرکتی ابزاری می باشد در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتبار­دهندگان پیش روی نوسان­ها وبحران­های مالی. در این پژوهش کوشش بر آن می باشد که میزان تاثیر این مکانیزم­ها در جلوگیری از درماندگی مالی شرکت­ها مطالعه گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :122

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان 14700