پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامي
 واحدگرمي

پایان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حسابداری

عنوان

مطالعه تاثير ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل 

استاد راهنما

دکتر عظیم اصلانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده 1

 

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 2

1-2- اظهار مساله 3

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش. 3

1-4-اهداف پژوهش. 4

1-5-سؤالات و فرضيه‏هاي پژوهش. 4

1-6-فرضیه های پژوهش. 4

1-7- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش. 4

1-7-1) تعریف واژگان و اصطلاحات متغیرهای پژوهش. 6

1-8- قلمرو موضوعی پژوهش. 7

1-8-1- قلمرو زمانی پژوهش. 7

1-8-2-  قلمرو مکانی پژوهش. 7

1-9-ساختار کلی پژوهش. 7

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه: 8

2-2- کمیته نظارت جهانی بال 9

2-3- ریسک و مفاهیم مربوط به آن. 12

2-3-1- ظهور بحث ريسكهاي بانكي. 13

2-3-2- انواع ريسک در صنعت بانکداري. 13

2-3-2-1- ريسك‌هاي برون سازماني. 13

2-3-2-2- ريسك‌هاي درون سازماني. 15

2-2-3- ویژگی های داریی‌های نقد شونده در بانک‌ها 23

2-2-4- مدیریت نقدینگی و رویه های موثر در مدیریت نقدینگی از دیدگاه بازل. 24

2-2-5- ابزار‌هاي مديريت نقدينگي در بانكداري سنّتي. 26

2-3- درماندگی. 28

2-3-1- تعريف ورشكستگي و مفاهیم مرتبط با آن. 28

2-3-2- بررسي قانون ورشكستگي ايران. 29

2-3-3- بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها 32

2-3-4- دلايل ورشكستگي. 33

2-3-4-1- علت های ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 33

2-3-4-2- علت های ورشکستگی از دیدگاه جونا آيابئي. 36

2-3-5- مراحل و روش های پیش بینی ورشکستگی و انواع مدلهای ورشکستگی. 36

2-3-5-1- مراحل ورشكستگي. 36

2-3-5-2- روش هاي پيش بيني ورشكستگي. 37

2-3-5-2- انواع مدلهاي پيش بيني ورشكستگي. 43

2-3-5-2-أ-مدل ويليام بيور. 44

2-3-5-2-ب-مدل آلتمن. 44

2-3-5-2-ج- مدل اسپرينگيت.. 45

2-3-5-2-د-  مدل اوهلسون. 45

2-3-5-2-ه- مدل فولمر. 46

2-3-5-2-و-مدل زميجوسكي. 46

2-3-5-2-ز-مدل سی اسکوار. 47

2-3-6- تحلیل وضعیت بانک ها و علل ورشکستگی آن ها 47

2-4- پیشینه پژوهش. 49

2-4-1- مطالعات  خارجی. 49

2-4-2-  تحقیقات داخلی. 52

 

فصل سوم:روش شناسي

3-1- مقدمه 55

3-2- فرضيه‌هاي تحقيق. 56

3-3- تبديل فرضيه هاي پژوهشي به آماري. 56

3-4-روش پژوهش.. 57

3-4-1 قلمرو موضوعی پژوهش. 57

3-4-1-1 قلمرو زمانی پژوهش. 57

3-4-1-2- قلمرو مکانی پژوهش. 57

3-5- گردآوري داده‌ها 57

3-6- جامعه آماري. 57

3-7- نحوه ی انتخاب نمونه آماري. 58

3-8- روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات وآزمون فرضيه ها 59

3-8-1- آزمون پیش فرض بهره گیری از مدل رگرسیون. 61

3-9- اختصار فصل. 61

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 63

4-2- توصیف نمونه های آماری. 64

4-3- پیش فرض های رگرسیون. 64

4-3-1- آزمون نرمال بودن دادها 64

4-3-2- همسانی واریانس‌ها 67

4-3-3-استقلال مشاهدات.. 67

4-3-4- آزمون معنی‌دار بودن کل رگرسیون. 67

4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 67

4-5- اختصار‌ فصل. 70

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 72

5-2- اختصار پژوهش و مقایسه آن با سایر تحقیقات مشابه 72

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

5-2-1- اختصار ادبیات نظری پژوهش. 72

5-2-2- اختصار آزمون فرضیات پژوهش. 73

5-3- نتايج تحقيق. 74

5-4- محدوديت های تحقيق. 76

5-5- پيشنهادات.. 77

5-5-1- پيشنهادات مبتني بر تحقيق. 77

5-5-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي. 77

منابع و ماخذ 78

پیوست ها 80

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………….. 79

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 2-1- ضرايب شاخص Z آلتمن. 45

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 4- 1- آمار توصيفي داده‌هاي تحقيق. 64

جدول4-2- آزمون نرمال بودن دادها 65

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول4-3- آزمون نرمال بودن دادها 66

جدول 4-4- نتایج برآورد رگرسیون تجمعی سالانه مدل. 68

جدول 4-5- جمع بندی فرضیه های فرعی. 71

جدول 5-1- جمع بندی فرضیه های فرعی. 74

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار4-1- هیستوگرام توزیع نرمال باقیمانده ها 66

نمودار 4-2- نمودار مقادیر باقی مانده پیش روی مقادیر پیش بینی شده 67

نمودار 4-3- نمودار باقیمانده مدل رگرسیون. 70


چکیده

اين تحقيق در صدد بود تا به چند سئوال مهم در موضوع استانداردهاي جديد بين المللي نقدينگي پاسخ هايي را ارائه دهد. اولاً در حالي كه نسبت هاي ريسك نقدينگي جديد روش شناسي هاي اضافي نسبت پوششي و خالص دارايي هاي نقدي را مي سازد، اجزا و مفروضاتي را فراهم مي آورد كه آنها بطور كلي مورد آزمون قرار نگرفته اند. ثانياً، از آنجا كه پژوهش هاي نظري اخير ديدگاه هاي مهمي را در چگونگي دلايل ريسك نقدينگي و يا تشديد بحران مالي مطرح مي كنند مطالعات تجربي، پيوند بين درماندگي هاي بانكي و ريسك نقدينگي را مورد آزمون قرار داده اند. بنابراين اين تحقيق ارتباط بين درماندگي هاي بانك ها و معيارهاي جديد و نوع سوم ريسك نقدينگي را مورد آزمون قرار داد. برای این کار از بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سایر بانک ها 30بانک طی 10سال (300مشاهده) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که، ضریب متغیر توضیحی نسبت پوششي نقدينگي مثبت و ارتباط آن با درماندگي هاي مالی بانكي معنی‎دار می باشد. پس فرضیه اول مبنی بر وجود ارتباط معنی‎دار بین نسبت پوششي نقدينگي مثبت و درماندگي هاي مالی بانكي پذیرفته می‎گردد. به عبارت ساده تر یعنی اینکه با افزایش سطح نقدینگی بانک ها احتمال ورشگستگی نیز افزایش می یابد. در آزمون فرضیه فرعی دوم ضریب متغیر توضیحی وجوه پايدار منفی و ارتباط آن با درماندگي هاي مالی بانكي معنی‎دار می باشد. پس فرضیه دوم مبنی بر وجود ارتباط معنی‎دار بین وجوه پايدار و درماندگي هاي مالی بانكي پذیرفته می‎گردد. به عبارت ساده تر یعنی اینکه با افزایش سطح وجوه پايدار بانک ها احتمال ورشگستگی کاهش می یابد.

 

کلید واژه ها: نسبت پوشش نقدینگی، درماندگی بانکی، ریسک نقدینگی،  اوراق بهادار.

1-1- مقدمه

در دنیای معاصر، بانک‌ها تأثیر قابل ملاحظه ای را در رشد توسعه نظام های اقتصادی و همچنین در مبادلات اقتصادی بر عهده دارند. زیرا که امروزه رشد اقتصادی،افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشوری به میزان سرمایه­گذاری­ها که در حقیقت از طریق جمع­آوری سپرده­ها و پس اندازهای مردم از طریق شبکه بانکی صورت می­گیرد،انجام می گردد.

عواملي زیرا صنعتي شدن جوامع، گسترش و تحول در فعاليت­هاي اجتماعي و در نتيجه، پديدار شدن نيازهاي جديد از عوامل مهم و اثرگذار در ايجاد و گسترش نهادهاي مالي بوده­اند ولي توسعه و پيشرفتهاي اقتصادي نيز يكي از مهمترين عوامل در گسترش و تحول اين نهادها به شمار مي طریقه، در واقع نهادهاي مالي جهت تسهيل در پيشرفت هاي ديگر نهادهاي اقتصادي شكل گرفته­اند.(ریموندپی، 1986،ص 7).

پس از انقلاب اسلامی با حذف بانك­هاي خصوصي، همة گروه­هاي بانكي زير نظر دولت اداره می‌شدند، ولي كم و بيش در فعالیت­های بانکی با يكديگر به رقابت پرداخته­اند. امروزه به غیر از رقابت بين گروه­هاي بانكي دولتي،وجود و ايجاد بانك هاي خصوصي جديد، مؤسسات مالي و اعتباري جديد و همچنين گسترش دامنه فعاليت مؤسسات قرض الحسنه نيز مزيد بر علت شده تا در سيستم بانكي كشور بازار انحصاری سالهای اولیه انقلاب از بین برود و بانک‌ها در یک فضای رقابتی کامل قرار گیرند.(ریموندپی، 1986،ص 7).

وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاری های بلند مدت می باشد. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع می باشد که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار میشود.

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان می باشد. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی انجام می شود. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی می گردد. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی می باشد، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی تر شش ماهه تا دو ساله پیش بینی می کند.  سومین نوع مدیریت نقدینگی به مطالعه نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد. ریسک نقدینگی خطرات ناشی از کمبود نقدینگی در یک بازه زمانی پیش  رو  را شامل می گردد.(پناهیان،1382،ص 51).

اگر چه مدیریت ریسک به عنوان یکی از تخصصی ترین حوزه هاي فعالیت هاي داخلی نهاد مالی شناخته شده می باشد؛ اما اغلب، تا وقوع بحرانی جدي و یا در بهترین حالت تا نظاره علائم هشدار دهنده پیش از وقوع بحران، به گونه جدي به آن پرداخته نمی گردد. از آنجا که دلیل اصلی گرفتاري بانک هاي سراسر جهان در بحران اخیر را می توان در مدیریت و رهبري نامحتاطانه و بیش از اندازه بلندپروازانه آنها جستجو نمود؛ بحث مدیریت ریسک طی بحران اخیر، مجدداً از اهمیت ویژه اي برخوردار گشته می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :92

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان 14700